Komisia navrhuje zvýšenie hodnôt celkového povoleného výlovu rýb

Európska komisia navrhuje rybolovné kvóty (celkový povolený výlov) na rok 2016 pre Atlantický oceán a Severné more. Komisia na základe získaných vedeckých odporúčaní navrhuje v prípade 35 populácií zachovanie alebo zvýšenie kvót a v prípade 28 populácií zníženie výlovu.

Návrh na zvýšenie rybolovných možností má za cieľ uľahčiť rybárom prechod na novú povinnosť vylodiť všetky úlovky. Ide o prvý prípad, keď Komisia navrhuje zvýšenie kvót pre všetky druhy rybolovu, na ktoré sa od roku 2016 vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky. Cieľom zvýšenia kvót je poskytnúť rybárom náhradu za vyšší počet rýb, ktoré budú musieť vylodiť. Komisia na základe vedeckých odporúčaní, ktoré bude mať k dispozícii v polovici novembra, navrhne ešte v tom istom mesiace zvýšenie úlovkov, a to aj pre všetky množstvá, ktoré treba vylodiť.

Cieľom Komisie a jedným z pilierov zreformovanej spoločnej rybárskej politiky (SRP) je dosiahnuť, aby sa všetky populácie lovili na udržateľnej úrovni (tzv. maximálny udržateľný výnos). Rybolov na úrovni maximálneho udržateľného výnosu umožňuje odvetviu rybárstva loviť najvyššie možné množstvo morských rýb a súčasne uchovať populácie rýb v dobrom stave. Komisia pri návrhu na dosiahnutie úrovne maximálneho udržateľného výnosu vychádza z vedeckých odporúčaní získaných od Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES). Tento rok boli vydané odporúčania pre 34 populácií.

Karmenu Vella, európsky komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, uviedol: Sledujem jasný a ambiciózny cieľ – chcem, aby boli všetky populácie čo možno najskôr v dobrom stave a na udržateľnej úrovni. Som rád, že v prípade mnohých populácií rýb môžeme na rok 2016 navrhnúť zvýšenie kvót a napriek tomu dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. Úsilie našich rybárov sa vyplatilo a sme pripravení podporovať ich aj pri prechode na povinnosť vylodiť všetky ulovené ryby. V prípade iných populácií rýb je však nutné kvóty znížiť v záujme ochrany týchto populácií v budúcnosti.

Tento návrh, ktorý predloží komisár Vella, nadobudne platnosť 1. januára 2016 a na decembrovom zasadnutí Rady pre rybárstvo budú o ňom diskutovať ministri členských štátov.

Ide o každoročný návrh na množstvá rýb, ktoré môžu rybári z Európskej únie uloviť v budúcom roku v rámci najdôležitejších komerčných populácií rýb. Vzťahuje sa na populácie rýb, s ktorými hospodári výhradne EÚ, a populácie, s ktorými EÚ hospodári spoločne s tretími krajinami (napríklad s Nórskom), resp. vo svetových oceánoch v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO).

Medzinárodné rokovania o mnohých predmetných populáciách rýb ešte stále prebiehajú; návrh teda v tejto fáze obsahuje len údaje za približne polovicu hodnôt celkového povoleného výlovu (TAC). Údaje sa doplnia hneď po skončení rokovaní s tretími stranami a v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO).

Podrobnosti návrhu

V prípade niektorých populácií EÚ, ktoré sa už lovia na úrovni maximálneho udržateľného výnosu (napríklad kalkany rodu Lepidorhombus v Severnom mori a stavridry v pyrenejských a západných vodách) Komisia navrhuje zvýšenie hodnôt celkového povoleného výlovu.

Viac..  V EP vzniká ďalšia frakcia, suverenisti združujú najmä poslancov ultrapravicových síl

Na druhej strane sa stav niektorých populácií v porovnaní s minulým rokom veľmi nezlepšil. Populácie tresky škvrnitej v Írskom mori a Keltskom mori sú aj naďalej v zlom stave. Populácie soley európskej v Írskom mori, východnej časti Lamanšského prielivu a v Biskajskom zálive sú veľmi zraniteľné. V odporúčaniach pre tresku jednoškvrnnú a tresku škvrnitú v Keltskom mori sa na účely dosiahnutia úrovne maximálneho udržateľného výnosu požaduje výrazné zníženie hodnôt celkového povoleného výlovu. Populácia tresky škvrnitej vo vodách západne od Škótska, v prípade ktorej je miera odhadzovania úlovkov mimoriadne vysoká, je stále vážne ohrozená. Aj v prípade severnej populácie morony striebristej sa v odporúčaniach požaduje výrazné zníženie úrovní výlovu. Komisia zahrnula návrhy na hospodárenie s moronou striebristou do svojho návrhu na rok 2016.

V prípade mnohých týchto populácií sú naliehavo potrebné selektívnejšie techniky rybolovu, aby sa mladé ryby neulovili skôr, ako sa stihnú rozmnožiť a doplniť populáciu. To obzvlášť platí o rybolove v Keltskom mori a západných vodách, kde je nutné, aby členské štáty vyvinuli veľké úsilie a aby sa v rámci odvetvia rybolovu zaviedli opatrenia na zlepšenie selektívnosti odporúčané vedcami. Tým sa odvetviu rybolovu navyše uľahčí dosiahnuť súlad s povinnosťou vyložiť všetky úlovky, ktorá sa v nadchádzajúcich rokoch bude vzťahovať na čoraz viac populácií rýb.

V prípade populácií, pri ktorých nie je dosť údajov na riadny odhad ich veľkosti, zodpovedá návrh Komisie odporúčaniam Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) so znížením alebo zvýšením maximálne o 20 %. Na základe minuloročného rozhodnutia Rady o preventívnych zníženiach sa celkový povolený výlov v prípade 26 populácií ponecháva na úrovni z roku 2015.

K niektorým populáciám dostala EÚ vedecké odporúčania len nedávno. Skôr, ako ešte tento rok navrhne hodnotu celkového povoleného výlovu, podrobí tieto odporúčania ďalšej analýze.

V prípade populácií, s ktorými sa hospodári spoločne s tretími krajinami (Nórsko, Faerské ostrovy, Grónsko, Island, Rusko), Európska komisia koncom každého roka rokuje v mene EÚ s týmito krajinami o množstvách rýb, ktoré sa môžu loviť v nasledujúcom roku.

V prípade populácií v medzinárodných vodách a druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti (napríklad tuniak) Európska komisia rokuje v mene EÚ o rybolovných kvótach v rámci RFMO. Tieto kvóty sa musia následne previesť do práva EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices