EK navrhuje, aby ochrana vonkajších schengenských hraníc bola zodpovednosťou celej EÚ

Európska pohraničná a pobrežná stráž na ochranu vonkajších hraníc Európy

Európska komisia prijíma dôležitý súbor opatrení na riadenie vonkajších hraníc EÚ a ochranu nášho schengenského priestoru bez vnútorných hraníc. Návrhy pomôžu účinnejšie riadiť migráciu, zlepšiť vnútornú bezpečnosť Európskej únie a zabezpečiť zásadu voľného pohybu osôb. Komisia navrhuje zriadiť Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž na zabezpečenie účinného a spoločného riadenia vonkajších hraníc. Na ďalšie zvýšenie bezpečnosti európskych občanov Komisia takisto navrhuje zavedenie systematických kontrol všetkých osôb vstupujúcich do schengenského priestoru a opúšťajúcich schengenský priestor, s využitím príslušných databáz.

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans uviedol: „V oblasti so slobodným pohybom a bez vnútorných hraníc musí byť riadenie vonkajších hraníc Európy úlohou, na ktorej sa budú podieľať všetci. Kríza odhalila zreteľné slabiny a nedostatky súčasných mechanizmov zameraných na zabezpečenie dodržiavania noriem EÚ. Preto nastal čas prejsť na skutočne integrovaný systém riadenia hraníc. Európska pohraničná a pobrežná stráž bude fungovať na princípe spolupráce agentúry s posilnenými právomocami, ktorá bude môcť využívať personál a vybavenie v zálohe, a orgánov členských štátov, ktoré budú aj naďalej vykonávať každodenné riadenie vonkajších hraníc. Prostredníctvom systému, ktorý navrhujeme, bude možné identifikovať všetky nedostatky v reálnom čase, ktoré tak budú môcť byť urýchlene odstránené, pričom sa tiež zlepší naša kolektívna kapacita účinne zvládať krízové situácie v prípadoch, keď je niektorý úsek vonkajších hraníc pod silným tlakom.“

Európsky komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „Súčasné výzvy v súvislosti s migráciou a bezpečnosťou sú také veľké, že si vyžadujú prístup na úrovni EÚ. Zatiaľ čo pôsobnosť agentúry Frontex bola doposiaľ obmedzená na pomoc členským štátom pri riadení ich vonkajších hraníc, pôsobnosť novej agentúry pre riadenie hraníc bude väčšia. Táto nová agentúra bude znamenať posilnenie úlohy EÚ, pretože do rozsahu jej pôsobnosti budú patriť: riadenie našich vonkajších hraníc, zintenzívnenie návratu neregulárnych migrantov, aby sa umožnilo riadne fungovanie nášho azylového systému pre osoby v núdzi, a posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach Európskej únie. Balík opatrení na riadenie hraníc, ktorý predkladá Komisia, zvýši bezpečnosť našich občanov a zabezpečí vysokú úroveň riadenia hraníc.“

Európska pohraničná a pobrežná stráž

Európska pohraničná a pobrežná stráž bude fungovať na princípe spolupráce Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorá sa vyprofiluje z agentúry Frontex, a vnútroštátnych orgánov zodpovedných za riadenie hraníc, ktoré budú aj naďalej vykonávať každodenné riadenie vonkajších hraníc.

Charakteristiky novej Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže:

  • Záloha príslušníkov pohraničnej stráže a technického vybavenia na účely rýchleho nasadenia: agentúra bude môcť využiť najmenej 1500 odborníkov, ktorí budú môcť byť nasadení do 3 dní. Agentúra bude môcť prvýkrát sama nadobúdať vybavenievyužívať spoločné technické vybavenie poskytnuté členskými štátmi. Takto sa predíde ďalšiemu nedostatku pracovníkov alebo vybavenia pre európske operácie na vonkajších hraniciach EÚ. Počet stálych zamestnancov novej agentúry bude do roku 2020 v porovnaní s agentúrou Frontex viac než dvojnásobný (1000 stálych zamestnancov) a bude zahŕňať zamestnancov na zásahy v teréne.
  • Úloha monitorovania a dohľadu: zriadi sa centrum pre monitorovanie a analýzu rizík s cieľom monitorovať migračné toky smerujúce do Európskej únie, ako aj migračné toky v rámci EÚ, a vykonávať analýzu rizíkpovinné posúdenia krízovej situácie na identifikáciu a riešenie nedostatkov. Členské štáty vyšlú styčných úradníkov s cieľom zabezpečiť prítomnosť na miestach ohrozenia hraníc. Agentúra bude môcť posudzovať operačnú kapacitu, technické vybavenie a zdroje členských štátov potrebné na riešenie problémov na ich vonkajších hraniciach a požadovať, aby členské štáty prijali opatrenia na riešenie situácie v rámci stanovenej lehoty, ak dôjde ku krízovým situáciám.
  • Právo zasiahnuť: členské štáty si môžu vyžiadať vykonanie spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov, ako aj nasadenie tímov Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže na podporu takýchto operácií a zásahov. V prípade pretrvávajúcich nedostatkov alebo v prípade, ak sa členský štát ocitne pod značným migračným tlakom ohrozujúcim schengenský priestor, pričom opatrenia na úrovni daného členského štátu budú absentovať alebo nebudú dostatočné, Komisia bude môcť prijať vykonávacie rozhodnutie, ktorým sa určí, že situácia na konkrétnom úseku vonkajších hraníc si vyžaduje naliehavé opatrenia na úrovni EÚ.Tým sa umožní, aby agentúra zasiahla a nasadila tímy Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže s cieľom zabezpečiť, aby sa prijali opatrenia na mieste, aj keď členský štát nie je schopný alebo ochotný prijať potrebné opatrenia.
  • Dohľad pobrežnej stráže: súčasťou Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže budú jednotky národnej pobrežnej stráže, pričom budú vykonávať úlohy kontroly hraníc. Mandáty Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva a Európskej námornej bezpečnostnej agentúry budú zosúladené s činnosťou novej Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Tieto tri agentúry budú môcť začať spoločné operácie dohľadu, napríklad prostredníctvom spoločného prevádzkovania diaľkovo riadených leteckých systémov (bezpilotných lietadiel) v Stredozemnom mori.
  • Mandát na prácu v tretích krajinách: agentúra bude mať nový mandát na vysielanie styčných úradníkov a začatie spoločných operáciíso susednými tretími krajinami vrátane operácií na území týchto tretích krajín.
  • Posilnenie úlohy v oblasti návratov: v rámci agentúry bude zriadený Európsky úrad pre návrat s cieľom umožniť nasadenie európskych tímov pre zásahy v oblasti návratu, ktoré budú zložené z odborníkov v oblasti odsunu, monitorovania a návratu, ktorí budú spolupracovať v záujme efektívneho navracania štátnych príslušníkov tretích krajín neoprávnene sa zdržiavajúcich na území EÚ.Štandardný európsky cestovný doklad na účely návratu zabezpečí celkovo vyššiu úroveň prijímania navrátilcov tretími krajinami.
  • Zaručenie vnútornej bezpečnosti: agentúra zahrnie do svojej analýzy rizík cezhraničnú trestnú činnosť a terorizmus a bude spolupracovať s inými agentúrami Únie a medzinárodnými organizáciami v oblasti predchádzania terorizmu, pri plnom dodržiavaní základných práv.
Viac..  M. Beňová: Ľudovci, progresívni socialisti a liberáli nechápu novú politickú realitu

Systematické kontroly občanov EÚ na vonkajších hraniciach

S cieľom zvýšiť bezpečnosť v schengenskom priestore Komisia navrhuje cielenú zmenu Kódexu schengenských hraníc, ktorou by sa zaviedlipovinné systematické kontroly občanov EÚ na vonkajších pozemných, námorných a vzdušných hraniciach. Budú zavedené povinné kontroly občanov EÚ s využitím databáz, ako je Schengenský informačný systém, databáza Interpolu s údajmi o odcudzených a stratených cestovných dokladoch, a príslušných vnútroštátnych systémov s cieľom overiť, či osoby vstupujúce na územie EÚ nepredstavujú hrozbu pre verejný poriadok a vnútornú bezpečnosť. Návrh sa zameriava aj na potrebu posilnenia overovania biometrických identifikačných znakovv cestovných pasoch občanov EÚ v prípade pochybností o pravosti pasu alebo o oprávnenosti držiteľa. Kontroly budú odteraz povinné aj v prípade osôb opúšťajúcich územie Európskej únie.

Keďže kontroly dokumentov a osôb môžu byť vykonávané súčasne, orgány by mali byť v zásade schopné preverovať totožnosť osôb v príslušných databázach bez zdržiavania hraničných priechodov. Pravidlá umožňujú flexibilitu v prípadoch, kedy by systematické kontroly mohli viesť k neprimeranému vplyvu na tok dopravy na hraniciach. V takýchto prípadoch môžu na niektorých pozemných a námorných hraničných priechodoch členské štáty na základe posúdení rizík rozhodnúť o vykonaní cielených kontrol. Posúdenie rizika sa oznámi agentúre, ktorá bude môcť posúdiť spôsob, akým sa výnimka uplatňuje v jej vlastnom posúdení krízovej situácie.

Systematické kontroly s využitím databáz sa vykonávajú na základe „pozitívnej/negatívnej lustrácie“. To znamená, že ak osoba nepredstavuje riziko, kontrola nie je zaregistrovaná a nepristupuje sa k žiadnemu ďalšiemu spracovaniu jej údajov. Používanie databáz týmto spôsobom vedie k len veľmi obmedzenému vplyvu na práva súvisiace s osobnými údajmi z dôvodu plnenia bezpečnostných cieľov.

Súvislosti

Vytvorenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako oznámil predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie 9. septembra, je súčasťou opatrení v rámci európskej migračnej agendy zameraných na posilnenie riadenia a bezpečnosti vonkajších hraníc EÚ. V európskej migračnej agende, ktorú Komisia prijala v máji 2015, sa stanovila potreba komplexného prístupu k riadeniu migrácie. Tento cieľ takistosignalizoval Európsky parlament a Európska rada ho jasne potvrdila 23. septembra a 15. októbra.

V reakcii na nedávne tragické útoky v Paríži a rastúcu hrozbu, ktorú predstavujú zahraniční teroristickí bojovníci, Komisia urýchlene prijala opatrenia na urýchlenie práce a vykonávanie opatrení v rámci Európskeho programu v oblasti bezpečnosti. Dnešný návrh je odpoveďou na potrebu posilniť bezpečnostné kontroly na vonkajších hraniciach EÚ, ako požadovali ministri vnútra dňa 20. novembra.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices