Hľadá sa riaditeľ/ka ErasmusPlus na Slovensku!

logopracaPráve teraz je výzva na prihlásenie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky IUVENTY v Bratislave. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži.

Hlavné úlohy riaditeľa/riaditeľky:

Riadiaca a koordinačná činnosť na celoštátnej úrovni zameraná na plnenie úloh koncepcie štátnej politiky v oblasti práce s mládežou, najmä príprava, organizácia a vyhodnocovanie výskumných, vzdelávacích, metodických, informačných a konzultačných projektov na podporu a rozvoj práce s mládežou; zabezpečovanie podpory plnenia európskych smerníc a odporúčaní pre prácu s mládežou; zabezpečovanie národných a európskych medzinárodných dotačných programov pre oblasť podpory a rozvoja práce s mládežou; zabezpečovanie vydavateľskej činnosti odborných publikácií pre oblasť práce s mládežou, vrátane osvetovej činnosti; koordinácia a zabezpečenie plnenia úloh národnej vzdelávacej inštitúcie a metodického centra pre mládež v zmysle prijatých koncepcií.

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 24. februára 2015. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum elektronického doručenia žiadosti. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne a to najneskôr jeden deň pred uskutočnením výberu.

Viac informácii na oficiálnej výzve TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš, redaktor zameraný na vzdelávanie a možnosti v EÚ.

 

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Komisia nemá prečo vstupovať do rozhodnutí o zahraničných investíciách

Poslanci Európskeho parlamentu budú na tohto týždňovom plenárnom zasadnutí diskutovať s predstaviteľmi Komisie aj o skutočných zámeroch …

Consent choices