EÚ prijala nový program spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom

Viedeň a Bratislava sú európske hlavné mestá, medzi ktorými je najmenšia vzdialenosť. Tieto partnerské mestá, ktoré sú od seba vzdialené len 80 km a sú hnacou silou hospodárskej prosperity v rakúsko-slovenskom pohraničnom regióne. Spoločná história a kultúra Slovákov a Rakúšanov sú takisto kľúčovými prvkami plodnej spolupráce.

Posilnenie tejto spolupráce bude stredobodom nového programu cezhraničnej spolupráce („Interreg“), ktorý Komisia prijala 28. júla 2015. Na program je pridelených vyše 75 miliónov EUR z regionálnych fondov EÚ. Spolu s vnútroštátnym „spolufinancovaním“ bude k dispozícii viac ako 89 miliónov EUR v podobe investícií na podporu spolupráce v tomto mestskom pohraničnom regióne.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová zdôraznila symbolickú povahu tohto pohraničného regiónu: Som hrdá na to, že môžeme prispieť k rozvoju tejto jedinečnej cezhraničnej aglomerácie. Z našich investícií do programu Interreg bude mať úžitok viac ako 5 miliónov ľudí. Slovensko a Rakúsko majú spoločnú víziu, a síce uľahčiť život svojim občanom a podnikom v tejto pohraničnej oblasti. Budeme investovať nielen do cezhraničných výskumných a nových dopravných riešení, ale aj do vzdelávania a výučby jazykov.“

Nový program bude riešiť rôzne spoločné výzvy a príležitosti. Po prvé sa zameria na posilnenie cezhraničného výskumu, najmä prostredníctvom iniciatív v regióne partnerských hlavných miest Viedne a Bratislavy. Po druhé bude podporovať trvalo udržateľné riadenie a ochranu prírodných zdrojov v prírodnej oblasti pozdĺž bývalej „železnej opony“ a zavádzať nové riešenia v oblasti trvalo udržateľnej dopravy. Napriek tomu, že dĺžka hraníc predstavuje iba 91 km, prekračovanie hraníc a cezhraničná mobilita sú stále problémom, a to najmä vo vidieckych oblastiach. Tieto hlavné ciele bude dopĺňať úsilie zamerané na posilnenie riadenia a inštitucionálnej spolupráce, ktoré má viesť k lepšie integrovanému pohraničnému regiónu.

Nový program spolupráce podporovaný EÚ bude takisto financovať regionálne a miestne iniciatívy na podporu užšej spolupráce v právnej a administratívnej oblasti – od výučby jazykov po spoločné opatrenia na trhu práce.

Celkový rozpočet programu predstavuje 89 285 509 EUR, pričom finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 75 892 681 EUR.

Súvislosti

Oblasť programu sa vzťahuje na rakúske spolkové krajiny Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland (iba subregióny Nordburgenland a Mittelburgenland) a Bratislavský a Trnavský kraj na slovenskej strane.

Rozdelenie financovania podľa piatich priorít programu a niektoré očakávané výsledky:

  1. Priorita 1: Prispievať k inteligentnému cezhraničnému regiónu (prostriedky z EFRR: 19,6 mil. EUR alebo 25,9 %). Bude poskytovať spoločne vypracované hlavné produkty a služby, ktoré odrážajú potrebu regiónu rozvíjať cezhraničný systém inovácií a posilňovať väzby medzi výrobným sektorom, výskumom a vývojom a sektorom vzdelávania. Vzdelávanie a kvalifikácia v cezhraničnom kontexte je nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie hospodárskej konkurencieschopnosti v dlhodobom horizonte.
  2. Priorita 2: Pomáhať rozvoju prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (prostriedky z EFRR: 27,8 mil. EUR alebo 36,7 %). Rozpočet sa využije na ďalší rozvoj tzv. jemných činností cestovného ruchu na podporu kultúrneho a prírodného dedičstva (napr. ekoturistika, cyklistika, agroturistika, kultúra vína, antická rímska kultúra). Cezhraničná spolupráca je okrem toho zrejmým predpokladom účinných prístupov k zachovaniu a riadeniu, najmä pokiaľ ide o rozsiahle biokoridory ako Alpsko-karpatský koridor alebo mokrade pozdĺž hraničných riek Moravy a Dunaja.
  3. Priorita 3: Podporovať udržateľné dopravné riešenia (prostriedky z EFRR: 9,6 mil. EUR alebo 12,7 %). Táto prioritná os je zameraná na udržateľné formy dopravy s cieľom znížiť ekologický vplyv dopravy v súvislosti so znečistením ovzdušia a hlukom, s emisiami skleníkových plynov a so spotrebou energie. Podporovať sa má udržateľná multimodálna mobilita v mestách, mestských regiónoch a vo vidieckych oblastiach, ako aj zlepšovanie služieb verejnej dopravy, riadenie mobility, lepšia integrácia rôznych druhov dopravy, väčšia atraktívnosť chôdze a bicyklovania a zlepšenie efektivity mestskej logistiky.
  4. Priorita 4: Posilňovať cezhraničný systém riadenia a inštitucionálnej spolupráce (prostriedky z EFRR: 14,2 mil. EUR alebo 18,7 %). Plánuje sa zlepšenie inštitucionálnej koordinácie a strategického plánovania zavedením procesov spoločného plánovania, rozvoja spoločných nástrojov a databáz, posilňovanie inštitucionálnej spolupráce v oblastiach s veľkými spoločenskými výzvami (napr. zdravie, riadenie rizík) a vybudovanie účinnejších rámcov na podporu projektov malého rozsahu. Takisto by sa mali zlepšiť spoločné rámce a ponuky vzdelávania a kvalifikácie (medzikultúrne vzdelávanie, základná jazyková príprava, lepšie školské výsledky žiakov a vyššia kvalita v ranom detstve).
  5. Ďalších 4,55 mil. EUR (financovanie zo strany EÚ) sa poskytne na technickú pomoc.
Viac..  Nová britská vláda chce užšie spolupracovať s EÚ v oblasti obchodu

O ram

Odporúčame pozrieť

Nová britská vláda chce užšie spolupracovať s EÚ v oblasti obchodu

Nová britská vláda chce užšie spolupracovať s Európskou úniou (EÚ) v oblasti obchodu, vylúčila však …

Consent choices