juncker
Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union 2015 - source:EP

315-miliardový investičný plán sa stáva realitou: Komisia navrhla vytvorenie Európskeho fondu pre strategické investície

juncker
Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie. PHOTO: © European Union 2015 – source:EP

V dôsledku hospodárskej a finančnej krízy klesli investície v EÚ o približne 15 % od svojho vrcholu v roku 2007. Finančných prostriedkov je dostatok. Investície sú však brzdené neistotou ohľadom hospodárskeho výhľadu a vysokou úrovňou verejného a súkromného dlhu v niektorých častiach EÚ. Toto je dôvodom, prečo Investičný plán pre Európu môže pomôcť spárovať projekty s existujúcou likviditou a nasmerovať finančné prostriedky tam, kde sú potrebné.

Predseda Juncker označil Investičný plán pre Európu za svoju absolútnu prioritu; prezentoval ho 26. novembra 2014 – len tri týždne po nástupe do funkcie. O niekoľko týždňov neskôr, 18. decembra, tento plán na svojom decembrovom zasadnutí schválila Európska rada.

Iba 50 dní po oznámení ambiciózneho Investičného plánu pre Európu s cieľom naštartovať vznik nových pracovných miest a hospodársky rast Európska komisia prijala legislatívny návrh na vytvorenie Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý vznikne v úzkom partnerstve s Európskou investičnou bankou (EIB). Tento fond je ústredným prvkom investičnej ofenzívy predsedu Junckera, ktorá zmobilizuje súkromné a verejné investície vo výške najmenej 315 miliárd EUR naprieč celou Európskou úniou. Predovšetkým bude podporovať strategické investície, ako napríklad investície do širokopásmových a energetických sietí, ako aj do menších spoločností s menej ako 3 000 zamestnancami. Takisto sa navrhuje vytvoriť Európske centrum investičného poradenstva s cieľom pomôcť pri identifikácii, príprave a vývoji projektov v Únii. A napokon Európska databáza investičných projektov zlepší znalosti investorov o jestvujúcich a budúcich projektoch.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil: „Táto Komisia svoju prácu berie vážne. Návrhom vytvoriť Európsky fond pre strategické investície sme spolu s našim partnerom, Európskou investičnou bankou, splnili záväzok, ktorý sme si vytýčili v novembri v pléne Európskeho parlamentu. Uskutočňujeme dôležitý krok, aby Európania mali viac nových pracovných miest a aby sa naštartovalo hospodárstvo Únie. Teraz sa spolieham na politické vodcovské schopnosti spoluzákonodarcov – Európsky parlament a Radu –, aby čo najrýchlejšie tento návrh prijali, aby fond do júna mohol začať svoju činnosť a aby sa naštartovali nové investície. Toto od nás očakávajú európski občania – a my nemôžeme strácať čas.“

Podpredseda Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, povedal: „Predložený návrh je podstatou Investičného plánu pre Európu: Európsky fond pre strategické investície bude podporovať projekty s vyšším rizikovým profilom. Tým sa môžu naštartovať investície v krajinách a v odvetviach, kde je tvorba pracovných miest a rast najpotrebnejšia. V ďalšom kroku musíme znásobiť vplyv Investičného plánu pre Európu a vytvoriť pozitívnu špirálu: viac investícií vedúcich k viac a lepším pracovným miestam a k stabilnému rastu. V súčasnosti cestujem po celej Európskej únii s cieľom naštartovať túto pozitívnu špirálu. Som nesmierne povzbudený pozitívnou spätnou väzbou, ktorú som dosiaľ získal.“

 

Návrh Komisie obsahuje niekoľko prvkov:

1. Európsky fond pre strategické investície (EFSI)

EFSI je hlavným prostriedkom na mobilizáciu dodatočných investícií do reálneho hospodárstva vo výške najmenej 315 miliárd EUR v nasledujúcich troch rokoch. Bude financovať projekty s vyšším rizikovým profilom, čím sa maximalizuje vplyv verejných výdavkov a prilákajú súkromné investície. Fond bude vytvorený v rámci Európskej investičnej banky (EIB), s ktorou bude Komisia spolupracovať ako so strategickým partnerom.

Účasť členských štátov

Na EFSI sa môžu zúčastňovať aj členské štáty. Účasť na EFSI je otvorená aj pre tretie strany, napríklad pre národné podporné banky alebo verejné agentúry vo vlastníctve alebo pod kontrolou členských štátov, ako aj pre súkromné subjekty a subjekty mimo Únie, ak s tým súhlasia existujúci prispievatelia.

Pakt stability a rastu

Komisia už v novemberi uviedla, že zabezpečí pre príspevky členských štátov do EFSI priaznivé zaobchádzanie v rámci Paktu stability a rastu. Samostatné oznámenie, ktoré Komisia uverejnila o využívaní flexibility v rámci existujúcich pravidiel paktu, obsahuje ďalšie usmernenia o tomto tematickom okruhu.

Viac..  J. Sturnaras: V roku 2024 sú možné štyri zníženia úrokových sadzieb ECB

Jasne sa v ňom uvádza, že príspevky členských štátov do EFSI sa nebudú započítavať pri posudzovaní fiškálnych úprav. Bude to platiť pre všetky členské štáty, či už v rámci preventívnej alebo nápravnej časti paktu.

Krajiny, ktoré využívajú tzv. „investičnú výnimku“, budú pri spolufinancovaní projektov alebo investičných platforiem z EFSI tiež môcť využívať priaznivé zaobchádzanie v rámci paktu.

Riadenie EFSI

Riadiaci výbor bude rozhodovať o celkovej orientácii, investičných usmerneniach, rizikovom profile, strategických politikách a umiestňovaní aktív fondu v súlade s politickými usmerneniami Komisie. Pokiaľ sú EIB a Komisia jedinými prispievateľmi EFSI, počet členov a hlasov sa pridelí na základe veľkosti platieb a všetky rozhodnutia sa prijímajú na základe konsenzu. Keď vstúpia do fondu ďalší prispievatelia, počet členov a hlasov zostanú primerané veľkosti platieb, pričom ak nebude možné dospieť ku konsenzu, rozhodnutia sa prijmú jednoduchou väčšinou. Nijaké rozhodnutie nemožno prijať, ak proti nemu hlasovali Komisia alebo EIB.

Investičný výbor sa bude zodpovedať riadiacemu výboru.Bude kontrolovať jednotlivé projekty a rozhodovať o tom, ktoré z nich získajú podporu z EFSI – a to bez akéhokoľvek zemepisného alebo sektorového systému kvót. Bude pozostávať zo šiestich nezávislých trhových odborníkov a generálneho riaditeľa, ktorý bude zodpovedný za každodenné riadenie EFSI. Generálneho riaditeľa a jeho zástupcu vymenúva riadiaci výbor na základe spoločného návrhu Komisie a EIB.

2. Európske centrum investičného poradenstva (EIAH)

Využívajúc existujúce odborné znalosti bude EIAH pre celú EÚ jediným kontaktným miestom v oblasti identifikácie, prípravy a financovania jednotlivých projektov. Bude tiež radiť ako využívať inovatívne finančné nástroje a verejno-súkromné partnerstvá.

3. Transparentná Európska databáza investičných projektov

Transparentná Európska databáza investičných projektov bude informovať investorov o dostupných súčasných a prípadných budúcich projektoch. Nedostatok informácií je v súčasnosti hlavnou prekážkou pre investície. Databáza sa bude pravidelne aktualizovať, aby investori mali k dispozícii spoľahlivé a aktuálne informácie na prijímanie investičných rozhodnutí. Spoločná pracovná skupina Komisie a EIB už identifikovala približne 2 000 potenciálnych projektov v hodnote 1,3 bilióna EUR.

4. Záručný fond EÚ a vplyv na rozpočet EÚ

Návrhom sa vytvára záručný fond EÚ, ktorý bude poskytovať likviditnú rezervu pre rozpočet Únie voči prípadným stratám EFSI pri podpore projektov. Postupne do roku 2020 dosiahne 8 miliárd EUR prostredníctvom platieb z rozpočtu EÚ. To si vyžaduje zmenu rozpočtu EÚ na rok 2015, ktorým sa vytvoria potrebné nové rozpočtové riadky; presunie sa do nich 1,36 miliardy EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 10 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch. Celkový vplyv na rozpočet EÚ na rok 2015 je neutrálny. Suma 10 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch pomôže pokryť administratívne náklady Európskeho centra investičného poradenstva.

Ďalšie kroky

Návrh Komisie musia zákonodarcovia Únie – Európsky parlament a Rada – prijať formou „riadneho legislatívneho postupu“ (spolurozhodovanie). Hlavy štátov a predsedovia vlád vyzvali nadecembrovom zasadnutí Európskej rady „zákonodarcov Únie (…), aby sa dohodli na [návrhu] do júna tak, aby sa nové investície mohli aktivovať už v polovici roku 2015.“ Európska komisia pracuje na ďalšom prvku investičného plánu: odstránení ďalších regulačných prekážok pre investovanie a posilnení jednotného trhu. Prvý súbor opatrení je stanovený v pracovnom programe Komisie na rok 2015.

 

 

O ram

Odporúčame pozrieť

Klimaticky neutrálne hospodárstvo podporia únia a Európska investičná banka sumou 11,5 miliardy eur

Európska komisia (EK) a Európska investičná banka (EIB) podpísali dohodu o úverovom nástroji pre verejný …

Consent choices