Prehĺbený a spravodlivejší jednotný trh: Komisia podporuje príležitosti pre občanov a podniky

Európska komisia predstavila plán, ktorým sa plní politický záväzok predsedu Junckera a ktorý má plne rozvinúť potenciál jednotného trhu a urobiť z neho odrazový mostík pre prosperovanie Európy v rámci svetového hospodárstva.

Jednotný trh predstavuje jeden z najväčších úspechov Európy. Je navrhnutý tak, aby umožňoval voľnejší pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb. Ponúka príležitosti pre osoby vykonávajúce slobodné povolania a podniky a väčší výber a nižšie ceny pre spotrebiteľov. Umožňuje ľuďom cestovať, žiť, pracovať a študovať kdekoľvek si želajú. Tieto príležitosti sa však nie vždy premietnu do reality, pretože pravidlá jednotného trhu nie sú známe, nevykonávajú sa alebo sú jednoducho ohrozené rôznymi neodôvodnenými prekážkami. Jednotný trh sa musí prispôsobiť tak, aby odrážal realitu dnešného sveta: svoje miesto si tu takisto musia nájsť inovatívne myšlienky a nové obchodné modely.

Jyrki Katainen, podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, uviedol: „Ďalšie posilňovanie a prehlbovanie jednotného trhu EÚ je najdôležitejšou časťou Investičného plánu pre Európu. Musíme odstrániť investičné obmedzenia a vytvoriť nové príležitosti pre spotrebiteľov, osoby vykonávajúce slobodné povolania a podniky. A jednotný trh musí držať krok s dobou: inovatívne obchodné modely musia byť v rámci jednotného trhu podporované a vítané.“

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska uviedla: „Jednotný trh je srdcom európskej integrácie. Ak chceme obnoviť dôveru občanov v európsky projekt, vytvárať pracovné miesta a budovať konkurencieschopné hospodárstvo a ak si chceme zachovať vplyv vo svete, musíme plne rozvinúť potenciál jednotného trhu. V dnešnej ambicióznej a pragmatickej stratégii sa sústredíme na výsledky. V spolupráci s Európskym parlamentom a členskými štátmi teraz musíme zabezpečiť, aby boli tieto konkrétne opatrenia účinné v čo najkratšom čase. Európa nemá pri výzvach v oblasti konkurencieschopnosti času nazvyš.“

Dohodnuté opatrenia prinesú výsledky v týchto oblastiach:

  • Spotrebitelia: Komisia podnikne kroky na zabezpečenie toho, aby spotrebitelia, ktorí si chcú kúpiť služby alebo výrobky v inom členskom štáte, či už online alebo osobne, nemuseli čeliť rozdielnym cenám, rôznym podmienkam predaja alebo možnostiam dodania, pokiaľ to nie je opodstatnené z objektívnych a overiteľných dôvodov. Európska komisia a európske spotrebiteľské centrá často dostávajú sťažnosti spotrebiteľov, ktoré zahŕňajú neodôvodnené rozdielne zaobchádzanie na základe štátnej príslušnosti alebo miesta pobytu.
  • Malé a stredné podniky a začínajúce podniky: Začínajúce podniky môžu hospodárstvu veľa ponúknuť, ale množstvo podnikateľov Európu opúšťa, pretože nemajú možnosť uvádzať svoje inovatívne nápady na trh. V súčasnosti sa v súvislosti s investičným plánom a úniou kapitálových trhov vyvíjajú iniciatívy na uľahčenie prístupu k financiám pre MSP. Okrem toho Komisia zamýšľa zjednodušiť nariadenie o DPH, znížiť náklady na registráciu spoločností, predložiť návrh týkajúci sa platobnej neschopnosti podnikov a sprístupniť všetky informácie o regulatórnych požiadavkách prostredníctvom jednej digitálnej brány. Komisia bude takisto pracovať na jasných a pre MSP priaznivých pravidlách duševného vlastníctva a prijme konečné kroky potrebné na to, aby sa jednotný európsky patent stal príťažlivým a dostupným nástrojom, pomocou ktorého budú európske podniky vrátane MSP môcť využívať/mať úžitok zo/speňažiť svoje nápady.
  • Inovatívne služby: Komisia vypracuje európsku agendu v oblasti kooperatívneho hospodárstva. Nové podnikateľské modely budú prínosom pre občanov aj podniky a pomôžu optimalizovať využívanie existujúcich zdrojov. Vyvstávajú však otázky, či sú existujúce predpisy stále vhodné na daný účel alebo či potrebujeme nové pravidlá. Zároveň však musíme zabezpečiť, aby sa rešpektovali ciele verejnej politiky, ako je ochrana spotrebiteľa a aby sa dodržiavali daňové a pracovnoprávne predpisy.
  • Osoby vykonávajúce slobodné povolania: Komisia zlepší príležitosti cezhraničnej mobility pre podniky a osoby vykonávajúce slobodné povolania. Zlepší uznávanie odborných kvalifikácií a uľahčí cezhraničné poskytovanie služieb pre podniky, stavebné a iné služby vytvárajúce rast. Všetky tieto opatrenia uľahčia spoločnostiam a osobám vykonávajúcim slobodné povolania prístup na nové trhy, a zároveň im umožnia posunúť sa z pozície malých vnútroštátnych aktérov do pozície väčších európskych hráčov.
Viac..  Spotrebitelia v eurozóne zvýšili inflačné očakávania

Pri podpore všetkých uvedených opatrení bude Komisia úzko spolupracovať s členskými štátmi a účastníkmi trhu s cieľom vytvoriť skutočnú kultúru dodržiavania pravidiel jednotného trhu. V záujme účinného vynakladania peňazí daňových poplatníkov sa bude osobitná pozornosť venovať odvetviu služieb a verejnému obstarávaniu. Komisia posilní vzájomné uznávanie, aby mohla ponúknuť viac príležitostí spoločnostiam, ktoré chcú expandovať cezhranične. Posilní tiež dohľad nad trhom v oblasti tovaru, aby udržala nevyhovujúce výrobky mimo trhu EÚ. Ďalej navrhne vytvorenie trhového informačného nástroja, ktorý Komisii umožní zhromažďovať komplexné, spoľahlivé a nestranné informácie od vybraných účastníkov trhu s cieľom zlepšiť schopnosť Komisie monitorovať a presadzovať pravidlá EÚ v prioritných oblastiach.

O ram

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Na quero si už nikto nespomenie, vyberať strategické investície musíme na základe analýz

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. STEP …

Consent choices