Komisia navrhuje väčšiu slobodu pri rozhodovaní o používaní GMO!

gmo
PHOTO: Flickr.

Komisia predstavila výsledky svojho preskúmania procesu rozhodovania o povoľovaní geneticky modifikovaných organizmov (GMO) používaných ako potraviny a krmivá. Toto preskúmanie vychádza z politických usmernení, ktoré predstavila Európskemu parlamentu v júli 2014 a na základe ktorých bola zvolená. Preskúmanie potvrdzuje potrebu zmien, ktoré odrážajú verejnú mienku a poskytujú vládam členských štátov väčší priestor na rozhodovanie o používaní GMO, ktoré povolila EÚ, v strave zvierat (ako krmivá) alebo na ľudskú spotrebu (ako potraviny). Na základe tohto preskúmania Komisia navrhuje zmeniť právne predpisy, aby členské štáty mali väčšiu voľnosť pri obmedzovaní alebo zakazovaní používania GMO, ktoré povolila EÚ, v potravinách alebo krmivách na vlastnom území.

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis uviedol: „Som veľmi rád, že plníme jeden z mimoriadne dôležitých záväzkov Komisie, a to preskúmať právne predpisy o procese rozhodovania v súvislosti s GMO. Komisia reagovala na obavy mnohých európskych občanov, ktoré sa odzrkadlili v stanoviskách jednotlivých vlád. Po schválení návrhu budú členské štáty môcť slobodnejšie rozhodovať o používaní GMO povolených Európskou úniou v potravinách a krmivách na vlastnom území, a to plne v súlade so zásadou subsidiarity.“

Nastupuje flexibilnejší prístup k používaniu GMO:

Návrh, ktorý Komisia prijala, je silným signálom pre občanov, že Európa zohľadňuje ich obavy, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Nový prístup sa zameriava na dosiahnutie správnej rovnováhy medzi zachovaním systému povoľovania GMO v EÚ a slobodou členských štátov pri rozhodovaní o používaní GMO na ich území. Keďže na zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany v celej EÚ je nevyhnutné zachovať jednotný systém riadenia rizík, súčasný systém povoľovania založený na vedeckých poznatkoch a pravidlách označovania, ktorý spotrebiteľom poskytuje možnosť výberu, sa nebude meniť. Zmena bude spočívať v tom, že po schválení daného GMO ako potraviny alebo krmiva v Európe budú mať členské štáty možnosť rozhodnúť sa siahnuť po výnimke (tzv. „opt-out“) a jeho používanie v potravinovom reťazci obmedziť alebo zakázať.

Viac..  Ministerka Dolinková ocenila snahy EÚ o zabezpečenie dostatku liekov v Európe

Ak si členské štáty zvolia výnimku („opt-out“), budú musieť dokázať, že je v súlade s právnymi predpismi EÚ vrátane zásad vnútorného trhu EÚ a s medzinárodnými záväzkami EÚ, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria aj tie voči Svetovej obchodnej organizácii. Výnimky („opt-out“) sa musia opierať o iné legitímne dôvody než tie sformulované pri posudzovaní na úrovni EÚ (t. j. riziko pre zdravie ľudí alebo zvierat, prípadne životné prostredie).

Tento návrh zohľadňuje a dopĺňa práva v oblasti pestovania GMO, ktoré členským štátom už poskytla smernica (EÚ) 2015/412. Tá nadobudla účinnosť tento mesiac na základe nedávnej dohody medzi Európskym parlamentom a Radou. EÚ by tak mala jednotný súbor pravidiel povoľovania GMO určených na pestovanie a na používanie v potravinách a krmivách, vďaka ktorým by sa dali zohľadniť obavy jednotlivých členských štátov v oboch doménach.

Legislatívny návrh sa teraz zašle Európskemu parlamentu a Rade a prejde štandardným legislatívnym procesom.

O ram

Odporúčame pozrieť

Kyriakides

Návrh komisárky Rady EÚ vylúčiť novú generáciu netestovaných GMO z legislatívy je spochybnený

Ministerstvá životného prostredia Rakúska, Cypru, Nemecka, Maďarska, Luxemburska, Slovinska a Slovenska spochybnili na zasadnutí Rady …

Consent choices