Strategické kombinovanie EŠIF a EFSI môže pomôcť v spoločnom úsilí riešiť pokles investícií v celej Európe

Čo sú Európske štrukturálne a investičné fondy?

Európske štrukturálne a investičné fondy(ďalej len „EŠIF“) významne prispievajú k cieľu EÚ dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. V období rokov 2014 – 2020 sa plánujú investície vo výške 454 miliárd EUR do 500 programov zameraných na strategické oblasti, ktoré podporujú rast, a to najmä v oblasti výskumu, vývoja a inovácie, podpory MSP, nízkouhlíkového hospodárstva a informačných a komunikačných technológií.

Podpora z EŠIF sa čerpá prostredníctvom vnútroštátne spolufinancovaných viacročných programov, ktoré schvaľuje Komisia a vykonávajú ich členské štáty a ich regióny v rámci zdieľaného hospodárenia. Miestne orgány sú zodpovedné za výber, realizáciu a monitorovanie projektov podporovaných z EŠIF.

Reformovaný rámec EŠIF na roky 2014 – 2020 zahŕňa rozšírenie využívania finančných nástrojov namiesto toho, aby sa využívali iba granty.

Čo je Európsky fond pre strategické investície (EFSI)?

Európsky fond pre strategické investície (ďalej len „EFSI“) je kľúčovým prvkom Investičného plánu pre Európu. Európska komisia a Európska investičná banka (ďalej len „EIB“) zriadili EFSI s cieľom pomôcť pri prekonávaní nedostatku investícií v EÚ, a to prostredníctvom mobilizácie súkromného financovania strategických investícií.

Podporou z EFSI skupina EIB poskytuje financovanie ekonomicky životaschopným projektom vrátane projektov s vyšším rizikovým profilom, než majú bežné aktivity EIB. Dôraz sa kladie na nasledujúce kľúčové sektory: i) doprava, energetika a digitálne hospodárstvo, ii) životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov, iii) ľudský kapitál, kultúra a zdravie, iv) výskum, vývoj a inovácie a v) pomoc pre MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou.

V nariadení o EFSI sa stanovuje možnosť financovať investičné platformy, ktoré nasmerujú finančný príspevok na investičné projekty s tematickým alebo geografickým zameraním, ako aj operácie s národnými podpornými bankami (NPB).

Aké sú hlavné rozdiely medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) a Európskym fondom pre strategické investície (EFSI)?

Líšia sa v rizikovom profile a kritériách. Zo štrukturálnych fondov sa môžu financovať projekty prostredníctvom grantov a finančných nástrojov a tieto projekty sa potom realizujú decentralizovane riadiacimi orgánmi v členských štátoch. EFSI poskytuje nástroje rizikového financovania prostredníctvom Európskej investičnej banky.

Aké výhody prináša kombinácia EFSI s EŠIF?

Strategické kombinovanie EŠIF a EFSI môže pomôcť v spoločnom a koordinovanom úsilí riešiť pokles investícií v celej Európe alebo v konkrétnom regióne.

EŠIF a EFSI môžu vzájomným dopĺňaním a efektívnejším využívaním doplnkového charakteru investícií zmobilizovať dodatočné investície. Tieto fondy boli navrhnuté rozdielnym spôsobom, ale vzájomne sa dopĺňajú z hľadiska účelu, formy a legislatívneho rámca. Navzájom sa posilňujú.

Môžu sa kombinovať rôznymi spôsobmi v závislosti od predmetnej investície. Kombinácia EŠIF s EFSI môže byť obzvlášť zaujímavá v niektorých krajinách alebo odvetviach, kde štrukturálne fondy ponúkajú široké možnosti a kde zatiaľ samotný EFSI nebol v plnej miere mobilizovaný.

Akýkoľvek projekt, ktorý je ekonomicky životaschopný, má potenciál prispievať k rastu a zamestnanosti v EÚ a je v súlade s prioritami EÚ pre investície, môže byť oprávnený na financovanie z EFSI a EŠIF. Navrhovatelia projektu by mali využívať centrum poradenstva a spojiť sa s EIB s cieľom zistiť, či a ako môžu kombinovať tieto fondy.

Aké sú rôzne spôsoby kombinovania EŠIF a EFSI?

EŠIF a EFSI sa môžu kombinovať rôznymi spôsobmi. Tu je prehľad:

1. Kombinácia EŠIF s EFSI na úrovni projektu:

1

2. Kombinácia EŠIF s EFSI na úrovni projektu prostredníctvom finančného nástroja:

Viac..  Eugen Jurzyca: Prichádza moment, kedy fond obnovy zvýši dane. Bohatým aj chudobným.

2

3

4

3. Kombinácia EŠIF s EFSI na financovanie MSP prostredníctvom EFSI presunutím ťažiska financovania na začiatočnú fázu (frontloading) a prostredníctvom finančných nástrojov na úrovni EÚ na poskytovanie záruk pre sprostredkovateľov.

5

Možno z EŠIF prispieť do EFSI? Môže sa EFSI použiť ako vnútroštátne spolufinancovanie v rámci programov EŠIF?

Programové zdroje z EŠIF nemožno previesť priamo do EFSI. Vzhľadom na jej povahu a štruktúru podpora EFSI na projekt sa nemôže považovať za vnútroštátne spolufinancovanie programu EŠIF.

Vnútroštátne spolufinancovanie programu EŠIF môže byť naďalej poskytované prostredníctvom iného finančného produktu EIB/EIF, buď prostredníctvom Pôžičky v rámci štrukturálneho programu alebo prostredníctvom intervencie na úrovni projektu.

Takisto je možné, že za určitých podmienok sa môžu všetky dodatočné zdroje získané na základe kombinácie intervencií z EŠIF a EFSI považovať za vnútroštátne spolufinancovanie programu EŠIF.

Kto rozhoduje, či projekty môžu získať finančné prostriedky z EFSI alebo EŠIF? Ako prebieha proces schvaľovania?

Navrhovatelia projektov môžu získať viac informácií, ak sa obrátia na Európske centrum investičného poradenstva.

Ako sa uplatňujú pravidlá štátnej pomoci pri kombinovaní EŠIF a EFSI?

Pravidlá štátnej pomoci EÚ idú ruka v ruke s cieľom investičného plánu, ktorým je riešenie zlyhaní trhu a mobilizácia súkromných investícií. Ak sa financovanie z EŠIF pre podniky neposkytuje za trhových podmienok, môže predstavovať štátnu pomoc, na ktorú sa vzťahujú pravidlá EÚ týkajúce sa štátnej pomoci. EFSI nepredstavuje štátnu pomoc a nie je predmetom pravidiel štátnej pomoci EÚ.

Komisia bude posudzovať financovanie EŠIF predstavujúce štátnu pomoc na základe svojho modernizovaného rámca štátnej pomoci. Na uľahčenie využívania EFSI Komisia prioritne a na základe zrýchleného postupu posúdi súlad EŠIF s pravidlami štátnej pomoci. Cieľom Komisie je ukončiť posúdenie do šiestich týždňov od doručenia úplného oznámenia od príslušného členského štátu.

Kde môžu navrhovatelia projektov získať pomoc pri formovaní svojich návrhov?

Navrhovatelia projektov by mali plne využiť Európske centrum investičného poradenstva, ktoré je vstupnou bránou pre investičné poradenstvo a technickú a administratívnu podporu. Centrum, navrhnuté spoločne Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou, pomáha verejným orgánom a navrhovateľom projektov identifikovať, uprednostňovať, pripravovať a implementovať strategické projekty a efektívnejšie využívať finančné prostriedky EÚ, a to prostredníctvom mobilizácie súkromného kapitálu. Súčasťou tohto jednotného kontaktného miesta je fi-compass, poradenská služba pre finančné nástroje EŠIF.

Okrem toho Európsky portál investičných projektov (EIPP) je nový webový portál umožňujúci navrhovateľom projektu so sídlom v EÚ z verejného či súkromného sektora oslovovať potenciálnych investorov na celom svete. Tento portál, ktorého hostiteľom je Európska komisia, umožní navrhovateľom prístup do početnej siete investorov, konzultantov a poradenských služieb, ktorí by im mohli pomôcť pri zostavení a financovaní projektu.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices