Komisia prijala opatrenia v boji proti terorizmu a ilegálnemu obchodu so strelnými zbraňami a výbušninami

Európska komisia prijala balík opatrení na zintenzívnenie boja proti terorizmu a ilegálnemu obchodu so strelnými zbraňami a výbušninami. Balík opatrení pozostáva z dvoch hlavných prvkov: z návrhu smernice o terorizme, ktorou sa zvýši potenciál EÚ predchádzať teroristickým útokom kriminalizáciou ich prípravy ako napr. teroristického výcviku a ciest do zahraničia na tieto účely, ako aj ich podporovaniu alebo napomáhaniu, podnecovaniu či pokusu takýto útok vykonať a z akčného plánu na zintenzívnenie boja proti prístupu zločincov a teroristov k zbraniam a výbušninám a sprísnením kontrol ich nezákonného vlastníctva a dovozu do EÚ. Brutálne teroristické útoky 13. novembra v Paríži opäť raz ukázali, že Európa potrebuje zintenzívniť spoločnú reakciu na terorizmus a prijať konkrétne opatrenia v boji proti terorizmu a ilegálnemu obchodu so strelnými zbraňami a výbušninami.

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Komisia je rozhodnutá urobiť všetko pre to, aby členským štátom pomohla zvládnuť a poraziť teroristické hrozby. Zvýšený počet občanov EÚ, ktorí cestujú do zahraničia, aby sa stali ,zahraničnými bojovníkmi‘ znamená, že treba aktualizovať právny rámec EÚ týkajúci sa trestných činov terorizmu a tým zaručiť jednotnú reakciu trestného súdnictva. Potrebná je aj spolupráca na úrovni EÚ a s tretími krajinami, vďaka ktorej môžeme zakročiť proti čiernemu trhu so strelnými zbraňami a výbušninami. Naše návrhy pomôžu orgánom členských štátov v ich úsilí narúšať teroristické siete.

Európsky komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „Dnes plníme náš sľub rázne zakročiť proti terorizmu. Naše návrhy sú zacielené jednak na tých, ktorí brutálne teroristické činy páchajú, ale aj na tých, ktorí im pomáhajú pri ich presúvaní, financovaní a podporovaní terorizmu. Týmto spôsobom sprísňujeme naše tresty, aby sme lepšie zvládli závažné hrozby, ktoré predstavujú zahraniční teroristickí bojovníci. Zároveň predkladáme aj akčný plán EÚ týkajúci sa strelných zbraní a výbušnín, aby sme teroristom odrezali prístup k pašerákom na území EÚ a v priľahlých oblastiach jej hraníc. Ak chce Európa zakročiť proti terorizmu a zvýšiť svoju bezpečnosť, musí konať spoločne, rozhodne a rýchlo.“

Predložené návrhy sú súčasťou Európskeho bezpečnostného programu prijatého v apríli 2015. Vzhľadom na nedávne udalosti sa podstatne urýchlila ich realizácia.

Návrh novej smernice o boji proti terorizmu

Návrhom novej smernice o terorizme sa vyplnia medzery v právnom rámci EÚ, pokiaľ ide o jeho trestné stíhanie. V smernici sú tiež stanovené spoločné definície teroristických trestných činov, ktoré zaručia, že fenomén zahraničných teroristických bojovníkov sa bude riešiť jednotne, čím sa v EÚ celkove zvýši účinok odrádzania od takýchto činov a zaručí účinné potrestanie páchateľov.

Novou smernicou sa mení existujúci právny rámec EÚ, pokiaľ ide o kriminalizáciu činov súvisiacich s teroristickými činnosťami. Smernicou sa do právnych predpisov EÚ transponujú medzinárodné záväzky ako napr. ustanovenia rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2178(2014)o zahraničných teroristických bojovníkoch, nedávno prijatý dodatkový protokol k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu a odporúčania finančnej akčnej skupiny k financovaniu terorizmu.

Návrhom smernice sa kriminalizuje:

  • cestovanie na teroristické účely tak v rámci EÚ, ako aj mimo nej, v snahe vyriešiť fenomén zahraničných teroristických bojovníkov,
  • financovanie, organizácia a uľahčovanie takýchto ciest aj formou logistickej a materiálnej podpory vrátane poskytovania strelných zbraní a výbušnín, ubytovania, dopravných prostriedkov, služieb, kapitálu a tovaru,
  • absolvovanie teroristického výcviku. V rámci presadzovania práva bude možné vyšetriť a trestne stíhať výcvik, ktorý môže viesť k páchaniu teroristických činov,
  • poskytovanie finančných prostriedkov na spáchanie teroristických trestných činov a trestných činov súvisiacich s teroristickými skupinami alebo teroristickými činnosťami.

Návrhom sa zároveň sprísňujú ustanovenia týkajúce sa kriminalizácie náboru, teroristického výcviku a šírenia teroristickej propagandy, a to aj prostredníctvom internetu.

V návrhu Komisie sú stanovené aj nové pravidlá, ktoré dopĺňajú smernicu o právach obetí z roku 2012 a ktorých cieľom je zabezpečiť okamžitý prístup obetí terorizmu k profesionálnym službám zdravotnej a sociálno-psychologickej starostlivosti, ako aj k informáciám o ich právach, a to nezávisle od toho, v ktorej krajine Európskej únie žijú.

Akčný plán boja proti nezákonnému obchodovaniu so strelnými zbraňami a používaniu výbušnín

Európska komisia prijala aj akčný plán zameraný na nezákonné obchodovanie so strelnými zbraňami a výbušninami v EÚ. Má pomôcť rýchlejšie odhaliť, vyšetriť a skonfiškovať zbrane, výbušniny a materiál potrebný na ich výrobu určené na kriminálne a teroristické účely.

Viac..  V. Orbán: Musíme odmietnuť bruselský model Európy

Tento akčný plán dopĺňa opatrenia prijaté 18. novembra 2015 zamerané na sprísnenie kontrol legálneho nadobúdania a legálnej držby strelných zbraní a realizáciu spoločných minimálnych noriem na deaktiváciu strelných zbraní.

Cieľom akčného plánu je zlepšiť operatívnu spoluprácu na úrovni EÚ a s tretími krajinami v účinnejšom boji proti čiernemu trhu so zbraňami a výbušninami. Jeho kľúčovými prvkami sú:

  • obmedzenie prístupu k ilegálnym strelným zbraniam a výbušninám: Akčný plán vyzýva všetky členské štáty zriadiť vzájomne prepojené národné strediská pre strelné zbrane, ktoré umožnia rozvíjať odborné poznatky a zlepšia analýzu a strategické nahlasovanie prípadov nezákonného obchodovania so strelnými zbraňami, najmä vďaka spoločnému využitiu balistických a kriminalistických informácií. V návrhu sa takisto predpokladá posilnenie úlohy Europolu v oblasti elektronického obchodovania a zneužívania legálneho obchodu prostredníctvom nedávno zriadenej jednotky pre nahlasovanie internetového obsahu. Akčný plán ukladá členským štátom plne realizovať pravidlá o prekurzoroch výbušnín,
  • zlepšenie operatívnej spolupráce: akčný plán vyzýva členské štáty zriadiť, prípadne rozšíriť existujúce kybernetické hliadky tak, aby sledovali aj pohyb strelných zbraní, výbušnín a materiálov potrebných na ich výrobu. Kontroly na vonkajších hraniciach, ako aj policajná a colná spolupráca by mali byť posilnené o kontroly tovaru podľa posúdenia jeho rizika, a to bez ohľadu na to, či prichádza nákladnou dopravou (napr. v kontajneroch), osobnou dopravou (napr. v autách) alebo v batožine cestujúcich. V akčnom pláne sa tiež navrhuje zaviesť spolu s členskými štátmi postup prioritnej colnej kontroly v prípade nezákonného obchodovania so strelnými zbraňami na vonkajších hraniciach EÚ,
  • zlepšenie zhromažďovania a výmeny operatívnych informácií: akčný plán apeluje na členské štáty, aby naplno využívali existujúce nástroje na uľahčenie výmeny informácií a systematicky vkladali informácie o strelných zbraniach do Schengenského informačného systému a do systému Interpolu iARMS, ak je k dispozícii. Zriadením osobitnej platformy by sa ma mala zlepšiť výmena balistických informácií,
  • užšia spolupráca s tretími krajinami: V snahe zredukovať objem ilegálneho dovozu strelných zbraní do Európskej únie a prístup k výbušninám je v akčnom pláne navrhnuté zintenzívnenie spolupráce s tretími krajinami systematickým zaraďovaním obchodu so strelnými zbraňami a používania výbušnín do bezpečnostných dialógov s kľúčovými partnerskými krajinami a organizáciami. Okrem intenzívnejšej spolupráce s kľúčovými krajinami západného Balkánu navrhuje Európska komisia zlepšiť spoluprácu s krajinami naStrednom východe a v Severnej Afrike, ako aj s TureckomUkrajinou. Osobitná pozornosť sa venuje nadviazaniu dialógu s krajinami v regióne Sahel, s Ligou arabských štátov a s medzinárodnými organizáciami. V niektorých prípadoch je možné rátať s finančnou pomocou EÚ na konfiškáciu a zničenie strelných zbraní.

Súvislosti

Zaistenie vnútornej bezpečnosti je prvoradou zodpovednosťou členských štátov, no cezhraničné prípady znižujú potenciál jednotlivých krajín konať samostatne a vyžadujú si podporu EÚ, ktorá pomôže vybudovať dôveru a uľahčí vzájomnú spoluprácu, výmenu informácií a spoločný zásah.

Vo svojich politických usmerneniach označil predseda Juncker bezpečnosť za prioritu tejto Komisie, ktorá sa vo svojom pracovnom programe na rok 2015 zaviazala k plneniu Európskeho programu v oblasti bezpečnosti.

Európska komisia stanovila 28. apríla 2015 Európsky program v oblasti bezpečnosti na obdobie rokov 2015 – 2020, ktorý má podporiť spoluprácu členských štátov v boji proti bezpečnostným hrozbám a zintenzívniť naše spoločné úsilie v boji proti terorizmu, organizovanému zločinu a počítačovej kriminalite. V programe sú stanovené konkrétne nástroje a opatrenia, ktoré budú v tomto spoločnom úsilí slúžiť na zaistenie bezpečnosti a účinnejšie riešenie týchto troch najnaliehavejších hrozieb. Odvtedy sa v realizácii jednotlivých prvkov programudosiahol značný pokrok.

V uvedenom programe a v pracovnom programe na rok 2016 sa Komisia zaviazala preskúmať v roku 2016 existujúce právne predpisy o strelných zbraniach s cieľom zlepšiť výmenu informácií, posilniť ich vysledovateľnosť, štandardizovať ich označovanie a stanoviť spoločné normy pre neutralizovanie strelných zbraní. Vzhľadom na nedávne udalosti Komisia výrazne urýchlila plnenie týchto záväzkov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices