13,8 miliárd EUR. Toľko má Slovensko k dispozícii

V novom období 2014 – 2020 Slovensko začína využívať 13,8 miliardy EUR z európskych zdrojov na skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, výskumu, energetickej efektívnosti a rozvoja ľudských zdrojov.

Európska komisia už schválila všetkých 7 operačných programov na rozvoj slovenských regiónov, ktoré budú využívať finančné prostriedky Európskej únie. Tieto investičné programy na obdobie 2014 – 2020 pomôžu na Slovensku vytvoriť nové pracovné miesta, zlepšia kvalitu života a podporia hospodársky rast. Za všetkých sedem programov je k dispozícii takmer 13,8 miliardy EUR pre slovenských občanov a podniky. Schválený bol aj Program rozvoja vidieka, na ktorý je určených ďalších 1,54 miliardy EUR.

Hlavnou prioritou je pomôcť Slovensku lepšie obstáť v medzinárodnej konkurencii, podporiť ekonomiku, ktorá ochraňuje prírodné zdroje, podporuje riešenia vedúce k úsporám energie a efektívne rieši problémy spôsobené zmenou klímy. Ďalšia podstatná časť európskych fondov sa zameria na investície do kvalitných cestných, železničných a vodných dopravných sietí.

Všetky slovenské regióny budú využívať investície na podporu výskumu a inovácií, ako aj na podporu malých a stredných podnikov, aby sa stali inovatívnejšími predovšetkým v oblastiach, v ktorých má Slovensko komparatívnu výhodu. EÚ kladie dôraz hlavne na zvyšovanie kvality života na Slovensku a zabezpečovanie prístupu občanov ku kvalitným verejným službám.

Podrobnejšie informácie k operačným programom:

Na obdobie 2014 – 2020 boli schválené nasledovné operačné programy:

 

  • Kvalita životného prostredia: Tento významný program bude z európskych prostriedkov podporený vo výške 3,13 miliardy EUR. Prioritne bude zameraný na udržateľné využívanie prírodných zdrojov, aktívne prispôsobovanie sa zmene klímy s dôrazom na ochranu proti povodniam, riadenie rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy a podporu energetickej efektívnosti v celej ekonomike. Program by mal zabezpečiť protipovodňovú ochranu pre ďalšie slovenské mestá a obce, zlepšiť čistenie odpadových vôd pre približne 200 000 občanov a navýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe v krajine na 15,5 %. Cieľom by malo byť zníženie spotreby primárnej energie verejných budov na Slovensku o zhruba 279 miliónov kWh/rok a okrem prínosov pre životné prostredie zabezpečiť aj výrazné finančné úspory pre štátnu pokladnicu.

 

  • Integrovaná infraštruktúra: Program podporí investície zo zdrojov EÚ vo výške viac ako 3,96 miliardy EUR. Investície pôjdu do podpory trvalo udržateľnej dopravy a odstraňovania kapacitných obmedzení v kľúčovej infraštruktúre, ako aj do zlepšovania dostupnosti, využitia a kvality informačných a komunikačných technológií. Program by mal zabezpečiť financovanie pre 100 km zrekonštruovaných železničných tratí, 115 km diaľnic, 300 km nových a zmodernizovaných ciest I. triedy, 27 km nových električkových tratí, 78 nových vozidiel MHD, 35 nových vlakových súprav a zvýšenie počtu domácností so širokopásmovým internetom o takmer 50%.

 

  • Výskum a inovácie: Program bude pracovať s rozpočtom viac ako 2,26 miliardy EUR a bude sa zameriavať na podporu výskumu, technologického vývoja a inovácií, ako aj na zvýšenie konkurencieschopnosti a podporu rastu malých a stredných podnikov na Slovensku. Očakáva sa, že vďaka programu narastie podiel podnikov využívajúcich výskum, vývoj a inovácie o 10%, bude podporených takmer 13 000 podnikov, vrátane 1 400 start-upov a vytvorí sa 4 000 nových pracovných miest. Očakáva sa aj zvýšenie počtu výskumníkov na Slovensku o vyše 1 000.
Viac..  Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

 

  • Integrovaný regionálny OP: Dotácia tohto programu z európskych zdrojov bude vo výške 1,75 miliardy EUR. Priority sa sústredia na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitným verejným službám, mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch a na zlepšenie kvality života v regiónoch s prihliadnutím na životné prostredie. Vďaka IROP bude zrekonštruovaných viac ako 150 km ciest, vytvorí sa 134 nových stredísk zdravotnej starostlivosti, v menej rozvinutých regiónoch sa zvýši úroveň vzdelávania detí v materských školách na 90 %, vytvoria sa nové pracovné miesta a zlepší sa energetická hospodárnosť v obytných budovách o takmer 50%.

 

  • Ľudské zdroje: Operačný program má z EÚ dotáciu vo výške 2,2 miliardy EUR. Program bude investovať do rozvoja ľudského kapitálu a do pomoci pre ľudí vstupujúcich na trh práce. Investície sa zamerajú na tri prioritné oblasti – boj proti nezamestnanosti mladých, znevýhodnené skupiny na trhu práce a marginalizované komunity. Vďaka programu 80 000 mladých ľudí využije záruku pre mladých a ďalších 100 000 mladých bude benefitovať z iných aktivít programu. 250 000 nezamestnaným sa zvýšia šance na úspech na trhu práce absolvovaním školení a kurzov a 150 obcí s najmenej rozvinutými, segregovanými a separovanými Rómskymi komunitami dostane možnosť investovať do ľudí a infraštruktúry.

 

  • Efektívna verejná správa: 278 miliónov EUR z európskych prostriedkov bude slúžiť na posilnenie a zefektívnenie verejnej správy na Slovensku, ako aj na pomoc pre rozvoj sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií. Cieľom je podporiť vznik kvalifikovanej a stabilnej verejnej služby, zlepšenie analytických kapacít v štátnej správe, zlepšenie kvality odborných dopadových štúdií, vyššia kvalita a nezávislosť súdnictva, ako aj intenzívnejší boj proti korupcií a proti podvodom vo verejnom obstarávaní. Opatrenia by mali pomôcť zvýšiť kvalitu života, ako aj výrazne zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku.

 

  • Technická pomoc: Program tvorený balíkom 159 milióna EUR sa zameria na riadenie, kontrolu a audit európskych štrukturálnych a investičných fondov a na systematickú a technickú pomoc. Vďaka tomuto programu by využívanie európskych prostriedkov v novom období malo byť efektívnejšie a transparentnejšie.

 

  • Program rozvoja vidieka: Viac ako 1,54 miliardy sa využije na posilnenie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Pomôže približne 1 250 poľnohospodárskym a 400 potravinárskym podnikom, 600 mladým poľnohospodárom a 330 malých rodinných poľnohospodárskych podnikov a vytvoreniu zhruba dvetisíc pracovných miest. Dôležitá je aj podpora agro-environmentálnym aktivitám, ochrane biotopov, zachovaniu typických krajinných prvkov a ochrane životného prostredia. Európske prostriedky sa dajú použiť aj na posilnenie pozície farmárov v potravinovom reťazci, spoločné spracovanie a predaj, skrátenie potravinového reťazca a zriadenie záručných fondov.

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices