falsovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EK odporúča opatrenia na boj proti falšovaniu a lepšiu ochranu práv duševného vlastníctva

Komisia prijala odporúčanie na boj proti falšovaniu offline aj online a na posilnenie presadzovania práv duševného vlastníctva. Cieľom odporúčania, známeho aj ako súbor nástrojov EÚ na boj proti falšovaniu, je podporovať spoluprácu medzi držiteľmi práv, poskytovateľmi služieb a orgánmi presadzovania práva a zároveň podporovať najlepšie postupy a využívanie moderných nástrojov a technológií. Pozostáva zo strategických iniciatív na boj proti falšovaniu a posilnenie presadzovania práv duševného vlastníctva, pričom sa v ňom stanovujú špecializované nástroje na zvýšenie odolnosti spoločností a ich schopnosti lepšie chrániť svoj nehmotný majetok, a to aj pred kybernetickou krádežou.

Medzi kľúčové opatrenia, ktoré Komisia navrhla vo svojom odporúčaní, patria:

 • Určenie jednotného kontaktného miesta pre záležitosti presadzovania práv duševného vlastníctva a rozšírenie používania existujúcich nástrojov, ako je portál na presadzovanie práv duševného vlastníctva, ktorý sprístupnil Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO).
 • Nabádanie signatárov memoranda o porozumení o predaji falšovaného tovaru na internete, aby sa usilovali o „štatút dôveryhodného oznamovateľa“ podľa aktu o digitálnych službách, čím sa zabezpečí, aby mali prednosť pri predkladaní akýchkoľvek oznámení o nezákonnom obsahu. Signatári a iní poskytovatelia sprostredkovateľských služieb sa vyzývajú, aby sa zúčastňovali na modernizácii memoranda o porozumení.
 • Prispôsobenie postupov na boj proti novým praktikám falšovania, riešenie otázok, ako sú zrkadlové webové sídla s dynamickými súdnymi príkazmi, optimalizácia výmeny informácií v súdnych konaniach a zabezpečenie primeranej náhrady škody vrátane materiálnej aj morálnej ujmy.
 • Podpora využívania alternatívneho riešenia sporov vo všetkých sporoch týkajúcich sa duševného vlastníctva, ktorá ponúka nákladovo efektívnu a efektívnu možnosť, najmä v prípade cezhraničných sporov a MSP.
 • Prehodnotiť a prípadne zvýšiť maximálne sankcie za závažné trestné činy v oblasti duševného vlastníctva.
 • Splnomocniť orgány dohľadu nad trhom na ďalšie odhaľovanie falšovania a boj proti nemu.
 • Vypracovať postupy zamerané na rýchlejšie, lacnejšie a ekologickejšie skladovanie a likvidáciu falzifikátov.
 • Prispôsobenie postupov duševného vlastníctva umelej inteligencii a virtuálnym svetom s využitím technológie blockchainu na vysledovateľnosť dodávateľského reťazca a systémy rozpoznávania obsahu na odhaľovanie falšovania a pirátskeho tovaru.
 • Začlenenie obsahu duševného vlastníctva do vnútroštátnych učebných osnov odbornej prípravy a vzdelávania, najmä pokiaľ ide o presadzovanie práva a obchodné štúdie.

Kľúčové nástroje, ktoré Komisia navrhla vo svojom odporúčaní a ktoré sú určené najmä pre MSP:

 • V rámci Fondu pre MSP sa v rámci iniciatívy Komisie, ktorú vykonáva úrad EUIPO, nová služba s názvom Poukaz na presadzovanie práv duševného vlastníctvanahrádza náklady, ktoré vznikli MSP, ktoré žiadajú odborníkov o počiatočné poradenstvo o tom, ako presadzovať svoje práva v prípade porušenia práv duševného vlastníctva alebo ako zabrániť porušovaniu práv duševného vlastníctva inej spoločnosti.
 • Komisia vypracuje súbor nástrojov na predchádzanie kybernetickým krádežiam, ktorý bude poskytovať materiály na zvyšovanie informovanosti a odbornú prípravu. To pomôže MSP predchádzať kybernetickým útokom (napr. hackerským útokom) proti obchodným tajomstvám alebo reagovať na ne.
 • Komisia v úzkej spolupráci s priemyslom a členskými štátmi vypracuje kontrolný zoznam s usmerneniami o tom, ako môžu MSP využívať umelú inteligenciu bez ohrozenia svojich nehmotných aktív.
Viac..  Lajčák je v hre o post veľvyslanca EÚ vo Švajčiarsku

Ďalšie kroky

Komisia spolu s úradom EUIPO bude pozorne monitorovať účinky a vykonávanie tohto odporúčania. Na tomto základe Komisia posúdi účinky odporúčania do troch rokov od jeho prijatia. Komisia potom rozhodne, či sú potrebné dodatočné opatrenia na úrovni EÚ vzhľadom na technologický vývoj a výsledok prebiehajúcej štúdie o presadzovaní, ktorú vykonáva. Posúdenie sa bude zaoberať aj prípadným vplyvom vykonávania aktu o digitálnych službách a odporúčania o boji proti online pirátstvu športových a iných živých podujatí na presadzovanie práv duševného vlastníctva.

Súvislosti

Odporúčanie nadväzuje na akčný plán pre duševné vlastníctvo z roku 2020, v ktorom sa Komisia zaviazala posilniť presadzovanie práv duševného vlastníctva prijatím aktu o digitálnych službách a vytvorením súboru nástrojov proti falšovaniu, ktorý sa prijme spolu s týmto odporúčaním.

Uverejnené odporúčanie vychádza z výsledkov rozsiahlej konzultácie, ktorú čiastočne sprostredkoval úrad EUIPO prostredníctvom Strediska EÚ pre monitorovanie porušovania práv duševného vlastníctva, ktorého súčasťou bolo niekoľko seminárov zainteresovaných strán v rokoch 2021 a 2022, výzvy na predkladanie dôkazov, okrúhleho stola na vysokej úrovni, ktorý v júni 2022 usporiadal komisár Thierry Breton, a zasadnutí expertných skupín, ako aj medzinárodného samitu o presadzovaní práv duševného vlastníctva, ktorý sa konal v júni 2023.

Práva duševného vlastníctva zohrávajú významnú úlohu v hospodárstve EÚ, pričom činnosti zahŕňajúce duševné vlastníctvo predstavujú takmer 50 % HDP EÚ a poskytujú takmer 40 % zamestnanosti. Falšovanie a pirátstvo sa, žiaľ, stali naliehavými obavami, čo oslabuje investície a inovácie pre spoločnosti EÚ a predstavuje riziko pre spotrebiteľov a životné prostredie. MSP sú v tomto prostredí obzvlášť zraniteľné a je oveľa pravdepodobnejšie, že zlyhávajú v dôsledku porušovania práv duševného vlastníctva ako väčšie spoločnosti.

Falšovanie je problém, ktorý presahuje luxusný tovar a ovplyvňuje výrobky siahajúce od každodenného tovaru, ako sú potraviny, kozmetika a textílie, až po základné náhradné diely pre veterné turbíny, vlaky a lietadlá. V roku 2019 predstavovali falšované výrobky takmer 6 % celkového dovozu do EÚ, pričom dosiahli 119 miliárd EUR a viedli k odhadovanej strate 670.000 priamych pracovných miest a 15 miliárd EUR v strate daňových príjmov.

O mam

Odporúčame pozrieť

Duševné vlastníctvo: EK podporuje ochranu európskych výrobkov v EÚ aj mimo

Komisia navrhla vôbec prvý rámec na ochranu práv duševného vlastníctva k remeselným a priemyselným výrobkom, …

Consent choices