Komisia reaguje na európsku iniciatívu občanov „Stop vivisekcii“

 EÚ je odhodlaná zabezpečovať dobré životné podmienky zvierat, zlepšovať verejné zdravie a chrániť životné prostredie. Právne predpisy EÚ týkajúce sa liekov, chemikálií a bezpečnosti potravín si vyžadujú testovanie výrobkov pred ich uvedením na trh, aby sa preukázalo, že sú bezpečné pre ľudí, zvieratá alebo životné prostredie.

Cieľom smernice 2010/63/EÚ je sprísniť právne predpisy a zlepšiť životné podmienky zvierat potrebných na použitie vo vedeckom výskume a zároveň nahradiť, obmedziť a zjemniť ich používanie.

„Stop vivisekcii“ je po iniciatívach „Jeden z nás“ a „Right 2Water“ treťou európskou iniciatívou občanov, ktorá splnila potrebné hraničné hodnoty. Európskej komisii bola predložená 3. marca 2015 a podpísalo ju 1,17 milióna občanov.

Európska iniciatíva občanov (EIO) bola spustená v apríli 2012 ako nástroj na tvorbu politického programu v rukách občanov. EIO umožňuje signatárom v počte minimálne milión občanov z aspoň jednej štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby prijala opatrenia v oblastiach, v ktorých má na to právomoci.

Ako sa stanovuje v Lisabonskej zmluve a nariadení o európskej iniciatíve občanov, Komisia musí reagovať do troch mesiacov od predloženia EIO s 1 000 000 overených vyhlásení o podpore. Preto mala Komisia do 3. júna 2015 rozhodnúť, či bude konať prostredníctvom prijatia právnych predpisov alebo iným spôsobom s cieľom dosiahnuť ciele EIO, alebo či nebude konať vôbec. Komisia musela vysvetliť svoje dôvody prostredníctvom oznámenia, ktoré prijme celé kolégium komisárov.

Verejné vypočutie na tému európskej iniciatívy občanov (EIO) „Stop vivisekcii“ sa konalo v Európskom parlamente 11. mája 2015 s cieľom poskytnúť platformu na diskusiu pre poslancov, širokú verejnosť, stúpencov EIO a odborníkov v danej oblasti.

Európska komisia stanovila opatrenia, ktoré plánuje prijať v reakcii na európsku iniciatívu občanov „Stop vivisekcii“(EIO). Zatiaľ čo Komisia zdieľa presvedčenie, že testovanie na zvieratách by sa malo v Európe postupne zastaviť, jej koncepcia plnenia tohto cieľa sa líši od prístupu navrhovaného v tejto iniciatíve občanov.

Podpredseda Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, vyhlásil: Iniciatíva občanov „Stop vivisekcii“ prichádza v prechodnom období – Európa vďaka veľkému technologickému pokroku čoraz menej využíva testovanie na zvieratách. Úplný zákaz výskumu na zvieratách v EÚ by však bol predčasný a hrozilo by, že biomedicínsky výskum by bol nútený presunúť sa za hranice Európy.

Komisár Karmenu Vella, zodpovedný za životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, uviedol: Konečným cieľom právnych predpisov EÚ je postupné zastavenie testovania na zvieratách. Európska komisia prijíma v reakcii na iniciatívu občanov niekoľko opatrení, ktoré umožnia rýchlejšie napredovať pri zavádzaní a používaní alternatívnych prístupov.“

V oznámení, ktoré bolo prijaté, Komisia potvrdzuje svoje stotožnenie sa s presvedčením iniciatívy občanov, že testovanie na zvieratách sa musí postupne zastaviť. Zároveň však poukazuje na to, že toto je hlavným cieľom právnych predpisov EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (smernica 2010/63/EÚ), o zrušenie ktorých sa táto iniciatíva usiluje. Komisia sa domnieva, že smernica je správnym právnym predpisom na dosiahnutie základných cieľov iniciatívy a preto sa zrušenie tohto právneho predpisu nenavrhuje. Uvedená smernica je potrebná na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zvierat používaných na výskum. Komisia túto smernicu preskúma po uplynutí dostatočnej doby platnosti tejto smernice na posúdenie jej účinnosti.

Viac..  EÚ na COP28 vyzýva na urýchlené znižovanie emisií a prechod na čistú energiu

V oznámení sa stanovuje niekoľko ďalších opatrení, ktoré Komisia prijme s cieľom postupne zastaviť testovanie na zvieratách. Komisia usporiada do roku 2016 konferenciu za účasti vedeckej obce a príslušných zainteresovaných strán a pri tejto príležitosti predloží priebežnú správu o pokroku týkajúcu sa prijatých opatrení.

V posledných desiatich rokoch priniesol technologický pokrok revolučné zmeny v biomedicínskom výskume. K najvýznamnejším prelomovým objavom patrí vývoj alternatívnych skúšok založených na bunkových a tkanivových kultúrach, ako aj výpočtové metódy, ktorými sa obmedzuje potreba testovania na zvieratách. Mnohé zložité fyziologické a toxikologické procesy a účinky sa však ešte nedajú primerane modelovať alebo posudzovať pomocou alternatív, a preto sú v záujme dosiahnutia pokroku v oblasti výskumu a ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia ešte potrebné niektoré štúdie na zvieratách.

Oznámenie naznačuje potrebu urýchliť pokrok v oblasti nahrádzania, obmedzovania a zjemňovania používania zvierat na vykonávanie skúšok prostredníctvom výmeny poznatkov a Komisia bude naďalej podporovať vývoj a validáciu alternatívnych prístupov. Bude pokračovať dialóg so všetkými zainteresovanými stranami, najmä s vedeckou komunitou, s cieľom pokročiť v plnení cieľa postupného zastavenia testovania na zvieratách.

 

 

O ram

Odporúčame pozrieť

priroda

Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

Dekarbonizácia priemyslu, reforma ochrany prírody, krajinné plánovanie, národné parky a revitalizácia vodných tokov sú témy, …

Consent choices