Ivan Štefanec
Ivan Štefanec, europoslanec. PHOTO: redakcia/red.

Ivan Štefanec: Energetická únia je pre budúcnosť Európy životne dôležitá

Energetická únia musí občanom EÚ poskytovať bezpečnú, udržateľnú a cenovo dostupnú energiu, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Na jej vybudovanie bude podľa poslancov potrebné spoločné úsilie členských štátov v oblasti znižovania závislosti na dovoze energií integrácie ich energetických trhov, zvyšovania bezpečnosti dodávok energií, efektívnejšieho využívania existujúcich a obnoviteľných zdrojov energie a zmiernenia dopytu.

Poslanci schválili uznesenie pomerom hlasov 403 (za): 177 (proti): 117 (zdržalo sa hlasovania).

„Parlament sa dnes zhodol na tom, že spoločný trh s energiami musí byť základným kameňom energetickej únie,“ uviedol spravodajca uznesenia Evžen Tošenovský (ECR, CZ). „Trhové pravidlá však v situáciách, kedy členský štát čelí dominantnému dodávateľovi energie, musia byť podporené mechanizmami solidarity,“ dodal poslanec Tošenovský.

Diverzifikácia, Nordstream a spoločné nakupovanie energií

Komisia a členské štáty by sa podľa poslancov mali aktívne snažiť o dosiahnutie udržateľnejších a konkurencieschopnejších cien a nákladov dovážanej energie prostredníctvom diverzifikácie dodávok (zdrojov energie, dodávateľov energie a trás). Za týmto účelom musia byť všetky projekty EÚ v oblasti infraštruktúry plne v súlade s právnymi predpismi EÚ a jej dlhodobými cieľmi a prioritami v oblastiach zmeny klímy a energetiky – vrátane energetickej bezpečnosti Únie, uvádza sa v uznesení.

Parlament v tejto súvislosti vyjadril znepokojenie nad navrhovaným zdvojnásobením kapacity plynovodu Nordstream a jeho možnými dopadmi na energetickú bezpečnosť a diverzifikáciu dodávok. Poslanci v kontexte pokračujúcich trojstranných rozhovorov medzi EÚ, Ukrajinou a Ruskom zdôraznili potrebu zabezpečiť dlhodobé dodávky energie na Ukrajinu a cez jej územie.

Bezpečnosť a konkurencieschopnosť v oblasti dodávok energií bude z pohľadu energetickej únie kľúčová, tvrdia poslanci žiadajúc EÚ a jej členské štáty, aby v rokovaniach s tretími krajinami vystupovali jednotne. Uznesenie tiež vyzýva na posilnenie úlohy Európskej komisie v rámci rokovaní o dodávkach energií.

Posilňovanie energetickej účinnosti a rozvoj obnoviteľných zdrojov

Parlament požaduje revíziu existujúcej legislatívy v oblasti energetickej účinnosti, vrátane smernice o energetickej hospodárnosti budov a smernice o energetickej účinnosti. Poslanci v tejto súvislosti pripomínajú, že 61 % plynu dovážaného do Európskej únie sa využíva v budovách, a to najmä na vykurovanie.

Viac..  Politico: Chystaná správa EK o pokroku kandidátov poteší Ukrajinu a Moldavsko

Obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú nevyhnutným prvkom pri budovaní energetickej únie, zohrávajú okrem znižovania závislosti na dovoze energií dôležitú úlohu aj pri zvyšovaní kvality ovzdušia, vytváraní pracovných miest a podpore rastu, uvádza sa v uznesení.

Integrovaný trh s energiami

Poslanci zdôrazňujú potrebu čo najúčelnejšieho využívania existujúcej národnej a cezhraničnej energetickej infraštruktúry s cieľom zaručiť efektívne využívanie európskych zdrojov energie a zvýšenú bezpečnosť dodávok energie.

Plne integrovaný vnútorný trh s elektrinou by mohol európskym spotrebiteľom priniesť do roku 2030 úspory v objeme 12 až 40 miliárd eur, uvádza sa v samostatnom uznesení, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Zámer dosiahnuť prepojenie elektrických sietí na úrovni 10% do roku 2020 však podľa poslancov nestačí a musí byť doplnený o ďalšie ambiciózne a na dôkazoch založené ciele pre rok 2030.

Reakcie slovenských poslancov

„Energetická únia  je pre budúcnosť Európy životne dôležitá. Nikdy však nebude fungovať, ak medzi členskými štátmi nebude panovať solidarita a porozumenie. Som rád, že sa podarilo vyjadriť jasné odmietnutie projektu Nordstream2, ktorý ohrozuje nielen bezpečnosť Európy a stabilitu na Ukrajine, ale výrazne zasahuje aj Slovensko,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

O dac

Odporúčame pozrieť

Michel pripomenul Orbánovi, že EÚ už má asociačnú dohodu s Ukrajinou

Predseda Európskej rady Charles Michel nenechal bez reakcie piatkové vyhlásenie predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, …

Consent choices