Schengen
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená správa o konzultáciách, ktoré vykonal schengenský koordinátor s členskými štátmi a ktoré sa týkali dlhodobých kontrol na vnútorných hraniciach. Formálny konzultačný proces sa uskutočnil v období od mája do novembra 2023 s členskými štátmi, ktoré obnovili kontroly na hraniciach, ako aj s tými členskými štátmi, ktorých sa tieto kontroly dotkli.

Schengen je priestor bez kontrol na vnútorných hraniciach, ktorý je základom slobody pohybu pre viac ako 425 miliónov občanov EÚ, ako aj štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žijú v EÚ alebo ju navštevujú. Obnovenie kontroly hraníc musí zostať výnimočným a prísne časovo obmedzeným krajným opatrením v prípade ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. V schengenskom priestore musí byť zabezpečený voľný pohyb osôb, tovaru a služieb. Ako sa uvádza v správe o stave Schengenu za rok 2023, je potrebné zintenzívniť spoluprácu s cieľom zaistiť bezpečnosť a zároveň postupne rušiť dlhodobé kontroly hraníc.

Odporúčanie podporuje využívanie alternatívnych opatrení ku kontrole vnútorných hraníc a intenzívnejšiu spoluprácu a výmenu informácií v prípade obnovenia takýchto kontrol v ôsmich oblastiach:

  1. Štruktúrovaná spolupráca na všetkých úrovniach: Členské štáty by mali zriadiť stále kontaktné miesta, ktoré budú slúžiť na zaistenie koordinovanej reakcie na závažné hrozby (vrátane obchodovania s drogami) pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť a budú prispôsobené rozsahu výziev a potrieb.
  2. Posilnenie kapacít pre spoločné opatrenia: Členské štáty by mali preskúmať a v prípade potreby upraviť svoje dvojstranné rámce tak, aby boli základom pre cezhraničnú spoluprácu v oblasti presadzovania práva. Mali by tiež vypracovať spoločné analýzy rizík a poskytnúť dostatočné zdroje na spoločné hliadky.
  3. Spolupráca v oblasti presadzovania práva: Členské štáty by mali zaistiť vykonanie odporúčania Rady z júna 2022 o operačnej spolupráci v oblasti presadzovania práva s cieľom posilniť operačnú spoluprácu na vnútorných hraniciach. Mali by tiež uplatňovať osvedčené postupy operačnej spolupráce v oblasti presadzovania práva, ktoré sa používajú v iných členských štátoch, a na tento účel využívať finančné prostriedky EÚ.
  4. Zintenzívnenie spoločných opatrení na boj proti prevádzačstvu migrantov: Členské štáty by mali prijať koordinované opatrenia a spolupracovať s Europolom, Eurojustom a agentúrou Frontex s cieľom zintenzívniť boj proti prevádzačstvu migrantov, a to aj s cieľom obmedziť neoprávnené pohyby v rámci EÚ.
  5. Maximálne využívanie nástrojov v oblasti návratu na riešenie neoprávnených pohybov: Komisia podporuje maximálne využitie dvojstranných readmisných dohôd medzi členskými štátmi a medzinárodnými partnermi. V súlade s odporúčaním Komisie z marca 2023 je kľúčom k urýchleniu návratov aj zvýšené využívanie vzájomného uznávania rozhodnutí o návrate.
  6. Riešenie neoprávnených pohybov: Členské štáty, ktoré čelia neoprávneným pohybom, by mali v prvom rade zintenzívniť policajné kontroly v pohraničných oblastiach na vnútorných hraniciach. Každé rozhodnutie obnoviť v tejto súvislosti kontrolu vnútorných hraníc by mali sprevádzať zmierňujúce opatrenia a dané rozhodnutie by sa malo neustále preskúmavať.
  7. Posilnenie spoločných opatrení na boj proti nadnárodnému terorizmu a organizovanej trestnej činnosti: Členské štáty musia zaistiť vykonávanie smernice o výmene informácií s cieľom bojovať proti cezhraničnému terorizmu a organizovanej trestnej činnosti. Stanovujú sa v nej spoločné pravidlá výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva v členských štátoch, ktoré musia byť do 12. decembra 2024 transponované do ich vnútroštátnych právnych predpisov.
  8. Opatrenia na zmiernenie vplyvu zavedenia kontrol na vnútorných hraniciach: Členské štáty by mali obmedziť využívanie systematických kontrol na vnútorných hraniciach na výnimočné situácie, pričom by mali uprednostňovať mobilné kontroly na území a zlepšiť využívanie moderných technológií. Členské štáty by mali obmedziť vplyv na plynulosť dopravy a zabezpečiť dostupnosť cezhraničných dopravných spojení.
Viac..  D. Tusk: EÚ nájde riešenie, ako pomôcť Ukrajine, s Maďarskom aj bez neho

Ďalšie kroky

Schengenský koordinátor bude naďalej v kontakte s členskými štátmi a podporovať ich. Zároveň je dôležité, aby členské štáty navzájom úzko spolupracovali pri vykonávaní tohto odporúčania. Schengenský koordinátor bude o tejto záležitosti takisto pravidelne podávať správy schengenskej rade.

Súvislosti
Toto odporúčanie vychádza z odporúčania Komisie o policajných kontrolách a cezhraničnej policajnej spolupráci z roku 2017. Odráža aj nedávnu judikatúru Súdneho dvora Európskej únie týkajúcu sa riešenia bezpečnostných hrozieb bez toho, aby sa siahlo ku kontrolám na vnútorných hraniciach. Toto odporúčanie sprevádza pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý odzrkadľuje formálny konzultačný proces s členskými štátmi, ktorý bol oznámený v správe o stave Schengenu zo 16. mája 2023. Konzultácia sa týkala Rakúska, Belgicka, Dánska, Nemecka, Francúzska, Maďarska, Talianska, Luxemburska, Nórska, Švédska, Slovinska, Španielska a Švajčiarska.

S cieľom predchádzať neoprávneným pohybom a posilniť spoluprácu členských štátov v oblasti riadenia migrácie Komisia dnes predložila aj ďalší pracovný dokument útvarov Komisie s názvom „Dublinský plán v praxi“, v ktorom sa uvádzajú najlepšie postupy členských štátov pri uplatňovaní dublinského nariadenia III. V tomto nariadení sa určuje členský štát zodpovedný za preskúmanie žiadostí o azyl. Uvedené najlepšie postupy vychádzajú z dublinského plánu, ktorý členské štáty schválili v novembri 2022. V správe sa stanovujú praktické opatrenia, ktorých cieľom je umožniť včasné a účinné presuny žiadateľov o azyl do všetkých členských štátov a obmedziť neoprávnené pohyby.

O mam

Odporúčame pozrieť

schengen

Nové pravidlá pre odolnejší schengenský priestor, EK víta politickú dohodu

Komisia víta politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada o nových pravidlách Kódexu schengenských …

Consent choices