Oxfam International hľadá vedúceho pracovníka na 4 roky

Základné informácie o pracovnej pozícii

Miesto práce je flexibilné, pobočky máme po celom svete, napríklad v Oxforde, Haagu, Nairobi, Mexiku, Bangkoku, Barcelone, ​​Bostone a v Melbourne. Ponúkanú pozíciu je možné vykonávať z jednej z nich. Práca je na plný úväzok a trvať bude 4 roky. Žiadosti môžete posielať do 10. januára 2016.

Sekretariát Oxfam International má sídlo v Oxforde, ďalšie pobočky sa nachádzajú vo Washingtone, New Yorku, Bruseli, Ženeve, Brazílii a v Afrike.

Náplň práce

Ponúkaná pozícia súvisí s procesom Oxfam 2020, aby sa zabezpečilo, že Oxfam konfederácia bude opatrená jednotnou globálnou spoločnou politikou, taktiež postupmi a kritériami v oblasti zamestnaneckých vzťahov. A to všetko v súlade s právnym rámcom.

Technické zručnosti, skúsenosti a znalosti

Na danej pozícii budete zodpovedný za zamestnanecké vzťahy a práca bude obnášať:

 • Definovanie rozsahu pôsobnosti, cieľov a priorít ERSS na najbližších 12 mesiacov v závislosti na vstupoch a pokynoch stanovených personálnym riaditeľom podľa potrieb stanoveného procesu Oxfam 2020;
 • Riadenie One Oxfam Employee Relations, vrátane vymedzenia a harmonizácie  kritérií zamestnaneckých vzťahov, postupov a zásad pre všetky organizácie Oxfam;
 • Stavanie a vedenie účinného a efektívneho ERSS poskytovania podpory krajinám, regiónom a pridruženýcm spoločnostiam v tejto oblasti;
 • Poradenstvo a podpora pobočiek v otázkach zložitých právnych otázkach súvisiacich so zamestnaním a zamestnaneckými vzťahmi;
 • Rozvoj a uľahčenie globálnej siete zamestnaneckých vzťahov medzi krajinami, regiónmi, a pridruženými spoločnosťami tak, aby bol dosiahnutá konštantná úroveň vzdelávania o postupoch a potrebách po celom svete;
 • Podporu krajinám pri procese identifikácie zdrojov – miestnych radov zamestnancov, vrátane tých, ktoré poskytujú služby pro bono; rozvoj medzinárodnej siete právneho poradenstva;
 • Úzka spolupráca s ostatnými vedúcimi GHRSS a s globálnym HR riaditeľom pri budovaní stratégie One Oxfam a zabezpečenie konzistencie v definícii a preskúmaní politík a kritérií;
 • Práca s the Oxfam Shared Legal Service a OIMT, ktorá spočíva v konštrukcii celého právneho rámca Oxfam 2020, špeciálne vo vzájomne sa prekrývajúcich oblastiach;
 • Prispievanie ku globálnej platforme HR a k HRD tímu ako člen pracovnej skupiny Oxfam 2020.

Vedúci ERSS bude mať na starosti vývoj spoločnej stratégie pre zamestnanecké vzťahy prostredníctvom politík a kritérií, rovnako ako podporu procesu prechodu Oxfam 2020. To vyžaduje silnú schopnosť ovplyvňovať a komunikovať, rovnako ako silné technické odborné znalosti v oblasti pracovného práva a zamestnaneckých vzťahov. Vedúci ERSS bude komunikovať so zákazníkmi v oblasti: obrany ľudských práv, regionálnych riaditeľov, krajinných riaditeľov, a to na rovnakej úrovni ako právnici.

Čo vyžadujeme?

 • Titul z práva, so špecializáciou na pracovné právo, s praktickými skúsenosťami;
 • Skúsenosti týkajúce sa zamestnaneckých vzťahov;

Poradenstvo v oblasti medzinárodného pracovného práva, vrátane skúsenosti s nasledovnými aspektami:

 • Pracovné zmluvy;
 • Víza a ďalšie otázky prisťahovalectva;
 • Zamestnávateľ vs. zamestnanecké záležitosti;
 • Zákony o zamestnanosti;
 • Dane zo zamestnania;
 • Ukončenie pracovného pomeru;
 • Spory v zamestnaní;
 • Odbory.

Skúsenosti ako poradca vo vzťahu zamestnanec – vedúci v pracovnom národnom alebo medzinárodnom prostredí, taktiež so zamestnancami a odborami.

Ďalej vyžadujeme:

 • Ovládanie plynulej angličtiny(znalosť pracovnej francúzštiny a španielčiny výhodou);
 • Všeobecné znalosti o HR;
 • Skúsenosti v oblasti projektového riadenia;
 • Skúsenosti pri vytváraní a navrhovaní postupov a politiky;
 • Pochopenie štruktúry Oxfam Confederation procesu Oxfam 2020;
 • Skúsenosti s prácou pri vyjednávaní so zamestnávateľmi a odbormi;
 • Vynikajúce externé vzťahy, brilantnú schopnosť komunikácie, diplomacie, vyjednávania, ovplyvňovania a urovnávania konfliktov a schopnosť aplikovať tieto zručnosti pri rôznom publiku;
 • Citlivosť ku kultúrnym rozdielom a rodovým otázkam, rovnako ako záväzok k rovnosti príležitostí;
 • Komfortnú prácu s virtuálnymi tímami, ktoré sú geograficky rozptýlené, a preto vyžadujeme schopnosť pravidelne cestovať po celom svete.

Opis kompetenencií

Rozhodnosť – komfortné vytváranie transparentných rozhodnutí a prispôsobovanie rozhodovacích modelov v kontexte potrieb;

Ovplyvňovanie – schopnosť uprednostniť prezentáciu „my“ pred vlastným „ja“, je nutné klásť dôraz na silu kolektívu, starať sa o tím, nemal by sa zaoberať hierarchickou mocou. Mal by sa zapájať, dôverovať a ceniť si znalosti a skúsenosti druhých, a to na všetkých úrovniach organizácie.

Budovanie vzťahov – pochopenie významu budovania vzťahov vo vnútri aj mimo organizácie. Schopnosť pracovať so zainteresovanými aj nezainteresovanými stranami v pracovnom procese, ktoré môžu zvýšiť vplyv organizácie.

Počúvanie – schopnosť byť dobrým poslucháčom, aby odhalil hlbšie myšlienkové úrovne.

Vzájomná zodpovednosť – schopnosť vysvetliť rozhodnutia a spôsob, akým boli nadobudnuté na základe organizačných hodnôt Oxfam.

Zložitosť a dvojznačnosť – skenovanie prostredia, predvídanie zmien, schopnosť vedieť sa komfortne vyrovnať s nejasnosťami a s veľkým počtom prvkov, ktoré môžu organizáciu ovplyvniť nepredvídateľným spôsobom.

Systémové myslenie – pohľad na problémy ako súčasť celkového systému a ich vzťah k celému systému. Nutné zamerať sa viac na cyklické, ako na lineárne príčiny a následky.
Strategické myslenie a rozhodnutie – používajte svoj úsudok na základe rizík. Je nutné robiť rozhodnutia v súlade s organizačnými stratégiami a hodnotami.
Vízie – schopnosť identifikovať a viesť vizionárske iniciatívy, ktoré sú prospešné pre našu organizáciu.

Viac sa o tejto ponuke dozviete TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

 

O mib

Odporúčame pozrieť

Týždeň v EP: Vodičské preukazy, boj proti podvodom, klimatická konferencia či Eurobarometer

Novelizácia pravidiel vydávania vodičských preukazov, správa o boji proti podvodom, klimatická konferencia OSN a najnovší Eurobarometer …

Consent choices