Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 sľubuje podporu potravinárstva, závlah, ale aj podnikanie začínajúcich farmárov

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 si kládol za cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, zlepšenie životného prostredia a krajina, zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach, a tiež diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva. Celkový balík peňazí tvorili 2,597 miliardy eur. Príspevok na rozvoj vidieka tvoril približne 1,9 miliardy eur a slovenský príspevok bol približne 600 miliónov. Najviac finančných alokácií sa investovalo do zlepšenia životného prostredia a krajiny (50,44%). Najviac schválených projektov sa týkalo modernizácie fariem (1677 projektov), využívania poradenských služieb (637 projektov), ale aj projektov pri obnove a rozvoja obcí (538 projektov) či služieb pre vidiecke obyvateľstvo (585 projektov). Do neprojektových opatrení sa za celé obdobie investovalo 1,064 miliardy eur.

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 má za cieľ podporiť prenos znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, lesníctve a vidieckych oblastiach, zvýšiť životaschopnosť a konkurencieschopnosť všetkých typov poľnohospodárstva, podporiť organizácie v rámci potravinového reťazca, obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, podpora efektívnosti zdrojov a prechodu na nízko-uhlíkové a klíme odolné poľnohospodárstvo, potravinárstvo i lesníctvo, či podpora znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach. PRV 2014 – 2020 obsahuje opatrenia, ku ktorým má Európska komisia stále výhrady. Rozdelenie finančných prostriedkov, vrátane intenzity pomoci bude preto závisieť najmä od konečných verzií programov schválených Komisiou, legislatívnych podmienok pre poskytovanie štátnej pomoci ako aj kvality predložených projektov.

Koncepcia rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 – 2020

„Bez dobrých investícií nie je konkurenčná výroba a bez konkurenčnej výroby nie sú konkurenčné ceny, a to má dopad na efektívnosť celého sektoru,“ povedal Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na margo rapídne klesajúcich investícií do potravinárskeho priemyslu. Z analýz tiež vyplynulo, že zatiaľ čo v roku 2008 bolo v sektore zamestnaných 56 300 ľudí, v roku 2012 to bolo iba 48 500. Aj napriek tomu, že v roku 2013 sektor zaznamenal určitú revitalizáciu (vydaných viac ako 2 700 licencií na začatie podnikania, zamestnanosť stúpla o 9200 zamestnancov), hospodárske výsledky vo viacerých odvetviach stále vykazujú stratu.

Koncepcia rozvoja potravinárskeho priemyslu sa preto zameriava na zvýšenie potravinovej sebestačnosti na úroveň 80% percent súčasnej spotreby obyvateľstva Slovenska. Tiež zahŕňa posilnenie postavenia slovenského potravinárskeho priemyslu na trhu a zvýšenie jeho konkurencieschopnosti. Z hľadiska realizácie sa navrhuje jednotlivé výrobné odvetvia rozdeliť do troch skupín. Prvú skupinu budú tvoriť odvetvia s dôležitým postavením pri zabezpečení základnej výživy obyvateľstva (mäsopriemysel, mliekarenský, hydinársky, pekárenská a konzervárenský priemysel). Druhú skupinu tvoria odvetvia s vysokou tradíciou výroby na Slovensku, ktoré zabezpečujú spracovanie surovín (mlynský, cukrovarnícky, tukový a vinársky priemysel). Poslednú, tretiu skupinu tvoria výrobné odvetvia, ktoré vytvárajú doplnkový sortiment ako pečivárenský, pivovarnícko-sladovnícky, liehovarnícky, cukrovinkársky priemysel a výroba nealkoholických nápojov. Predpokladá sa, že objem finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka predstavuje 200 mil. eur. Ďalšie finančné prostriedky bude možné čerpať z Operačného programu Výskum a inovácie.

Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

Koncepcia revitalizácie hydromelioračných sústav

Medzi priority Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 patrí revitalizácia hydromelioračných sústav. K tejto koncepcii viedli výkyvy počasia a náročné klimatické podmienky, ktorých následkom bola stagnujúca produkcia. Princípy revitalizácie tvorí sfunkčnenie závlahy na celej ploche plodín špeciálnej rastlinnej výroby, rekonštrukcia závlah z PRV 2014 – 2020, vytvorenie spoločných a špeciálnych objektov tzv. závlahové družstvá, ale tiež odpredaj nadbytočných závlahových systémov. Náklady sa vyšplhajú približne na 68,7 miliónov eur.

Plán revitalizácie odvodňovacích staníc zahŕňa zachovať funkčné stanice v prevádzkovom stave a vykonať rekonštrukciu staníc v kritickom stave, zabezpečiť odvodňovaciu sieť v oblastiach s najväčšou povodňovou aktivitou, vykonať rekonštrukciu odvodňovacích kanálov na potrebnej dĺžke, a tiež vykonať základnú opravu kanálov na celej ich ostatnej dĺžke. Celkovo je potrebné revitalizovať 195 závlahových systémov, ponúknuť na predaj 269 neprenajatých závlahových systémov, udržiavať v prevádzkyschopnom stave 10 odvodňovacích staníc, zabezpečiť 10 mobilných staníc a zrekonštruovať 3 odvodňovacie čerpacie stanice. Celková dĺžka odvodňovacích kanálov potrebných na zrekonštruovanie je 512,656 km. Celková finančná záťaž sa odhaduje na 138,7 miliónov eur.

Koncepcia podpory pre malých, mladých a rodinných farmárov

Hlavnými cieľmi koncepcie pre podporu malých, mladých a rodinných farmárov je podpora rozmanitej štruktúry poľnohospodárskych podnikov, zvýšenie životaschopnosti malých, mladých a rodinných farmárov a zvýšenie, a podpora ich začlenenia do potravinovej schémy. Nevyhnutnými krokmi pre naplnenie týchto cieľov je uľahčiť prístup k pôde, podporiť začiatočníkov v podnikaní, znížiť náklady na zamestnávanie, zlepšiť prístup k možnostiam čerpania projektových podpôr PRV SR 2014 – 2020, umožniť prístup k úverom a kapitálovým potrebám, podporiť výrobu, odbyt a označovanie poľnohospodárskych výrobkov a potravín a uľahčiť prístup k neprojektovým opatreniam a podporám v rámci priamych platieb.

O vik

Odporúčame pozrieť

Európska komisia nezastaví Slovensku financovanie Programu rozvoja vidieka

Európska komisia nepozastaví financovanie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Počas rokovaní v Bruseli sa …

Consent choices