Investovanie do ľudí je kľúčom k hospodárskemu rastu

Prieskum vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe (Employment and Social Developments in Europe, ďalej len „ESDE“) je ročný prieskum najnovších trendov v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie, ktorý sa zaoberá budúcimi výzvami a možnými reakciami politiky.

V tohtoročnom prieskume sa poukazuje na ďalší pozitívny vývoj v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v EÚ. Napriek nedávnym zlepšeniam však medzi členskými štátmi stále existujú výrazné rozdiely, pokiaľ ide o hospodársky rast, zamestnanosť a ďalšie kľúčové ukazovatele sociálnej situácie a trhu práce. Mnohé z týchto rozdielov súvisia s nedostatočným využitím ľudského kapitálu na viacerých úrovniach.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „Musíme pre ľudí v EÚ, a to najmä tých, ktorí sú od trhu práce najviac vzdialení, zabezpečiť viac príležitostí, ktoré budú lepšie ako doteraz. Zároveň je nevyhnutné investovať do podpory zručností, aby všetci muži a ženy v EÚ mohli naplno využiť svoj potenciál. Ak chceme dosiahnuť rast a zamestnanosť, treba investovať do ľudí. Okrem toho musíme zabezpečiť, aby bolo naše pracovné právo a systémy sociálnej ochrany primerané potrebám 21. storočia, a pritom podporovať podnikanie a inovácie. V tejto súvislosti bude zohrávať dôležitú úlohu európsky pilier sociálnych práv.“

V správe ESDE za rok 2015 sa skúmajú spôsoby riešenia týchto rozdielov, najmä so zameraním na vytváranie pracovných miest, efektívnosť trhu práce, modernizáciu sociálnej ochrany a investície do ľudí.

Podpora vytvárania pracovných miest

V prieskume ESDE za rok 2015 sa v súvislosti s vytváraním pracovných miest zdôrazňuje potenciál samostatnej zárobkovej činnosti a podnikania. Údaje však naznačujú, že niektoré skupiny vrátane mladých a starších ľudí, žien a etnických menšín môžu čeliť väčším prekážkam, ktoré im bránia začať podnikať. Ako sa okrem toho uvádza v tohtoročnej správe, väčšina ľudí sa obáva, že nemá potrebné zručnosti a znalosti na začatie podnikania. Z prieskumu ESDE vyplýva, že tu môžu pomôcť cielené politiky. Môžu zahŕňať jednoduchší prístup k financovaniu alebo daňovým stimulom, vzdelávanie v oblasti podnikania, prípadne prístup k starostlivosti o deti a starších ľudí.

V prieskume ESDE sa píše aj o väčšej rôznorodosti pracovných zmlúv, ktoré umožňujú spružnenie pracovných podmienok, a teda vyššiu účasť na trhu práce, ale môžu viesť aj k segmentácii trhu práce. Zatiaľ čo niektoré nové zmluvy vytvárajú situáciu, ktorá je potenciálne prospešná pre obe strany, iné prinášajú pracovnú neistotu. Pružnosť je dôležitá, ale je potrebná aj bezpečnosť. Táto otázka sa bude riešiť aj v súvislosti s rozvojom európskeho piliera sociálnych práv.

Zlepšenie efektívnosti trhu práce

Z prieskumu ESDE za rok 2015 vyplýva, že EÚ môže lepšie využiť svoje ľudské zdroje prostredníctvom mobility. Hoci sa počet mobilných pracovníkov v posledných dvoch desaťročiach zvýšil, ich podiel na celkovej pracovnej sile je stále obmedzený: Iba 4 % obyvateľov EÚ vo veku 15 až 64 rokov žijú v inom členskom štáte, ako je členský štát, kde sa narodili. Mobilní pracovníci EÚ však majú zvyčajne lepšie celkové vyhliadky na zamestnanie ako domáci obyvatelia. Okrem toho v dôsledku ich prílevu došlo v niektorých členských štátoch najviac zasiahnutých krízou k zníženiu nezamestnanosti, vďaka čomu sa podarilo vyriešiť problémy súvisiace s nedostatkom personálu v prijímajúcich krajinách. V prieskume ESDE sa preto jasne zdôrazňuje hospodársky potenciál mobility.

Viac..  Ceny REGIOSTARS za prelomové projekty financované EÚ za rok 2023 sú udelené

Prieskum sa zároveň zaoberá dlhodobou nezamestnanosťou, ktorá sa týka približne 11,4 milióna ľudí v EÚ. Keďže dlhodobo nezamestnaní majú v porovnaní s krátkodobo nezamestnanými len asi polovičnú šancu nájsť si zamestnanie, boj proti dlhodobej nezamestnanosti má v snahe o zlepšenie efektívnosti trhu práce rozhodujúci význam. Z analýzy v prieskume ESDE vyplýva, že registrácia v rámci vnútroštátnych verejných služieb zamestnanosti a účasť na odbornom vzdelávaní výrazne zvyšujú šance na získanie udržateľného zamestnania. Odporúčanie o dlhodobej nezamestnanosti, ktoré Rada prijala 7. decembra 2015, odráža tieto zistenia.

Napokon treba uviesť, že pri podpore udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho oživenia bude rozhodujúci sociálny dialóg. Sociálni partneri boli zapojení do navrhovania a realizácie niekoľkých zásadných reforiem a politík. Aby sociálny dialóg mohol byť v tomto smere účinný, zrejme bude potrebné posilniť kapacitu sociálnych partnerov, a to najmä v členských štátoch so slabým či oslabeným sociálnym dialógom v dôsledku hospodárskej krízy.

Investovanie do ľudí

Hoci je úroveň nezamestnanosti v EÚ stále vysoká, zamestnávatelia naďalej čelia ťažkostiam pri obsadzovaní niektorých voľných pracovných miest. Schopnosť zamestnávateľov obsadzovať pracovné miesta však okrem reálneho nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami zároveň obmedzuje ich neschopnosť ponúknuť príťažlivé mzdy alebo pracovné podmienky, ako aj kvalitnú odbornú prípravu či kariérne možnosti. V prieskume ESDE za rok 2015 sa konštatuje skutočnosť, že značný počet pracovníkov z krajín mimo EÚ pôsobí na pracovných pozíciách, ktoré nezodpovedajú ich úrovni kvalifikácie. Tieto výzvy sa budú riešiť v rámci iniciatívy s názvom Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, ktorú Komisia plánuje na tento rok. Ďalej treba podotknúť, že úroveň zamestnanosti žien s deťmi a starších pracovníkov je naďalej výrazne nízka. V kontexte starnúcej populácie bude mať podpora vyššej účasti týchto skupín na trhu práce zásadný rozmer.

Súvislosti: Prieskum ESDF

Prieskum ESDF poskytuje prehľad o najnovších trendoch v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie a poukazuje na nadchádzajúce výzvy a možné politické riešenia. Tento prieskum vychádza z najnovších údajov a dostupnej literatúry a slúži na podporu iniciatív Komisie v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky. Zároveň predstavuje zdroj údajov pre európsky semester, balíky v oblasti mobility a zručností, ako aj pre rozvoj európskeho piliera sociálnych práv.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices