Už 11 rokov je Slovensko v EÚ! Toto všetko sme zatiaľ z Bruselu dostali

hrad
PHOTO: Ilustračné Flickr.

1. mája 2015 si okrem Sviatku práce pripomíname aj 11. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. „Za 11 rokov členstva v Európskej únii Slovensko dosiahlo významný pokrok. Zvýšila sa váha Slovenska na medzinárodnej scéne, máme viac slobody a bezpečnosti a sme ekonomicky podstatne silnejší„, uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.    

Okrem začlenenia Slovenska do jadra európskej integrácie, získaniu nových práv vyplývajúcich z občianstva EÚ nemožno zabúdať ani na ekonomický prínos členstva v EÚ. Dušan Chrenek v tejto súvislosti dodal: „K zlepšeniu života na Slovensku určite prispeli aj európske financie. Tie k nám prúdia už dlhé roky a pomáhajú zlepšovať každodenný život ľudí. Pozitívnou správou je, že na najbližšie roky Slovensko dostane ešte viac európskych prostriedkov. Celkovo môže Slovensko získať na obdobie 2014-2020 viac ako 20 miliárd eur.“

Celkovo bolo z fondov politiky súdržnosti v rokoch 2004 – 2013 vyčlenených 12,86 miliárd eur. Prostriedky zo zdrojov EÚ predstavujú takmer 80% verejných investícií na Slovensku.

Dopravná infraštruktúra je kľúčová pre rozvoj regiónov i pre atraktivitu Slovenska pre investície.

Od roku 2004 sa z eurofondov postavilo vyše 107 km diaľnic a rýchlostných komunikácií, ďalších 135 km je vo výstavbe. Podarilo sa postaviť alebo zmodernizovať vyše 1430 km ciest I., II,. a III.  triedy.  Zmodernizovalo sa vyše 105 km železníc, ďalšie desiatky kilometrov sú vo výstavbe.

Eurofondy to nie sú len moderné cesty a železnice. EÚ podporuje aj nákup nových vlakových súprav a obnovu vozového parku. Z eurofondov SR mohla zaobstarať 61 nových vlakov. V Bratislave sa z eurofondov vymení celý trolejbusový park (120 moderných nízkopodlažných trolejbusov), zaobstará sa nákup 45 električiek a 15 vlakových súprav pre prímestskú dopravu, čím sa úroveň verejnej dopravy dostane na úroveň iných európskych metropol. Košice sa môžu tešiť na 33 nových električiek, obnovu električkových tratí a prímestské vlaky. 

Vďaka eurofondom môžu naše deti študovať v dôstojných priestoroch. Zmodernizovalo sa vyše 1050 škôl. V rámci podpory reformy systému vzdelávania a odbornej prípravy bolo vytvorených takmer 2 000 vzdelávacích programov, podporených viac ako 1 700 školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov a takmer 1800 pedagogických zamestnancov absolvovalo programy ďalšieho vzdelávania s cieľom premeny tradičnej školy na modernú s využitím inovovaných foriem a metód výučby.

Veľmi citeľný dopad má členstvo v EÚ na zdravotníctvo a sociálne služby. Z európskych fondov sa zmodernizovalo  88 nemocníc a polikliník a taktiež 208 zariadení sociálnej starostlivosti.

Ťažko by sme na mape Slovenska hľadali mesto, či obec, ktoré nemali prospech z európskych fondov. Svedčia o tom aj obnovené centra miest, vynovené námestia, opravené budovy, vysadená zeleň, zmodernizovaná infraštruktúra.  EÚ podporila regeneráciu 938 sídel a verejných priestranstiev.

Viac..  R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Z eurofondov sa podporil vznik 132 000 nových pracovných miest.  Predpokladom pre tvorbu nových pracovných miest sú investície do priemyselného rozvoja i do vedy a výskumu. Z európskych prostriedkov sa postavilo 26 priemyselných parkov a poskytlo priamu podporu pre 788 malých a stredných podnikov. Podpora smerovala pre 167 vedeckých inštitúcií, ako aj na podporu inovácií a technologických transferov v podnikoch (viac ako 500 inovovaných výrobných postupov a 11 patentových prihlášok).

V rámci podpory energetickej efektívnosti EÚ prispela aj k výmene verejného osvetlenia obcí, celkovo v rámci všetkých projektov bolo vymenených, resp. osadených až cca 35 tisíc svietidiel vo viac ako 300 obciach.

EÚ dala výrazný impulz cestovnému ruchu, podporilo sa takmer 570 zariadení. Tieto investície pomáhajú zvýšiť atraktivitu regiónov, zvýšiť príjmy z cestovného ruchu a vytvoriť nové pracovné miesta. 

V oblasti životného prostredia EÚ podporila výstavbu a obnovu  takmer 1800 km novej kanalizačnej infraštruktúry a 108 projektov na zníženie znečistenia vzduchu. Zrekonštruovalo sa 43 čistiarní odpadových vôd. Vďaka prostriedkom z EÚ sa výrazne zvyšuje odolnosť Slovenska voči povodniam. V oblasti protipovodňových opatrení EÚ podporila celkovo 98 projektov vo výške takmer 150 miliónov eur.

Slovensko čerpalo aj z Fondu solidarity EÚ, cez ktorý EÚ poskytuje pomoc členským krajinám v naliehavých situáciách, akými sú napríklad veľké prírodné katastrofy. Slovensku pomohol Fond solidarity v súvislosti ničivou víchricou v Tatrách v roku 2004 (5,7 mil. eur) i s povodňami v roku 2010 (20,4 mil. eur).

V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a rozvoja vidieka sa medzi slovenských poľnohospodárov rozdelilo 4,848 mld. eur (2004-2013).

EÚ je motorom študentskej mobility. SR sa aktívne zapojila do úspešného programu Erasmus. Vďaka nemu od roku 2004 mohlo vycestovať vyše 20 000 študentov a ďalších vyše 3000 študentov absolvovalo zahraničnú praktickú stáž v podnikoch. Na výmenné programy vycestovalo vyše 7000 vysokoškolských učiteľov zo Slovenska.

Vstupom do Schengenu sa všetky hranice SR s výnimkou hranice s Ukrajinou stalo vnútornými hranicami EÚ. Inými slovami, na 94% našich hraníc odpadli hraničné kontroly, uľahčil sa voľný pohyb osôb i tovaru.

Vďaka tlaku Európskej komisie na mobilných operátorov, poklesla cena roamingových hovorov a SMS o 80%. Používanie mobilného internetu v zahraničí (dátový roaming) zlacnelo o 91%.

O red

Odporúčame pozrieť

R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Krajiny EÚ chcú o rok predĺžiť zúčtovacie obdobie pre vyplatené eurofondy z predošlého programového obdobia. …

Consent choices