Paradox EÚ: Vysoká nezamestnanosť a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

vlajky
PHOTO: Ilustračné Flickr.

S dôsledkami starnutia obyvateľstva sa EÚ vyrovná, len ak odstráni nerovnosť mužov a žien a zvýši účasť mladých a starších pracovníkov na trhu práce, pričom kľúčovú úlohu zohráva aj migrácia a mobilita. Tento záver vyplýva zo spoločnej správy Európskej komisie a OECD, ktorá pod názvom Zosúladenie ekonomickej migrácie s potrebami trhu práce dnes vychádza.

Komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová: „Realitou dnešných dní je, že mnoho krajín EÚ nemôže uspokojiť potreby trhu práce len domácimi pracovnými silami. Otázkou nie je to, či potrebujeme migrantov, ale ako migráciu čo najlepšie využiť. Na to, aby bolo možné využívať výhody migrácie, potrebujeme silné politické vedenie a otvorené, transparentné, realistické politiky zamerané na oblasť integrácie“.

Demografický pokles a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

Predpokladá sa, že v Európe sa medzi rokmi 2013 a 2020 zníži počet obyvateľov v produktívnom veku (15 – 64 rokov) o 7,5 milióna (- 2,2 %), zatiaľ čo v celej zóne OECD bude rovnakou mierou rásť. Pri nulovej migrácii by počet obyvateľov v produktívnom veku v 28 členských krajinách klesol do roku 2020 ešte viac, a to až o 11,7 milióna (- 3,5 %).

Nejde však len o demografické dôsledky – trh práce je dynamický a povolania sa menia, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami sa stanú v EÚ kľúčovými otázkami. Z Európskeho prieskumu podnikov v roku 2013, ktorý zrealizovala nadácia Eurofound, vyplýva, že napriek voľným kapacitám na trhu práce má 40 % spoločností v EÚ ťažkosti pri hľadaní pracovníkov so zodpovedajúcou kombináciou zručností. Z dostupných dôkazov je zrejmé, že potreby väčšiny krajín OECD v oblasti pracovnej sily sa v nasledujúcom desaťročí budú sústreďovať na špecifické povolania – najmä s požiadavkami na vysokú kvalifikáciu, ale aj na strednú úroveň kvalifikácie.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti spoločná správa EÚ-OECD prináša tri vzájomne súvisiace opatrenia:

  • Podpora pracovnej mobility v rámci EÚ s cieľom zabezpečiť lepšie rozloženie zručností

  • Lepšia integrácia migrantov z nečlenských štátov EÚ s cieľom lepšie využívať ich zručnosti

  • Pritiahnutie kvalifikovaných migrantov, ktorých trh práce v EÚ potrebuje

Podpora pracovnej mobility v rámci EÚ

Prínos mobilných pracovníkov v EÚ k celkovému rastu zamestnanosti je zjavný – ľudia, ktorí sa pohybujú vo viacerých krajinách EÚ dosahujú vyššiu mieru zamestnanosti (68 %) v porovnaní s tými, ktorí sa zdržiavajú v jednej krajine (64,5 %). Okrem toho presun pracovnej sily a zručností z regiónov a krajín s menším dopytom tam, kde sú potrebné, znamená, že sa vďaka mobilite ľudské zdroje v EÚ využívajú efektívnejšie.

Viac..  R. Holzmann: ECB musí zostať ostražitá a byť pripravená opäť zvýšiť úrokové sadzby

V správe sa uvádza, že na ďalšie odstraňovanie prekážok mobility budú potrebné politické opatrenia. Podpora pracovnej mobility v rámci EÚ si tiež vyžiada lepšie nástroje na zosúladenie zručností s reálnymi potrebami a väčšiu podporu učenia sa jazykov.

Lepšia integrácia migrantov z nečlenských štátov EÚ

Miera zamestnanosti občanov iných ako členských krajín EÚ bola v roku 2013 v EÚ o 12 percentuálnych bodov nižšia ako zamestnanosť občanov EÚ (52,6 % proti 64,5 %) a rozdiel bol ešte zreteľnejší pri porovnaní tých, ktorí dosiahli terciárne vzdelanie.

V správe sa zdôrazňuje, že toto značné plytvanie ľudským kapitálom by sa mohlo riešiť najmä zjednodušením uznávania zahraničných kvalifikácií, zabezpečením prístupu prisťahovalcov k najúčinnejším aktívnym programom trhu práce a poskytovaním jazykovej prípravy prispôsobenej zručnostiam migrantov v cieľových krajinách.

Pritiahnutie kvalifikácií potrebných na trhu práce v EÚ

Migrácia za kvalifikovanou prácou z krajín mimo EÚ do väčšiny členských štátov EÚ je dnes málo rozšírená, a to aj napriek tomu, že tieto krajiny liberalizovali predpisy upravujúce migráciu. V správe sa uvádza, že je to zapríčinené najmä systémom legálneho prijímania migrantov a skutočnosťou, že vo väčšine krajín sa zamestnávatelia vyhýbajú zamestnávaniu zo zahraničia. Zdôrazňuje sa ďalej niekoľko možných budúcich opatrení, ku ktorým patrí lepšia rovnováha medzi zohľadňovaním dopytu zamestnávateľov a uplatňovaním ochranných mechanizmov, ako aj lepšie nástroje, ktoré umožnia zamestnávateľom, aby identifikovali potenciálnych migrujúcich pracovníkov vrátane zahraničných študentov.

O red

Odporúčame pozrieť

zamestnanci

Miera nezamestnanosti v eurozóne aj v EÚ v auguste klesla

Miera nezamestnanosti v eurozóne v auguste 2023 klesla na najnižšiu úroveň v histórii týchto záznamov. …

Consent choices