Stav prírody: toto posúdenie poskytuje zmiešaný obraz

Každých šesť rokov podávajú členské štáty správu o stave ochrany druhov a typov biotopov chránených podľa smerníc EÚ. Správa sa týka všetkých druhov voľne žijúcich vtákov (približne 240), 231 typov biotopov a viac ako 1200 ďalších druhov, ktoré sú predmetom záujmu EÚ. Túto správu o stave prírody v EÚ sprevádza podrobnejšia technická správa vypracovaná Európskou environmentálnou agentúrou, ktorá obsahuje aj údaje pre jednotlivé krajiny. Tieto správy slúžia ako zdroje nadchádzajúceho preskúmania stratégie EÚ v oblasti biodiverzity v polovici trvania jej realizácie. Závery správy sa tiež využijú ako zdroje prebiehajúcej kontroly vhodnosti smernice o vtákoch a smernice o biotopoch, ktorá je súčasťou širšieho procesu hodnotenia právnych predpisov EÚ s cieľom zabezpečiť, aby spĺňali daný účel.

Komisia prijala novú správu, ktorá poskytuje doteraz najkomplexnejší obraz o stave prírody v EÚ. Zo zistení vyplýva, že stav väčšiny vtákov je bezpečný a stav niektorých druhov a biotopov sa zlepšil. Cielené ochranné opatrenia priniesli úspechy, ale na výrazné zlepšenie situácie je potrebné oveľa väčšie úsilie.

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, Karmenu Vella, povedal: „Táto správa má veľký význam a prichádza v pravý čas. I keď poskytuje zmiešaný celkový obraz, jasne ukazuje, že úsilie o zlepšenie stavu zraniteľných ekosystémov môže byť veľmi účinné. Rovnako upozorňuje na množstvo výziev, ktoré sú ešte pred nami. Týmto výzvam musíme čeliť, pretože od zdravia našej prírody závisí zdravie európskych občanov, ako aj naše hospodárstvo.

Táto správa je prvým posúdením, ktoré zohľadňuje tak smernicu o vtákoch, ako aj smernicu a biotopoch a je výsledkom spoločného zberu údajov a posúdenia prírody počas rokov 2007 – 2012, ktoré sú najväčšie aké sa doposiaľ v členských štátoch uskutočnili.

Čo sa týka vtákov, v správe sa konštatuje, že stav viac ako polovice všetkých posudzovaných druhov voľne žijúceho vtáctva (52 %) je bezpečný. Približne 17 % druhov je však stále ohrozených a stav ďalších 15 % je takmer ohrozený, klesajúci alebo vyčerpaný. Patria sem i druhy, ktoré sa kedysi bežne vyskytovali na poľnohospodárskej pôde, ako škovránok poľný (Alauda arvensis) a brehár čiernochvostý (Limosa limosa).

Viac..  Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Pri pohľade na ďalšie druhy chránené podľa smernice o biotopoch, takmer štvrtina (23 %) získala priaznivé hodnotenie. Stav viac ako polovice (60 %) je však stále nepriaznivý (pričom stav 42 % sa považuje za nepriaznivý — nedostačujúci a stav 18 % za nepriaznivý — zlý). Obzvlášť znepokojujúce sú trávnaté, mokraďové a dunové biotopy.

Typy biotopov vykazujú všeobecne horší trend a stav ochrany ako druhy, keďže len 16 % hodnotení stavu biotopov je priaznivých. Stav prevažnej väčšiny biotopov je nepriaznivý, pričom 47 % hodnotení poukazuje na nepriaznivý — nedostačujúci stav a 30 % na stav nepriaznivý — zlý.

Pre biotopy sú hlavnými hrozbami niektoré poľnohospodárske metódy (vrátane zmien v pestovateľských postupoch, nadmerného spásania, opustenia pastevných systémov, hnojenia a pesticídov) a „zmeny prírodných podmienok“ spôsobené ľudskou činnosťou (hlavne zmeny hydrologických podmienok).

Správa predstavuje aj úspechy cielených ochranných opatrení pod vedením EÚ. Počet orlosupov bradatých (Gypaetus barbatus) a potápnic bielohlavých (Oxyura leucocephala), z ktorých oba druhy sú predmetom akčných plánov EÚ na ochranu druhov a príspevkov z fondu EÚ LIFE, sa podstatne zvýšil. Sústava chránených oblastí EÚ Natura 2000, ktorá pokrýva 18 % územia EÚ a je najväčšou sústavou chránených oblastí na svete, mala takisto významný pozitívny vplyv na stav ochrany druhov a typov biotopov.

O red

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: členské krajiny EÚ schválili Nariadenie o obnove prírody, žiadna legislatíva sa nerodila tak ťažko

Jedna výborná správa – členské krajiny EÚ definitívne schválili Nariadenie o obnove prírody. Máme tak …

Consent choices