Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Komisia stiahne návrhy zablokované v Parlamente a Rade

Komisia v prílohe II k svojmu pracovnému programu na rok 2015 uviedla zoznam 80 dosiaľ neschválených návrhov, ktoré budú v súlade so zásadou politickej diskontinuity zrušené alebo zmenené.

Z týchto 80 návrhov malo byť 73 návrhov stiahnutých, tri mali byť stiahnuté, ak sa v priebehu šiestich mesiacov nepodarí dospieť k dohode, tri sa mali zmeniť a jeden zhodnotiť.

Dňa 25. februára kolégium potvrdilo stiahnutie 73 dovtedy neschválených legislatívnych návrhov. Tieto stiahnutia boli 7. marca formálne oznámené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Komisia preskúmala tri návrhy, v súvislosti s ktorými sa poskytla šesťmesačná lehota na dosiahnutie dohody, a prijala rozhodnutie o stiahnutí dvoch z nich. Toto rozhodnutie sa v primeranom čase formálne oznámi v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Komisia sa v súlade so svojím pracovným programom na rok 2015 rozhodla stiahnuť dva legislatívne návrhy, v súvislosti s ktorými spoluzákonodarcovia nedokázali včas dospieť k politickej dohode, a nahradiť ich novými iniciatívami v rámci pracovného programu na rok 2016. Komisia zároveň potvrdila, že sa v spolupráci so spoluzákonodarcami bude naďalej snažiť o dosiahnutie dohody o treťom návrhu, v prípade ktorého politické diskusie výrazne pokročili.

Kolégium rokovalo o pokroku dosiahnutom vo vzťahu k týmto trom legislatívnym návrhom, ktoré sa podľa pracovného programu na rok 2015 mali do šiestich mesiacov stiahnuť, ak sa spoluzákonodarcom nepodarí dospieť k dohode. Pokiaľ ide o navrhovanú smernicu o materskej dovolenke, Rada dospela k záveru, že v tomto prípade neexistuje žiadna nádej na dosiahnutie pokroku. Je tiež nepravdepodobné, že by navrhovaná smernica o satelitných údajoch získaných pozorovaním Zeme mohla byť prijatá vo forme, ktorá by spĺňala ciele vnútorného trhu stanovené v tejto smernici. Komisia teraz oficiálne potvrdí Európskemu parlamentu a Rade svoj zámer pristúpiť k stiahnutiu týchto návrhov a navrhne nové iniciatívy, ktorých cieľom bude splniť ich politické ciele účinnejším spôsobom.

V súvislosti s návrhom nariadenia o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov sa dosiahol významný pokrok, a preto sa Komisia rozhodla tento návrh zachovať.

Materská dovolenka

Európska komisia predložila návrh smernice o materskej dovolenke v roku 2008, spoluzákonodarcom sa však stále nepodarilo dospieť k dohode. Predtým, ako Komisia predložila svoj pracovný program na rok 2015, Parlament naznačil, že má politickú vôľu pokračovať v rokovaniach, a tak sa Komisia dohodla, že pred stiahnutím návrhu poskytne na rokovania ďalších šesť mesiacov. Komisia sa intenzívne snažila o zvrátenie patovej situácie a pri viacerých príležitostiach vyzvala Radu, aby obnovila rokovania s Parlamentom, ktorý vyjadril ochotu nájsť kompromisy. Lotyšské predsedníctvo Rady však Komisiu informovalo, že nie sú žiadne vyhliadky na dohodu.

Viac..  Čína dúfa, že sa s EÚ dohodne na clách na EV, ktoré budú vyhovovať obom stranám

Stiahnutím návrhu chce Komisia urobiť jasnú čiaru za súčasnou patovou situáciou a otvoriť priestor pre novú iniciatívu, na ktorej sa bude možné dohodnúť a ktorá povedie k skutočným zlepšeniam v životoch pracujúcich rodičov a opatrovateľov s cieľom lepšieho zosúladenia pracovného a súkromného života, uľahčenia účasti žien na trhu práce a poskytovania minimálnej ochrany matkám. Pred tým, ako stiahnutie nadobudne účinnosť, Komisia načrtne návrhy na nový prístup vo forme plánu na vypracovanie novej iniciatívy, ktorá bude začlenená do pracovného programu Komisie na rok 2016.

Šírenie satelitných údajov získaných pozorovaním Zeme

Cieľom navrhovanej smernice je zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu s údajmi získanými pozorovaním Zeme a súčasne zaistiť voľný obeh povolených satelitných údajov s vysokým rozlíšením. Z doterajších diskusií vyplýva, že stanoviská k tomuto návrhu sú značne odlišné, čo je čiastočne spôsobené skutočnosťou, že len päť členských štátov v súčasnosti má na svojom území poskytovateľa satelitných údajov. Mnohé z týchto členských štátov vyjadrili obavy v súvislosti s bezpečnostnými dôsledkami návrhu. Napriek intenzívnym kontaktom Komisie s Radou a Európskym parlamentom je zrejmé, že zosúladenie odlišných stanovísk by si vyžadovalo značné zmeny, ktoré by mali vplyv na ciele pôvodného návrhu. Komisia preto svoj návrh stiahne a navrhne novú iniciatívu, ktorá bude zahrnutá do jej pracovného programu na rok 2016.

Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov

Hoci ani v súvislosti s týmto návrhom nebola dodržaná lehota šiestich mesiacov na dosiahnutie dohody, spoluzákonodarcovia dosiahli významný pokrok a pracujú na tom, aby dospeli k dohode o tejto otázke. Po intenzívnych prípravách Rada 16. júna prijala všeobecné smerovanie a Európsky parlament 7. mája predložil návrh správy. Rokovania v rámci trialógu zamerané na nájdenie kompromisu medzi inštitúciami by sa mali začať počas luxemburského predsedníctva. Komisia sa preto rozhodla svoj návrh zachovať a podporovať spoluzákonodarcov pri ich práci.

O ram

Odporúčame pozrieť

Lexmann

Miriam Lexmann: Materská a rodičovská nie sú dovolenky, musia sa prejaviť aj v dôchodku

Materská a rodičovská dovolenka musí byť adekvátna a zohľadnená aj v dôchodku, seniori naň môžu nastúpiť dobrovoľne a osoby …

Consent choices