juncker
Predseda komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union 2015 - Source EP.

Junckerova Komisia uvoľní 1 miliardu EUR pre mladých nezamestnaných

juncker
Predseda komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union 2015 – Source EP.

Návrh Komisie týkajúci sa záruky pre mladých ľudí bol predložený v decembri 2012, oficiálne prijatý ako odporúčanie Rady ministrov EÚ členským štátom 22. apríla 2013 a schválený Európskou radou v júni 2013. Všetkých 28 členských štátov predložilo svoje plány vykonávania záruky pre mladých ľudí a zavádza konkrétne opatrenia. Vykonávanie vnútroštátnych systémov záruky pre mladých ľudí monitoruje Komisia v rámci európskeho semestra.

Kľúčovým zdrojom financovania EÚ pri vykonávaní záruky pre mladých ľudí je Európsky sociálny fond s celkovým rozpočtom približne 86 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 – 2020.

Na doplnenie pomoci z Európskeho sociálneho fondu v členských štátoch s regiónmi, v ktorých miera nezamestnanosti mládeže presahuje 25 %, sa Európsky parlament a Rada dohodli na vytvorení osobitnej iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Finančné prostriedky tejto iniciatívy zahŕňajú 3,2 miliardy EUR vyčlenené z osobitného rozpočtového riadku rozpočtu EÚ (prednostne pridelené na obdobie rokov 2014 – 2015) a sú doplnené sumou vo výške prinajmenšom 3,2 miliardy EUR z prostriedkov pridelených členským štátom z Európskeho sociálneho fondu.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí dopĺňa podporu z Európskeho sociálneho fondu na vykonávanie odporúčania o záruke pre mladých ľudí prostredníctvom financovania činností, ktoré priamo pomáhajú mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, vo veku do 25 rokov alebo, ak to členské štáty považujú za potrebné, do 30 rokov. Prostriedky iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí môžu byť použité na podporu činností, medzi ktoré patrí získavanie prvých pracovných skúseností, poskytovanie stáží a učňovskej prípravy, ďalšie vzdelávanie a odborná príprava, podpora pre začínajúcich mladých podnikateľov, programy ponúkajúce druhú šancu osobám, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, a cielené dotácie na mzdy a nábor nových pracovníkov.

Urýchlenie vykonávania záruky pre mladých ľudí bolo označené za jednu z kľúčových priorít politických usmernení predsedu Komisie Junckera.

Európska Komisia prichádza s návrhom, že už tento rok uvoľní 1 miliardu EUR z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. V dôsledku tejto zmeny sa suma predbežného financovania, ktorú členské štáty získajú na podporu zamestnanosti mladých ľudí, zvýši až na 30-násobok a rýchlejšie sa dostane až k 650 000 mladým ľuďom, ktorým pomôže zamestnať sa.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis uviedol: „Návrhom návrhom Komisia vysiela jasný signál, že nezamestnanosť mládeže naďalej zostáva jednou z priorít nášho politického programu. Vopred vyplatíme približne 1 miliardu EUR, aby sme podporili členské štáty v úsilí, ktorým pomáhajú mladým ľuďom dostať sa späť do zamestnania, vrátiť sa do vzdelávacieho procesu alebo získať odbornú stáž. Nielenže takto budú schopní vďaka svojim zručnostiam a dynamike prispieť k rozvoju hospodárstva a spoločnosti, ale získajú späť aj svoju dôstojnosť.

Viac..  Ivan Štefanec: Potrebujeme posilniť dlhodobú odolnosť poľnohospodárstva EÚ

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová doplnila: „Naši mladí ľudia potrebujú prácu a potrebujú ju teraz. Je neprijateľné, aby si v súčasnosti viac ako jeden z piatich mladých ľudí na trhu práce nedokázal nájsť zamestnanie. Tým, že skôr uvoľníme viac finančných prostriedkov, môžeme dostať späť do práce viac mladých ľudí a ja som odhodlaná toto predsavzatie naplniť.“

Hlavnou prioritou tejto Komisie je posilniť konkurencieschopnosť Európy, stimulovať investície a vytvoriť pracovné miesta. Investičný plán v hodnote 315 miliárd EUR môže vytvoriť milióny nových pracovných miest – v neposlednom rade aj pre mladých ľudí. Pre mladých ľudí je však často veľmi ťažké úspešne sa presadiť na trhu práce aj vtedy, keď sú vytvorené nové pracovné miesta. To je dôvod, prečo sa iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí zameriava najmä na to, aby mladých ľudí dostala späť do zamestnania alebo odbornej prípravy. Všetky členské štáty sa zaviazali uplatňovať „záruku pre mladých ľudí“, teda poskytovať mladým ľuďom vo veku do 25 rokov kvalitné pracovné miesta, učňovskú alebo odbornú prípravu, a to do štyroch mesiacov od ukončenia školy alebo straty zamestnania. Oznámenie prispeje k tomu, aby sa táto záruka v súlade so záväzkom, ktorý si Komisia dala vo svojom pracovnom programe na rok 2015, stala realitou.

Prijatie návrhu by zvýšilo mieru predbežného financovania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci rozpočtových prostriedkov, ktoré jej boli pridelené na rok 2015, z 1 – 1,5 % až na 30 %. Členské štáty, ktoré čerpajú prostriedky z tejto iniciatívy[1], by tak mohli ihneď po prijatí osobitných operačných programov dostať tretinu z pridelených prostriedkov vo výške 3,2 miliardy EUR. Od členských štátov sa očakáva, že tieto finančné prostriedky neodkladne poskytnú prijímateľom projektov v podobe zálohových platieb na projekty, pričom táto ich povinnosť sa bude dôkladne monitorovať.

Komisia odhaduje, že toto zrýchlenie predbežného financovania by mohlo urýchliť okamžitú podporu a v tomto roku pomôcť 350 000 až 650 000 mladým ľuďom. Pri pôvodnej miere predbežného financovania by toto číslo naproti tomu dosiahlo len 14 000 až 22 000 mladých ľudí.

Tento legislatívny návrh bude teraz predmetom diskusie v Európskom parlamente a Rade, ktoré ho musia prijať, aby mohol nadobudnúť účinnosť.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

zamestnanie, rodova rovnost

Nezamestnanosť v eurozóne aj v EÚ dosiahla v novembri rekordne nízku úroveň

Miera nezamestnanosti v eurozóne v novembri 2023 klesla na najnižšiu úroveň v histórii týchto štatistík …

Consent choices