ZITNANSKA, Jana
Jana Žitňanská. PHOTO: archív JŽ.

Jana Žitňanská chce lepšie pravidlá pre poskytovanie zvýhodnených úverov

Ľudia na Slovensku, ktorí chcú začať podnikať alebo podnikajú, majú vďaka Európskej únii možnosť uchádzať sa o zvýhodnené mikroúvery. Mikroúvery pre malých podnikateľov až do výšky 25 000 EUR s nižšou úrokovou sadzbou a možnosťou dlhšej doby splácania sú určené najmä znevýhodneným skupinám akými sú nezamestnaní, zdravotne postihnutí alebo sociálne vylúčení, ktorí by v bežnej banke so žiadosťou o úver pravdepodobne neuspeli. Kým však podľa hodnotiacej správy Európskej komisie za rok 2013 až 60 percent z tých, ktorí  v EÚ mikroúver získali, boli v čase podania žiadosti o mikroúver nezamestnaní alebo neaktívni, na Slovensku bol počet takýchto uchádzačov takmer zanedbateľný.

Europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA) upozorňuje, že hoci banka, ktorá na Slovensku zatiaľ ako jediná tieto mikroúvery poskytuje, uzatvorila viac ako 150 úverových zmlúv, nastavením podmienok spôsobila, že o úvery sa uchádzajú takmer výlučne už zabehnutí podnikatelia.

„Som presvedčená, že našu podporu si zaslúžia všetci podnikatelia, pretože sú to práve oni, ktorí vytvárajú pracovné miesta a prispievajú tak k znižovaniu nezamestnanosti. Na druhej strane  ak existuje schéma, ktorá má dať šancu získať štartovací kapitál ľuďom so znevýhodnením, mali by sme sa snažiť tento cieľ napĺňať.“

Príklady zo zahraničia pritom svedčia o tom, že aj znevýhodnení uchádzači vedia mať dobré podnikateľské nápady a môžu so žiadosťou uspieť. Ako veľmi nápomocné sa ukazuje, keď banky nadväzujú spoluprácu s neziskovými organizáciami alebo občianskymi združeniami, ktoré uchádzačom pomôžu so zakladaním firmy, zostavením podnikateľského plánu a zo začiatku aj s jeho realizáciou.

Podľa europoslankyne Jany Žitňanskej (NOVA) takéto know-how existuje aj u nás. „Na Slovensku sú organizácie, ktoré majú skúsenosť s poskytovaním mikropôžičiek, a ktoré by mali kapacitu vyškoliť v našom prípade pracovníkov banky a zároveň pracovať so znevýhodnenými klientmi. Stačilo by, ak by ministerstvo práce využilo prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a vytvorilo by za týmto účelom národný projekt, z ktorého by sa tento typ aktivít mohol financovať.”

Odporúčanie zefektívňovať fungovanie mikroúverov prostredníctvom programov financovaných z Európskeho sociálneho fondu nájdeme aj v Správe o vykonávaní európskeho nástroja mikrofinancovania Progress, ktorú Európsky parlament schválil na svojom decembrovom plenárnom zasadnutí. Súčasťou konečného znenia správy sú aj pozmeňovacie návrhy europoslankyne.

Viac..  Členstvo Ukrajiny by EÚ stálo 17 % jej rozpočtu

„V mojich návrhoch som kládla dôraz na to, aby poskytovatelia úverov spolupracovali s organizáciami, ktoré vedia žiadateľom poskytnúť potrebnú podporu, aby sa zlepšil zber a zverejňovanie dát o konečných prijímateľoch, a aby Komisia podporovala výmenu príkladov dobrej praxe medzi členskými štátmi. Som veľmi rada, že za ne moji kolegovia zahlasovali.“

Jana Žitňanská (NOVA) v tejto veci listom oslovila aj ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, v ktorom mu prijaté odporúčania dáva do pozornosti a žiada ho, aby zabezpečil lepšie informovanie o existencii zvýhodnených mikroúverov na úradoch práce a v neziskovom sektore. Tiež ho vyzýva, aby preskúmal možnosť vyčlenenia prostriedkov v rámci spomínaného Európskeho sociálneho fondu.

“Ak sa situácia nezmení, bude to obrovská škoda. Mali by sme využiť každú jednu príležitosť na podporu malých podnikateľov obzvlášť takých, ktorým najviac hrozí, že ak nedostanú napríklad dotované pracovné miesto s otáznou dobou trvania, skončia na zozname dlhodobo nezamestnaných. Chcem veriť, že minister nemá záujem na takomto chode vecí, a že začne konať,” dodáva europoslankyňa na záver.

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress funguje v Európskej únii od roku 2010. Jeho cieľom je zvyšovať dostupnosť mikroúverov (max. 25 000 EUR) určených na založenie alebo rozvoj malého podniku (do 10 zamestnancov) pre zraniteľné skupiny.

Mikrofinancovanie Progress neslúži na priame financovanie podnikateľov. Vybraným poskytovateľom mikroúverov v EÚ umožňuje zvýšiť objem poskytnutých úverov, tým že poskytuje záruky (zdieľa riziko možných strát poskytovateľov) a financie (zvyšuje objem prostriedkov na mikroúvery).

Poskytovateľmi mikroúverov môžu byť súkromné alebo verejné banky, nebankové alebo neziskové inštitúcie a subjekty.

OTP Banka, ktorá od roku 2014 poskytuje mikroúvery na Slovensku, uzavrela k 30.06.2015 151 úverových zmlúv v hodnote viac ako 2,2 miliónov EUR.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices