Nové pravidlá pre poľnohospodárov, ktorí predávajú hovädzie, teľacie, alebo olivový olej

Cieľom usmernení je podporiť európskych poľnohospodárov objasnením toho, ako môžu po splnení určitých podmienok spolupracovať pri spoločnom predaji olivového oleja, hovädzieho a teľacieho mäsa a plodín pestovaných na ornej pôde bez toho, aby tým porušovali predpisy EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Na týchto trhoch sa ročne obchoduje s objemom v hodnote viac ako 80 miliárd EUR.

Európska komisia prijala nové usmernenia o tom, ako sa konkrétne výnimky v oblasti poľnohospodárstva týkajúce sa antitrustových predpisov EÚ uplatňujú na predaj určitých poľnohospodárskych výrobkov. V týchto usmerneniach sa poľnohospodárom poskytujú vysvetlenia v súvislosti s možnosťou spoločného predaja olivového oleja, hovädzieho a teľacieho mäsa a plodín pestovaných na ornej pôde za predpokladu splnenia určitých podmienok v súlade s pravidlami EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Na európskych trhoch s týmito troma komoditami sa ročne obchoduje s objemom v hodnote viac ako 80 miliárd EUR. Prehľad o tomto obchodovaní je poskytnutý tu.

Komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová uviedla: „Tieto usmernenia sú príručkou pre poľnohospodárov, v ktorej nájdu vysvetlenia o tom, ako organizovať vzájomnú spoluprácu tak, aby mohli v plnom súlade s predpismi EÚ o hospodárskej súťaži spoločne predávať olivový olej, hovädzie a teľacie mäso, ako aj plodiny pestované na ornej pôde. Naším cieľom je zabezpečiť, aby mali európski poľnohospodári možnosť spolupracovať v záujme udržania vlastnej konkurencieschopnosti a využitia vyjednávacej sily voči nákupcom“.

Phil Hogan, komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, uviedol: „Cieľom týchto usmernení je posilnenie kolektívneho postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci stanovením jasných a realizovateľných pravidiel. Poľnohospodárom pomôžu vykompenzovať účinky zvýšenej koncentrácie v štádiu spracovania a maloobchodného predaja v rámci tohto reťazca. Toto je dôležitý krok smerom k uskutočniteľným podmienkam hospodárskej súťaže na trhoch s poľnohospodárskymi výrobkami a plnému využívaniu dostupných nástrojov v rámci novej SPP.

Tieto nové usmernenia dopĺňajú reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) z roku 2013, ktorou sa zaviedli viaceré zmeny pravidiel možností spolupráce poľnohospodárov EÚ. Cieľom reformných opatrení týkajúcich sa SPP je zvýšenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti európskych poľnohospodárov a posilnenie ich vyjednávacej sily voči nákupcom pri súčasnom zachovaní trhovo orientovaného prístupu.

Štandardné pravidlá hospodárskej súťaže EÚ nepovoľujú uzatváranie dohôd o stanovení cien alebo iných obchodných podmienok alebo o rozdelení trhov, pokiaľ tieto dohody nie sú zamerané na zlepšenie výroby alebo distribúcie, pričom umožňujú spotrebiteľom získať primeraný podiel na výhodách z toho vyplývajúcich (článok 101 Zmluvy o fungovaní EÚ). Tieto štandardné pravidlá hospodárskej súťaže sa vzťahujú na odvetvie poľnohospodárstva s určitými špecifickými výnimkami stanovenými v nariadení o vytvorení spoločnej organizácie trhov s poľnohospodárskymi výrobkami [nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 – ďalej len „nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov“].

Tieto pravidlá sa týkajú troch výnimiek zameraných na zvýšenie efektívnosti, ktoré umožňujú producentom olivového oleja, hovädzieho a teľacieho mäsa a plodín pestovaných na ornej pôde spoločne predávať a určovať ceny, objemy a iné podmienky prostredníctvom uznávaných organizácií, ak spĺňajú určité podmienky (články 169, 170 a 171 nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov). Konkrétne:

–         takéto organizácie musia významne prispievať k väčšej efektívnosti poľnohospodárov tým, že im poskytujú podporné činnostimimo predaja (napr. skladovanie, preprava, distribúcia), a

Viac..  EÚ finančne pomôže farmárom v Rakúsku, Česku a Poľsku a vinárom v Portugalsku

–         objemy ponúkané na trhu takýmito organizáciami nesmú prekročiť určité limity (20 % príslušného trhu s olivovým olejom a 15 % vnútroštátneho trhu hovädzieho a teľacieho mäsa, ako aj plodín pestovaných na ornej pôde).

Tieto nové usmernenia pomôžu poľnohospodárom dosiahnuť súlad s týmito požiadavkami. Takisto pomôžu orgánom na ochranu hospodárskej súťaže a súdnym orgánom v členských štátoch pri uplatňovaní nových pravidiel. Konkrétne:

–         je v nich jasne vymedzený/uvedený typ činností, ktoré môžu priniesť významné zefektívnenie nevyhnutné na to, aby sa mohla uplatniť príslušná výnimka, ako aj konkrétne príklady situácií, v ktorých takéto činnosti môžu mať za následok významné zefektívnenie,

–         poskytujú rady týkajúce sa spôsobu výpočtu objemov ponúkaných na trhu organizáciami poľnohospodárov a overovania, či tieto objemy nepresahujú stanovené limity, najmä vzhľadom na prirodzené zmeny v priebehu času,

–         poskytujú vysvetlenia o tom, ako výnimočné okolnosti, napríklad prírodné katastrofy, môžu byť zohľadnené pri výpočte objemov ponúkaných na trhu organizáciami poľnohospodárov, a

–         objasňujú situácie, za akých môžu vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže a Komisia uplatniť ochrannú klauzulu uvedenú v nariadení o jednotnej spoločnej organizácii trhov. Táto ochranná klauzula umožňuje orgánom na ochranu hospodárskej súťaže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť, že spoločný predaj prostredníctvom organizácie poľnohospodárov by sa mal prehodnotiť alebo by sa nemal vôbec uskutočňovať v prípade všeobecne nepriaznivého dosahu na trh.

Usmernenia budú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v nadchádzajúcich dňoch. Úplné znenie usmernení bude k dispozícii na tejto internetovej adrese.

Všeobecný kontext

Komisia uskutočnila v období medzi januárom a májom 2015 verejnú konzultáciu o návrhu znenia usmernení. Okrem toho sa uskutočnili konzultácie s Európskym parlamentom, ako aj s orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže členských štátov. Všetky odpovede na tieto konzultácie sú k dispozícii na tejto internetovej adrese.

V oblasti SPP sa vďaka postupným reformám neustále posilňovalo uplatňovanie trhovo orientovaného prístupu. Európski poľnohospodári dnes každodenne súťažia na mnohých trhoch, v rámci ktorých sa musia vedieť vysporiadať s konkrétnymi výzvami:

–         zvyšovanie požiadaviek spotrebiteľov týkajúcich sa lepších, udržateľných a vysledovateľných výrobkov,

–         celosvetová konkurencia v podobe dovozu z mimoeurópskych krajín,

–         obchodní partneri, či už spracovatelia, výrobcovia alebo predajcovia, ktorí sú často väčšími a finančne silnejšími firmami, keďže väčšina poľnohospodárskych podnikov v Európe je veľmi malých.

Posúdenie vplyvu vypracované Komisiou v súvislosti s poslednou reformou SPP poukázalo na potrebu zlepšenia fungovania potravinového dodávateľského reťazca a vytvorenia vhodných podmienok na to, aby sa odvetvie poľnohospodárstva stalo konkurencieschopnejším a inovatívnejším. V rámci toho je v prvom rade nevyhnutné podporovať spoluprácu medzi poľnohospodármi prostredníctvom organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov pri súčasnom zabezpečení hospodárskej súťaže v tomto odvetví.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

simecka

Šimečka: Európska Komisia varuje Fica a Pellegriniho pred ovládnutím Protimonopolného úradu a hrozí sankciami, prišlo na naše slová

BRATISLAVA – Výkonná podpredsedníčka Európskej Komisie Margrethe Vestager v závere týždňa oficiálnym listom upozornila Roberta …

Consent choices