Tri štvrtiny neproduktívnych investícií v poľnohospodárstve je „príliš nákladných“, konštatujú audítori EÚ

Tri štvrtiny kontrolovaných projektov financovaných v rámci systému EÚ na vyplácanie platieb poľnohospodárom na zlepšenie životného prostredia neboli nákladovo účinné, podľa novej správy Európskeho dvora audítorov. Väčšina tzv. „neproduktívnych investícií“ prispela na ochranu krajiny a biodiverzity. Audítori však v 75 % prípadov našli jasné znaky, že náklady boli buď neprimerane vysoké alebo nedostatočne odôvodnené. Nedostatky pri výbere medzi investíciami na prácu, ako sú živé ploty a obnova mokradí, viedli k tomu, že návrhy sa neprimerane kontrolovali na základe výberových kritérií a financovali sa neoprávnené projekty.

V období 2007 – 2013 bolo na neproduktívne investície vynaložených približne 860 mil. EUR z verejných zdrojov. Verejná podpora poskytovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a prostredníctvom vnútroštátneho financovania často dosahovala 100 % projektových nákladov.

Audítori navštívili štyri členské štáty, ktoré spoločne tvoria 80 % celkových vynaložených finančných prostriedkov – Portugalsko, Dánsko, Spojené kráľovstvo (Anglicko) a Taliansko (Apúlia). Len päť z 28 kontrolovaných projektov bolo nákladovo účinných. Správa obsahuje varovania, že táto otázka sa nemusí obmedzovať len na vzorku, pretože problémy vychádzajú z nedostatkov v systémoch riadenia a kontroly členských štátov.

„Udržateľné riadenie nášho obhospodarovaného prostredia je jednoznačne dôležité“, uviedol Jan Kinšt, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu, „ale podpora EÚ musí mať tiež zmysel z finančného hľadiska“.

Pri audite sa zistilo, že členské štáty náležite neoverili skutočnosť vykázaných nákladov alebo bez odôvodnenia prijali najdrahšiu ponuku. V niekoľkých prípadoch boli projekty, ktoré by boli jasne zvyšovali hodnotu poľnohospodárskeho podniku, plne financované z verejných prostriedkov alebo mali prospech z omnoho vyšších mier pomoci, ako sa bežne prideľujú na produktívne investície.

Viac..  Od štvrtka platia predĺžené opatrenia EÚ na dovoz agrokomodít z Ukrajiny

Prostredníctvom monitorovania sa merali len údaje, ako je výška verejných výdavkov, počet podporených poľnohospodárskych podnikov, a informácií, ktoré by ukázali, čo sa dosiahlo na úrovni EÚ a členských SK 2 štátov, bolo málo. Aj keď podpora pokračuje v programovom období 2014 – 2020 Komisia a členské štáty zatiaľ nenapravili väčšinu nedostatkov, pretože neurobili dostatok pre to, aby ich včas identifikovali.

Hlavné odporúčania audítorov sú, aby členské štáty v budúcnosti

• posúdili, do akej miery sa NPI realizujú v synergii s ostatnými environmentálnymi systémami;

• systematicky overovali podpornú dokumentáciu pre žiadosti o preplatenie nákladov;

• definovali konkrétne ukazovatele výsledkov a predkladali o nich informácie vo svojich výročných správach o vykonávaní;

• stanovili kritériá na určenie potenciálnej výnosnosti NPI, ktoré majú prospech z najvyšších mier pomoci, a modulovali úrovne podpory;

• zabezpečili, aby náklady neprevyšovali náklady na podobné práce na otvorenom trhu

Komisia by mala monitorovať vykonávanie NPI prostredníctvom výročných správ o vykonávaní, poskytnúť členským štátom usmernenia k výberovým kritériám a zabezpečiť, aby bol prínos k dosahovaniu agroenvironmentálnych cieľov počas hodnotení monitorovaný.

O dac

Odporúčame pozrieť

Komisia žiada o spätnú väzbu k navrhovaným zmenám pravidiel pri štátnej pomoci v poľnohospodárstve

Európska komisia odštartovala verejnú konzultáciu a vyzýva všetky zainteresované strany, aby poskytli pripomienky k navrhovaným cieleným …

Consent choices