Únia je až príliš závislá od dovozu materiálov, tvrdí europoslanec Maňka

Súčasná globálna ekonomika využíva na dosiahnutie celosvetového výkonu a absorpciu odpadu ekvivalent 1,5-násobku hodnoty zdrojov planéty a odhaduje sa, že do roku 2030 toto číslo dosiahne ekvivalent hodnoty zdrojov dvoch planét, uvádza sa v uznesení. Európa je závislejšia od dovážaných zdrojov viac než ktorýkoľvek iný región vo svete a mnohé zdroje sa vyčerpajú v relatívne krátkom čase, dodávajú poslanci.

Zlepšenie využívania zdrojov by mohlo priniesť podstatné čisté úspory, ktorých výška sa odhaduje na 600 miliárd eur alebo 8 % ročného obratu, a zároveň znížiť celkové ročné emisie skleníkových plynov o 2 – 4 %. Zvýšením produktivity zdrojov do roku 2030 o 30 % by sa HDP mohol zvýšiť o takmer 1 % a mohli by sa vytvoriť dva milióny nových udržateľných pracovných miest, uvádza text schváleného uznesenia.

EÚ musí využívať svoje prírodné zdroje efektívnejšie, uvádza sa v schválenom nelegislatívnom uznesení EP. Zvýšenie produktivity zdrojov o 30% do roku 2030 by prispelo k nárastu HDP o 1% a vytvorilo dva milióny udržateľných pracovných miest. Na to je však potrebné stanoviť záväzné ciele pre znižovanie odpadu, revidovať predpisy o ekodizajne a prijať opatrenia na oddelenie rastu od využívania prírodných zdrojov, tvrdia poslanci požadujúc predloženie legislatívneho návrhu do konca roka. 

„Čelíme zmene paradigmy, systémovej zmene, ako aj obrovskej skrytej podnikateľskej príležitosti. Tá však môže byť naplnená iba v prípade, že pomôžeme vzniku nového podnikateľského ekosystému,“ uviedla spravodajkyňa Sirpa Pietikäinen (EPP, FI),  ktorej uznesenie poslanci schválili pomerom hlasov  394 (za): 197 (proti): 82 (zdržalo sa hlasovania.

„Aby sa tak stalo, je potrebné urobiť kroky v oblasti legislatívy, hospodárstva, informovanosti a spolupráce. Najprv potrebujeme súbor ukazovateľov a cieľov. Potrebujeme revíziu súčasnej legislatívy, ktorá nezohľadňuje hodnotu ekosystémových služieb. Potrebujeme rozšíriť pôsobnosť smernice o ekodizajne, revíziu smernice o odpadoch a venovať osobitnú pozornosť niektorým oblastiam, ako napríklad udržateľným budovám,“ dodala.

Uznesenie nadväzuje na oznámenie Komisie o balíku opatrení v súvislosti s obehovým hospodárstvom, ktoré bolo predložené 3. júla 2014 spolu s legislatívnym návrhom o odpadoch. Tento návrh bol o niekoľko mesiacov neskôr stiahnutý.

„Nový prístup zvýši efektívnosť využitia súčasných a zníži potrebu nových zdrojov, čo prospeje ochrane životného prostredia. Pozitívne to však ovplyvní aj zamestnanosť, kvalitu života a hospodársky rast. Navyše sa zníži závislosť EÚ od dovozu materiálov, čo okrem posilnenia hospodárstva posilní aj bezpečnosť EÚ,“ uviedol poslanec Vladimír Maňka (S&D, SK).

Viac..  Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny v júni prehĺbila pokles

Smerom k nulovému odpadu

Nové ciele v oblasti odpadu by podľa poslancov mohli viesť k vytvoreniu 180.000 pracovných miest. Parlament preto vyzval Komisiu, aby do konca roka 2015 predložila nový legislatívny návrh, ktorého súčasťou by boli aj záväzné ciele pre postupné znižovanie objemu všetkých druhov skládkovaného odpadu.

Poslanci tiež požiadali Komisiu, aby v členských štátoch podporovala prijatie dohovorov, na základe ktorých by sektor potravinárskeho maloobchodu distribuoval nepredané produkty charitatívnym združeniam.

Ekodizajn: trvanlivejšie výrobky a eliminácia ich plánovaného zastarávania

Uznesenie vyzvýva Komisiu, aby v rámci produktových politík podporovala prístup orientovaný na životný cyklus výrobku a ekodizajn, v súvislosti s ktorým by mala predložiť ambiciózny pracovný program. Jeho súčasťou by mal byť návrh na revíziu právnych predpisov o ekodizajne, ktorý by mal byť predložený do konca roka 2016 s cieľom rozšíriť rozsah požiadaviek ekodizajnu na všetky hlavné skupiny výrobkov. Parlament tiež požiadal Komisiu o zadefinovanie požiadaviek týkajúcich sa trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovného použitia a recyklovateľnosti a vypracovanie opatrení proti plánovanému zastarávaniu.

Systémová zmena na oddelenie rastu od využívania prírodných zdrojov

Riešenie nedostatku zdrojov si vyžaduje obmedzenie ťažby a využívania zdrojov a absolútne oddelenie rastu od využívania prírodných zdrojov, uvádza sa v uznesení. Na dosiahnutie udržateľného využívania zdrojov do roku 2050 musí EÚ znížiť ich spotrebu na udržateľnú úroveň, zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie a postupne vyraďovať toxické látky.

Ukazovatele efektívneho využívania zdrojov, merajúce ich spotrebu – vrátane dovozu a vývozu, a používanie týchto ukazovateľov by malo byť od roku 2018 právne záväzné, uvádza sa v schválenom texte uznesenia. Poslanci tiež žiadajú stanovenie celoúnijného cieľa zameraného na zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov na úrovni EÚ o 30 % do roku 2030 – v porovnaní s úrovňami z roku 2014, ako aj individuálne ciele pre jednotlivé členské štáty.

O ram

Odporúčame pozrieť

auto

Obehové hospodárstvo: EK navrhla, čo s vozidlami po skončení životnosti

Komisia navrhla opatrenia na posilnenie obehovosti automobilového priemyslu, ktoré sa týkajú dizajnu, výroby a spracovania vozidiel po …

Consent choices