Otváranie okien: Komisia sa zaväzuje zlepšiť transparentnosť!

európska komisia
PHOTO: Flickr.

Dňa 15. júla 2014 predseda Juncker predložil svoje politické usmernenia Európskemu parlamentu a žiadal zvýšenú transparentnosť v prípadoch, keď dochádza ku kontaktom so zainteresovanými stranami a lobistami, pričom uviedol: „Bol by som rád, keby bežní ľudia v Európe vedeli, kto sa s kým stretol a kto s kým hovoril, a keby ostatné inštitúcie nasledovali tento príklad.“

Vo svojom prejave pred Európskym parlamentom 15. júla sa predseda Juncker takisto zaviazal postupovať transparentne pri vyjednávaniach o TTIP a vyhlásil: „Nesmieme vzbudzovať dojem, že chceme niečo skrývať, postupujme preto transparentne a zverejnime príslušné dokumenty.“ Tento záväzok k transparentnosti bol zdôraznený aj v poverovacích listoch, ktoré predseda Juncker zaslal 27 komisárom, a bol začlenený do oznámenia predsedu všetkým úradníkom Komisie o pracovných metódach novej Európskej komisie. V oznámení sa uvádza, že „komisári sa spravidla nesmú stretávať s organizáciami alebo so samostatne zárobkovo činnými osobami, ktoré nie sú v registri transparentnosti.“
Európska komisia schválila posilnenie transparentnosti tým, že sa zaviazala zverejňovať informácie o tom, kto sa stretáva s jej vedúcimi politickými predstaviteľmi a vyššími úradníkmi, a poskytnúť väčší prístup k dokumentom týkajúcim sa rokovaní o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií (TTIP) so Spojenými štátmi americkými. Vo svojich prvých týždňoch v úrade Junckerova komisia plní predsedov prísľub, že Komisia bude otvorenejšia a transparentnejšia, čím naznačuje nový prístup na nasledujúcich päť rokov. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil: „Môžeme pracovať najlepšie ako dokážeme, ale nebude to mať žiadnu cenu, ak nezískame podporu a dôveru občanov, pre ktorých pracujeme. Buďme preto transparentnejší, pretože v skutočnosti nemáme čo skrývať. Ukážme, že tentoraz je to iné a že spolu dokážeme skutočne zmeniť a obnoviť Európu.“
Transparentnosť stretnutí Komisia odsúhlasila spoločný súbor pravidiel, ktoré budú platiť pre komisárov, ich kabinety a generálnych riaditeľov útvarov Komisie. Od 1. decembra Komisia vždy do dvoch týždňov po každom stretnutí uverejní na svojom webovom sídle dátumy, miesta, názvy organizácií a mená samostatne zárobkovo činných osôb a témy rokovaní na dvojstranných stretnutiach s nimi. Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans uviedol:Aby ľudia znovu začali veriť v Európu, musíme otvoriť okná dokorán a byť transparentnejší, pokiaľ ide o spôsob, akým pracujeme. Je rovnako dôležité umožniť občanom, aby vedeli, koho stretávame a prečo, pretože je vecou Komisie, aby udržiavala otvorený a pravidelný dialóg so zainteresovanými stranami. Komisia mieni ísť príkladom v otázke transparentnosti.“ 
Nové pravidlá, ktoré boli prijaté, sú stanovené v dvoch rozhodnutiach Komisie, z ktorých sa jedno vzťahuje na členov Komisie a členov ich kabinetov a druhý na generálnych riaditeľov. Obe nadobúdajú účinnosť od 1. decembra 2014. Za týmto krokom bude v roku 2015 nasledovať návrh Komisie na medziinštitucionálnu dohodu s Európskym parlamentom a Radou na vytvorenie povinného registra lobistov pre všetky tri inštitúcie.
Zvýšená transparentnosť v prípade TTIP Komisia takisto prijala oznámenie od komisárky Cecilie Malmströmovej, v ktorom sa načrtáva spôsob, ako vniesť viac transparentnosti do rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP). Komisia prikladá zásadný význam tomu, aby sa zabezpečilo, že verejnosť bude mať presné a úplné informácie o zámeroch EÚ pri rokovaniach, a aby sa venovala pozornosť prípadným obavám a predišlo nesprávnym pocitom. „Chceme ešte viac konzultovať vo veci TTIP,“  vyhlásila komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová, „a byť ešte transparentnejší, aby sme mohli jasne ukázať, o čo ide pri rokovaniach, a demystifikovať ich. Použijeme to ako základ, aby sme ďalej prehĺbili spoluprácu so zainteresovanými stranami a verejnosťou.“ 
K opatreniam, ktoré Komisia navrhuje na zvýšenie transparentnosti pri rokovaniach o TTIP, patria:

  • zverejniť viac textov z rokovaní, ktoré Komisia už v súčasnosti zdieľa s členskými štátmi a Parlamentom;
  • poskytnúť prístup k textom TTIP všetkým poslancom Európskeho parlamentu, nielen niektorým vybraným, a to rozšírením využívania „čitárne“ na tých poslancov, ktorí doteraz nemali prístup k dôverným dokumentom;
  • znížiť počet dôverných dokumentov súvisiacich s rokovaniami o TTIP, ktoré sú označené ako „EU restricted“ a umožniť, aby boli poslancom ľahšie prístupné mimo čitárne;
  • pravidelne zverejňovať a aktualizovať verejný zoznam dokumentov o TTIP, ktoré sa zdieľajú s Európskym parlamentom a Radou.

O ram

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Europarlament prijal nové pravidlá transparentnosti pre politickú reklamu

Cieľom nových pravidiel je posilniť dôveru občanov vo volebné kampane a pomôcť v boji proti …

Consent choices