TTIP: Poslanci žiadajú ľahší prístup na trh USA, ochranu štandardov EÚ  a reformu riešenia sporov

Obchodná dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi musí otvoriť firmám z EÚ prístup na trh USA, nesmie však viesť k oslabeniu únijných noriem, uvádza sa v odporúčaniach pre vyjednávačov EÚ, ktoré v stredu schválil Európsky parlament. Poslanci vyzvali na vytvorenie nového systému urovnávania obchodných sporov medzi investormi a štátmi s verejne menovanými sudcami a pravidlami dohľadu a transparentnosti, ktorý by nahradil súkromné rozhodcovské súdy v rámci systému ISDS.

 Parlament schválil odporúčania pre vyjednávačov Európskej komisie k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) pomerom hlasov 436 (za): 241 (proti): 32 (zdržalo sa hlasovania).

„Bezprecedentná globalizácia je v plnom prúde a naši občania a podnikatelia sú priamo v jej strede. Našou demokratickou povinnosťou ako zákonodarcov je tento proces formovať. Ak má byť na prospech našim občanom, nemôže byť ponechaný výlučne v rukách vyjednávačov. Z tohto dôvodu sme pripravili toto uznesenie a zadefinovali zásady pre obchodnú dohodu, ktorú chceme, aby Komisia uzavrela,“ uviedol spravodajca uznesenia Bernd Lange (S&D, DE).

„Požadujeme transparentnejší proces, robustné práva zamestnancov a ochranu osobných údajov a verejných služieb. Trváme na tom, že právo zákonodarcov na oboch stranách Atlantiku nesmie byť oslabené súkromnými rozhodcovskými súdmi alebo inými orgánmi,“ uviedol poslanec Lange. „Komisii sme poskytli jasný návod na to, akú dohodu chceme. Ak bude napokon dohoda zlá, zamietneme ju. Ak bude dobrá, budeme za ňu hlasovať,“ dodal.

Nový systém riešenia sporov medzi investormi a štátmi

Text pozmeňujúceho návrhu o nástrojoch riešenia sporov medzi investormi a štátmi, na ktorého kompromisnom znení sa politické skupiny dohodli po dlhých a napätých rokovaniach a ktorý poslanci schválili pomerom hlasov 447 (za): 229 (proti): 30 (zdržalo sa hlasovania), požaduje zavedenie nového systému, ktorý by nahradil v obchodných dohodách bežne využívanú klauzulu o urovnávaní sporov medzi investorom a štátom (ISDS) opierajúcu sa o súkromné rozhodcovské súdy.

V rámci tohto systému, ktorý by mal „podliehať demokratickým zásadám a kontrole“ a ktorého súčasťou by mal byť aj tzv. apelačný mechanizmus, „budú o prípadných sporoch transparente rozhodovať verejne vymenovaní, nezávislí profesionálni sudcovia na verejných vypočutiach.“ Nový systém by mal zaručiť, že bude rešpektovaná jurisdikcia súdov EÚ a členských štátov a že „súkromné záujmy nebudú môcť pôsobiť proti cieľom verejnej politiky.“

Cieľ rokovaní: Ambiciózna a vyvážená dohoda

Parlament podporil pokračovanie rozhovorov, ktorých výsledkom by mala byť ambiciózna a zároveň vyvážená dohoda s prínosom pre všetky členské štáty. Dohoda by podľa poslancov mala viesť k prehĺbeniu prístupu tovarov a služieb z Európskej únie na trh Spojených štátov, výraznému otvoreniu trhu verejného obstarávania USA na všetkých správnych úrovniach a v konečnom dôsledku k vytvoreniu efektívneho hospodárskeho prostredia podporujúceho hospodársku súťaž bez necolných obchodných prekážok.

Rokovania o transatlantickom partnerstve by tiež mali viesť k odstráneniu obmedzení zo strany Spojených štátov týkajúcich sa zahraničného vlastníctva námorných a leteckých dopravcov a zabezpečiť európskym podnikom väčší prístup na telekomunikačný trh USA, uvádza sa v uznesení.

Viac..  Politika súdržnosti EÚ: nových 1,3 milióna pracovných miest do roku 2027

Dohoda však musí garantovať vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov EÚ týkajúcu sa napríklad ich údajov, zdravia a bezpečnosti a zabrániť sociálnemu, fiškálnemu a environmentálnemu dumpingu, uvádza sa v schválenom texte. Poslanci tiež zdôraznili nevyhnutnosť vyňať verejné služby z rozsahu pôsobnosti obchodnej dohody, zabezpečiť dôslednú ochranu systému zemepisných označení Únie a presadiť ochranné opatrenia pre citlivé poľnohospodárske a priemyselné produkty EÚ.

Parlament tiež vyzval na vzájomné uznávanie rovnocenných noriem, ktoré by ušetrili čas a zdroje na hraniciach. Na druhej strane však poslanci zdôraznili, že dohoda nie je možná v oblastiach, kde sa normy EÚ výrazne líšia od štandardov platných v Spojených štátoch – týka sa to napríklad schvaľovania chemikálií, geneticky modifikovaných organizmov (GMO), využívania hormónov v sektore hovädzieho dobytka, klonovania alebo chemických látok narúšajúcich endokrinný systém (endokrinných disruptorov).

Podrobnejšie informácie o konkrétnych požiadavkách podľa sektorov nájdete tu.

Ďalší postup

Desiate kolo rokovaní o transatlantickom partnerstve medzi vyjednávacím tímom Európskej únie a Spojených štátov je naplánované na 13. – 17. júla 2015 v Bruseli.

Dohoda TTIP, ku ktorej dospejú vyjednávači EÚ a USA, bude musieť na vstup do platnosti získať podporu Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ.

Reakcie slovenských poslancov

„Myšlienku vytvorenia spoločného obchodného a investičného priestoru s USA považujem v globalizujúcom sa svete za dobrý nápad, rokovania však budú zdĺhavé. V mnohých dôležitých oblastiach nie sú pozície EÚ ujasnené, o čom svedčí aj niekoľko sto pozmeňujúcich návrhov k uzneseniu, preto zaň v súčasnosti nemôžem hlasovať,“ uviedol poslanec Pál Csáky (EPP, SK).

„Pre Európu táto dohoda prinesie 120 miliárd eur ročne a viac ako milión nových pracovných miest.  Pritom skončí dnešné uprednostňovanie investorov z USA pred domácimi investormi. Všetky rokovania vedieme so striktnou podmienkou: že sa nevzdáme, ani neznížime úrovne ochrany, ktoré dnes v Európe máme,“ uviedol poslanec Vladimír Maňka (S&D, SK).

„Táto dohoda medzi EÚ a USA je pre nás veľkým prínosom. Obchod tradičné vytvára pracovné miesta a takýto veľký spoločný trh ich Slovensku prinesie 27 600. Preto má moju podporu,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Podporujem rokovania o TTIPe, pretože voľný obchod bol vždy na prospech zúčastneným. Viaceré štúdie potvrdili, že uzavretie tejto dohody prinesie vytvorenie nových pracovných miest v Európe. Navyše je táto dohoda dôležitá aj z geopolitického hľadiska,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

O ram

Odporúčame pozrieť

Podpredseda frakcie ľudovcov Muresan a vedúci delegácie Štefanec o pláne obnovy: Nepremárnite príležitosť

V rámci podujatia „Cesta k obnove“, za ktoré zodpovedá Poslanecký klub Európskej ľudovej strany v …

Consent choices