Komisia dá 13,1 miliardy EUR do dopravnej infraštruktúry na podporu zamestnanosti

V rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) bude v členských štátoch EÚ z rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 na spolufinancovanie projektov TEN-T sprístupnenej 24,05 miliardy EUR. Z tejto sumy bude k dispozícii 11,305 miliardy EUR len pre projekty v členských štátoch oprávnených na financovanie z Kohézneho fondu. Investície sú plánované prostredníctvom ročných a viacročných pracovných programov, ktoré spresňujú súbor priorít a celkovú výšku finančnej podpory, ktorú možno vyčleniť na každú z týchto priorít v danom roku. Rok 2014 bol prvým rokom programovania v rámci NPE.

Európska komisia navrhla vyčleniť 13,1 miliardy EUR z finančných prostriedkov EÚ na 276 dopravných projektov vybraných na základe prvých výziev na predloženie návrhov v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE). Táto investícia uvoľní dodatočné verejné a súkromné zdroje na spolufinancovanie, čím sa dosiahne kombinovaná suma vo výške 28,8 miliardy EUR. Popri budúcom Európskom fonde pre strategické investície (EFSI) bude Nástroj na prepájanie Európy zohrávať významnú úlohu pri prekonávaní nedostatku investícií v Európe, čo je najvyššou prioritou Komisie. Okrem dopravy bude prínosný pre európske hospodárstvo ako celok vďaka vytváraniu priaznivejších podmienok pre rast a vytváraniu pracovných miest.

Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulcová uviedla:Veľmi ma teší, že navrhujem doteraz najväčší investičný plán EÚ v oblasti dopravy. Projekty, ktoré sme vybrali, budú vďaka modernizácii infraštruktúry a odstráneniu existujúcich prekážok slúžiť rovnako občanom, ako aj podnikateľom. Takisto budú podporovať udržateľné a inovačné riešenia v oblasti mobility. Táto bezprecedentná investícia predstavuje významný príspevok v rámci programu Komisie pre rast a tvorbu pracovných miest. Realizácia transeurópskej dopravnej siete by mohla vytvoriť až 10 miliónov pracovných miest a do roku 2030 zvýšiť HDP EÚ o 1,8 %“.

Vybrané projekty sa realizujú najmä na základnej transeurópskej dopravnej sieti. Medzi príjemcami sú hlavné iniciatívy ako Rail Baltica, tunel na úpätí Brenneru, vnútrozemská vodná cesta Seine – Escaut, most Caland alebo pevné spojenie na trati Fehmarn Belt. Menšie iniciatívy zahŕňajú cezhraničné projekty medzi Groningen a Brémami, železničnú trať železný Rýn, plány na zavádzanie skvapalneného zemného plynu (LNG) alebo projekty na zvýšenie splavnosti Dunaja.

Viac..  EK vyšetruje štátnu pomoc, ktorú poskytlo Slovensko na zriadenie závodu na ťažbu sklárskeho piesku

700 predložených návrhov na základe výziev na predkladanie návrhov v rámci NPE spustených v septembri 2014 trojnásobne prekročilo limit. To umožnilo Komisii vybrať tie projekty, ktoré majú najvyššiu európsku pridanú hodnotu, pričom sa zaručuje vyvážené geografické rozdelenie ako aj rozdelenie medzi jednotlivými druhmi dopravy. Konkrétne pre členské štáty oprávnené na podporu z Kohézneho fondu bolo vyčlenenej takmer 4,8 miliardy EUR. Bol posúdený aj prínos pre iné prioritné akcie Komisie, ako napríklad energetická únia alebo jednotný digitálny trh.

Finančný príspevok EÚ sa poskytuje vo forme spolufinancovania grantov od 20 % do 85 % daného projektu podľa toho, o aký typ projektu ide.

Ďalšie kroky

Navrhované rozhodnutie o financovaní musí teraz formálne prijať Výbor pre Nástroj na prepájanie Európy, ktorý zasadne 10. júla 2015. Individuálne dohody o grante potom pripraví Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) a s príjemcami projektov budú podpísané v druhom polroku 2015.

 

 

 

O ram

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices