juncker
Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie, PHOTO: European Union 2015.

Komisia a Parlament zavádzajú nové pravidlá týkajúce sa registra transparentnosti

juncker
Predseda EK Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union 2015 – source:EP.

Prijatým opatrením sa vykonáva dohoda, ktorá bola podpísaná v apríli 2014. Junckerova Komisia plánuje predložiť v roku 2015 svoj vlastný návrh povinného registra lobistov zahŕňajúceho Komisiu, Európsky parlament a Radu. Prípravou tohto návrhu bol poverený prvý podpredseda Timmermans.

Posilnenie transparentnosti podporila Junckerova Komisia už 25. novembra 2014 prijatím dvoch rozhodnutí, v ktorých sa požaduje zverejňovanie informácií o stretnutiach komisárov, členov ich kabinetov a generálnych riaditeľov s predstaviteľmi organizácií a so samostatne zárobkovo činnými osobami. Predseda Juncker takisto objasnil, že v zásade by malo ísť výlučne o stretnutia s predstaviteľmi organizácií a so samostatne zárobkovo činnými osobami, ktoré sú zapísané v registri transparentnosti. Komisia je odhodlaná presadzovať zvýšenú transparentnosť a udržiavať otvorený a pravidelný dialóg so zainteresovanými stranami

Od prijatia opatrenia je dostupná nová verzia registra transparentnosti EÚ, ktorá je výsledkom spoločného úsilia Európskej komisie a Európskeho parlamentu. V tejto „druhej generácii“ registra sa uplatňujú ustanovenia revidovanej medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, ktorá bola podpísaná v apríli 2014.

Novým systémom sa mení spôsob, akým sa deklarujú ľudské zdroje vložené do lobizmu, požadujú sa dodatočné informácie o účasti vo výboroch, fórach, v medziskupinách alebo podobných štruktúrach EÚ, a o legislatívnych spisoch, ktoré sa v súčasnosti vybavujú. Povinnosť deklarovať odhadované náklady na lobizmus sa zároveň rozširuje na všetkých registrujúcich sa.

Viac..  Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

Zjednodušený postup týkajúci sa upozornení a sťažností navyše umožňuje zabezpečiť lepšiu kontrolu a efektívnejšie spracovanie údajne zavádzajúcich informácií. Na účel zvýšenia pridanej hodnoty registrácie sa zaviedli nové stimuly, ako je požiadavka na registráciu všetkých osôb, ktoré majú záujem o stretnutie s komisármi, členmi kabinetu alebo s generálnymi riaditeľmi, ako aj na registráciu všetkých organizácií, ktoré chcú vystúpiť na vypočutiach organizovaných Európskym parlamentom.

Užívateľsky viac ústretové webové sídlo ponúka lepšie verejné rozhranie a vďaka návodu s vysvetlením jednotlivých krokov umožňuje jednoduchšiu registráciu.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády …

Consent choices