Komisia žiada verejnosť o nápady, ako prejsť na obehové hospodárstvo

Celosvetový boj o zdroje silnie. Koncentrácia zdrojov, a zvlášť kľúčových surovín, mimo Európskej únie vedie k závislosti európskeho priemyslu a obyvateľstva od dovozu a čoraz viac ich vystavuje dôsledkom vysokých cien, výkyvov na trhu a politickej situácie v dodávateľských krajinách. Na druhej strane sa s prírodnými zdrojmi vo svete často plytvá, čo vedie k zvýšenému tlaku na suroviny, zhoršovaniu životného prostredia a k ohrozovaniu ekosystémov. Hrozí, že tento trend sa vzhľadom na zmeny v celosvetovej populácii a vývoj hospodárskeho rastu ešte znásobí.

Na rozdiel od ekonomického modelu „vezmi, vyrob, zahoď“ je cieľom „obehového hospodárstva“ čo najdlhšie udržať hodnotu materiálov a energie použitých na výrobu produktov, minimalizovať odpad a využívanie zdrojov. Prechod na intenzívnejšie obehové hospodárstvo v Európe podporí konkurencieschopnosť, prispeje k hospodárskemu rastu a k vytváraniu pracovných miest a ochráni naše životné prostredie. Spotrebiteľom môže zároveň ponúknuť trvácnejšie a inovatívne výrobky, vďaka ktorým ušetria peniaze a zvýšia si kvalitu života. Environmentálny, ekonomický a sociálny rozmer pôjdu ruka v ruke.

Cieľom „obehového hospodárstva“ je zachovať hodnotu materiálov a energie použitých na výrobu produktov v hodnotovom reťazci na optimálny čas a pritom minimalizovať odpad a využívanie zdrojov. Tým, že predchádza stratám hodnoty materiálových tokov, vytvára ekonomické príležitosti a konkurenčné výhody na udržateľnom základe.

Úspešný prechod na obehové hospodárstvo si vyžiada opatrenia na všetkých stupňoch hodnotového reťazca: od ťažby surovín cez materiál a projektovanie výrobkov, výrobu, distribúciu a spotrebu tovaru, systémy opravy, opätovného spracovania a opätovného využitia až po odpadové hospodárstvo a recykláciu.

Pripravovaný balík bude presadzovať jednotný prístup, v ktorom budú v plnej miere zohľadnené interakcie a vzájomná závislosť prvkov hodnotového reťazca. Bude pozostávať z revízie návrhu právneho predpisu o odpade a z oznámenia, ktorým sa zriadi akčný plán obehového hospodárstva.

V roku 2013 prebehli verejné konzultácie k revízii cieľov EÚ v oblasti odpadového hospodárstva a k udržateľnosti potravinového systému [odkaz na výsledky verejných konzultácií]. Aktuálne konzultácie sú preto zamerané na iné otázky prechodu na obehové hospodárstvo a rozširujú prieskum o ďalšie časti hospodárskeho cyklu (napr. fáza výroby a fáza spotreby) a o všeobecné rámcové podmienky fungovania (napr. inovácie a investície).

Európska komisia spustila verejné konzultácie s cieľom zhromaždiť názory na hlavné politické možnosti vypracovania nového ambiciózneho prístupu k obehovému hospodárstvu. Príspevky zainteresovaných strán pomôžu pripraviť nový akčný plán, ktorý má byť predstavený do konca roku 2015.

Nové návrhy pripravuje projektový tím pod vedením prvého podpredsedu Komisie FransaTimmermansa zodpovedného za lepšiu právnu reguláciu, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Chartu základných práv, podpredsedu Jyrkiho Katainena zodpovedného za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, komisára Karmenua Vellu, ktorý zodpovedá za životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, a komisárky Elżbiety Bieńkowskej zodpovednej za vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP.

Prvý podpredseda Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Budúci hospodársky rozvoj Európy musí byť súčasťou udržateľného rozvoja. Nemáme inú alternatívu, než je inteligentnejšie využívať zdroje, projektovať výrobky tak, aby sa dali znovu využiť a recyklovať, a stanoviť si ambiciózne ciele znižovania množstva odpadu a recyklácie. Dnes žiadame ľudí v celej Európe, aby vyjadrili svoj názor na to, ako navrhnúť politiky, aby v Európe stimulovali konkurencieschopné ekologické hospodárstvo a chránili jej životné prostredie pre budúce generácie.“

Podpredseda Jyrki Katainen dodal: Prechod na udržateľnejšie obehové hospodárstvo môže byť prínosom pre všetky strany a pre Európu znamenať novú konkurenčnú výhodu. Chceme pripraviť komplexný akčný plán, ktorý bude stimulovať tak spotrebiteľov, ako aj podniky k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov. Na to potrebujeme poznať názory zainteresovaných strán zo všetkých častí hodnotového reťazca.“

Politické možnosti na dosiahnutie konkurencieschopného obehového hospodárstva v Európe budú sledovať politiku odpadového hospodárstva, no pôjdu aj nad jej rámec a budú riešiť celý životný cyklus výrobku, pričom zohľadnia situáciu vo všetkých členských štátoch. Ich súčasťou budú opatrenia v oblasti inteligentného dizajnu výrobkov, opätovného využitia a opravy výrobkov, recyklácie, udržateľnej spotreby, politiky odpadového hospodárstva, úrovní recyklácie, inteligentného využívania surovín, silnejších trhov s druhotnými surovinami a cielené sektorové opatrenia.

Viac..  Michal Wiezik: Prírodný turizmus vie byť násobne ekonomicky výkonnejší ako akákoľvek ťažba dreva. VIDEO

Prechod na intenzívnejšie obehové hospodárstvo môže podporiť konkurencieschopnosť a inovácie stimulovaním nových modelov podnikania a technológií a zároveň uľahčiť sociálnu inováciu. Vďaka tomu sa európske hospodárstvo môže stať z dlhodobého hľadiska udržateľnejším a konkurencieschopnejším. Chceme vytvoriť podmienky pre vznik nových pracovných miest bez zbytočného používania toľkých zdrojov ako dnes. Tým prispejeme k silnejšej a spravodlivejšej Európe a znížime tlak na dodávky surovín a životné prostredie.

Občania, verejné orgány, podniky a všetky ostatné vládne i mimovládne subjekty majú možnosť odpovedať na otázky o rôznych častiach hospodárskeho cyklu a úlohe, ktorú môžu zohrať pri prechode na obehové hospodárstvo. V súčasnosti už prebiehajú verejné konzultácie venované osobitne narušeniam trhu s odpadom, do ktorých sa môžu zapojiť všetky zainteresované strany. Do konzultácie sa môžete zapojiť TU.

Komisia zorganizuje 25. júna 2015 v Bruseli konferenciu zainteresovaných strán, ktorej závery sa premietnu do konzultačného procesu.Na konferencii sa môžu zúčastniť všetky subjekty, ktoré majú záujem pomáhať pri formovaní európskej politiky v tejto oblasti.

Verejné konzultácie na tému obehového hospodárstva budú trvať do 20. augusta 2015.

 

 

O ram

Odporúčame pozrieť

Von der Leyenová odporučila Hoekstru na post eurokomisára pre klimatické otázky

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok vypočula holandského kandidáta na post …

Consent choices