Maroš Šefčovič: Znížením našej energetickej náročnosti posilneníme stabilitu na európskom trhu s energiou

Komisia predstavila balík opatrení v oblasti udržateľnej bezpečnosti dodávok energie spolu s potrebnými návrhmi, ktoré majú EÚ pripraviť na celosvetovú transformáciu energetiky, ako aj na prípadné prerušenia dodávok energie.

Rozmer bezpečnosti dodávok energie je jedným zo základných kameňov stratégie energetickej únie, ktorá je kľúčovou politickou prioritou Junckerovej Komisie.

Realizácia energetickej únie: Komisia predkladá balík opatrení v oblasti bezpečnosti dodávok energie

Komisia dnes predstavila balík opatrení v oblasti udržateľnej bezpečnosti dodávok energie, ktoré majú EÚ pripraviť na celosvetovú transformáciu energetiky s cieľom čeliť prípadným prerušeniam dodávok energie. Rozmer bezpečnosti dodávok energie je jedným zo základných kameňov stratégie energetickej únie, ktorá je kľúčovou politickou prioritou Junckerovej Komisie.

V balíku opatrení sa stanovuje široká škála opatrení na posilnenie odolnosti EÚ voči prerušeniam dodávok plynu. Tieto opatrenia zahŕňajú zníženie energetickej náročnosti, zvýšenie výroby energie v Európe (vrátane energie z obnoviteľných zdrojov), ďalší rozvoj dobre fungujúceho a plne integrovaného vnútorného trhu s energiou, ako aj diverzifikáciu zdrojov energie a dodávateľov energie a energetických trás. Okrem toho, prostredníctvom návrhov sa má zvýšiť transparentnosť na európskom trhu s energiou a solidarita medzi členskými štátmi.

Dnešný balík opatrení v oblasti bezpečnosti dodávok energie bol predstavený v súvislosti s novou celosvetovou a všeobecnou dohodou o zmene klímy, ktorú prijali svetoví lídri 12. decembra 2015 v Paríži. Parížska dohoda vyslala jasný signál pre podniky a tvorcov politík o nezvratnosti procesu prechodu na čistú energiu a pripravila priestor na celosvetovú transformáciu energetiky.

Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič uviedol:„V stratégii energetickej únie, ktorú sme pripravili pred rokom, sme všetkým Európanom sľúbili dodávky bezpečnej, udržateľnej a konkurencieschopnej energie. Dnešný balík opatrení je zameraný na bezpečnosť našich dodávok energie, ale týka sa všetkých troch ambicióznych cieľov. Znížením našej energetickej náročnosti a lepším riadením dodávok z externých zdrojov prispejeme k splneniu nášho záväzku a k posilneniu stability na európskom trhu s energiou.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete uviedol:„Po plynovej kríze z rokov 2006 a 2009, v dôsledku ktorej museli milióny ľudí znášať zimu, sme povedali: ‚Už nikdy viac.’ Stresové testy z roku 2014 však ukázali, že sme stále príliš zraniteľní, pokiaľ ide o výrazné narušenie dodávok plynu. A politické napätie na našich hraniciach je pre nás dôrazným pripomenutím, že tento problém sa nevyrieši sám od seba. Dnes predkladané návrhy sa týkajú spoľahlivého, konkurencieschopného a flexibilného systému, v rámci ktorého bude energia prúdiť cez hranice a spotrebiteľom to prinesie výhody. Tieto návrhy predstavujú spoločné úsilie o zabezpečenie ochrany tých najzraniteľnejších, aj o zabezpečenie našej budúcnosti s čistou energiou: uisťujem všetkých občanov, že náš záväzok, pokiaľ ide o prechod na čistú energiu, je nezvratný a nespochybniteľný.“

Čo obsahuje balík opatrení, ktorý Komisia prijala?

Nariadenie o stratégii bezpečnosti dodávok plynu

Plyn má nezanedbateľnú úlohu pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo a naďalej zostáva dôležitou súčasťou energetického mixu EÚ. Existujúca vonkajšia závislosť však vyžaduje, aby EÚ posilnila odolnosť svojich trhov v prípadoch prerušenia dodávok plynu. V záujme plného využitia výhod likvidného a konkurenčného trhu je nevyhnutné zlepšiť transparentnosť na trhu EÚ s plynom. S cieľom odstrániť túto zraniteľnosť systému Komisia navrhuje, aby sa pri navrhovaní opatrení v oblasti bezpečnosti dodávok prešlo od vnútroštátneho prístupu k regionálnemu prístupu. V návrhu sa okrem toho zavádza zásada solidarity medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť dodávky energie pre domácnosti a pre základné sociálne služby, ako je napríklad zdravotná starostlivosť, v prípade, že by takéto dodávky boli ohrozené v dôsledku vážnej krízy.

Viac..  Michal Wiezik: členské krajiny EÚ schválili Nariadenie o obnove prírody, žiadna legislatíva sa nerodila tak ťažko

Rozhodnutie o medzivládnych dohodách v oblasti energetiky

EÚ musí zabezpečiť, aby medzivládne dohody podpísané členskými štátmi EÚ a tretími krajinami, ktoré sú relevantné z hľadiska bezpečnosti dodávok plynu do EÚ, boli transparentnejšie a v úplnom súlade s právnymi predpismi EÚ. Preto sa zavádza povinná kontrola zlučiteľnosti ex ante, ktorú bude vykonávať Komisia. Takéto posudzovanie ex ante umožní skontrolovať dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže a právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu s energiou pred tým, ako sa takéto dohody pripravia, podpíšu a spečatia. Pred podpísaním takýchto dohôd budú musieť členské štáty v plnej miere zohľadniť stanovisko Komisie.

Stratégia pre skvapalnený zemný plyn (LNG) a skladovanie plynu

Európa je najväčším dovozcom zemného plynu vo svete. Celková dovozná kapacita Európy, pokiaľ ide o LNG, je významná a v súčasnosti postačuje na uspokojenie približne 43 % celkového dopytu po plyne (2015). Naďalej však pretrvávajú značné regionálne rozdiely, pokiaľ ide o prístup k LNG. Komisia preto zavádza stratégiu pre skvapalnený zemný plyn (LNG) s cieľom zlepšiť prístup všetkých členských štátov k LNG ako alternatívnemu zdroju plynu. Ústrednými prvkami tejto stratégie sú budovanie strategickej infraštruktúry s cieľom dobudovať vnútorný trh s energiou a určenie projektov, ktoré sú potrebné na ukončenie závislosti niektorých členských štátov od jedného zdroja energie.

Stratégia vykurovania a chladenia

Vykurovanie a chladenie budov a priemyslu spotrebúva polovicu energie v EÚ. Navyše je zo 75 % závislé na fosílnych palivách. Navrhovaná stratégia vykurovania a chladenia sa zameriava na odstraňovanie prekážok eliminácie emisií uhlíka v budovách a priemysle. Okrem iného sa v nej zdôrazňuje, že väčšia energetická účinnosť a intenzívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie ovplyvnia energetickú bezpečnosť. Vzhľadom na to, že EÚ chce znížiť svoju závislosť na externých dodávateľoch, strategickejší prístup k tejto oblasti má zásadný význam.

Kontext

Jednou z priorít Junckerovej Komisie je vytvorenie odolnej európskej energetickej únie s politikou v oblasti zmeny klímy zameranou na budúcnosť. Cieľom európskej energetickej únie, ako sa stanovuje v rámcovej stratégii z februára minulého roka, je poskytnúť spotrebiteľom EÚ – domácnostiam a podnikom – bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a cenovo dostupnú energiu. Bude si to vyžadovať zásadnú transformáciu nášho energetického prostredia. To poskytuje príležitosť pre ďalšie inovácie v tejto oblasti, čo prispeje k tvorbe pracovných miest a rastu v EÚ a k ochrane životného prostredia. Komisia dôrazne vyzýva Európsky parlament a Radu, aby na základe dnešných návrhov urýchlene, v rámci prioritných opatrení, prijali právne prepisy, ktoré prispejú k zvýšeniu odolnosti Európy voči potenciálnemu prerušeniu dodávok energie.

Bezpečnosť dodávok energie je jedným z piatich navzájom prepojených a od seba závislých rozmerov energetickej únie. Kľúčovými faktormi zabezpečenia bezpečnosti dodávok energie sú dobudovanie vnútorného trhu a efektívnejšia spotreba energie, energetická bezpečnosť EÚ je však rovnako úzko spojená s rozhodnutiami, ktoré v oblasti energetickej politiky prijímajú susedné krajiny EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices