Nový prieskum ukazuje, že rozvojovú pomoc podporuje najviac občanov EÚ za posledných 6 rokov

Z najnovších údajov vyplýva, že takmer deväť občanov EÚ z desiatich podporuje rozvoj (89 %, čo predstavuje zvýšenie o 4 percentuálne body od roku 2014). Viac ako polovica z nich tvrdí, že EÚ by mala poskytnúť pomoc na sľúbenej úrovni, a ďalších 16 % tvrdí, že pomoc by sa mala zvýšiť nad rámec toho, čo už bolo sľúbené.

Komisár EÚ pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica predstavil výsledky prieskumu Eurobarometra v EÚ o medzinárodnej spolupráci a rozvoji. Z číselných údajov vyplýva, že veľká väčšina Európanov má na prínosy medzinárodnej spolupráce a rozvoja kladný názor. Takmer tri štvrtiny účastníkov prieskumu sa zhodli na tom, že rozvojová pomoc je účinným spôsobom boja proti neregulárnej migrácii (73 %) a 80 % Európanov si myslí, že podpora rozvoja je v záujme samotnej EÚ.

Po oznámení výsledkov prieskumu komisár Mimica vyhlásil: „Z výsledkov Eurobarometra jasne vyplýva, že občania EÚ sú si vedomí významu medzinárodnej spolupráce EÚ a rozvoja a vysoko ich hodnotia. Takmer deväť respondentov z desiatich sa domnieva, že pomáhať rozvojovým krajinám je dôležité, pričom viac než sedem z desiatich súhlasí s tým, že boj proti chudobe v rozvojových krajinách má pozitívny dosah na občanov EÚ. Preto by sme teraz, keď Európa musí pred svojimi občanmi obhájiť svoje opodstatnenie, mali využiť túto príležitosť a zreteľne ukázať výsledky a dosah našej práce, ako mení životy ľudí a aký je jej prínos pre európske hodnoty a záujmy.“

„Na celoeurópskej úrovni prevažujú výrazne pozitívne postoje voči rozvojovej pomoci. Aj na Slovensku dominuje podpora rozvojovej pomoci, ale na nižšej úrovni. Kým v EÚ vníma rozvojovú spoluprácu pozitívne 89% respondentov, na Slovensku je to 79%. Celkovo sú vo väčšine ukazovateľov postoje Slovákov pod európskym priemerom. Klesajúcu tendenciu má aj názor Slovákov, že rozvojová pomoc by sa mala zvýšiť. Oproti priemeru EÚ Slovensko zaostáva aj v miere informovanosti o cieľoch udržateľného rozvoja, dobre informovaných je 27% slovenských respondentov oproti 36% európskych. Čo však oceňujem, je pozitívny trend v podpore rozvojovej pomoci medzi mladými ľuďmi.” uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Na Slovensku považuje pomoc ľuďom v rozvojových krajinách za dôležitú 79 % respondentov (EÚ 89%). Respondenti na Slovensku majú tiež menšiu tendenciu súhlasiť s tvrdením, že boj proti chudobe v rozvojových krajinách by mal byť jednou z hlavných priorít EÚ (54 % oproti 69 %).  Menej Slovákov ako Európanov si myslí, že rozvojová pomoc by sa mala zvýšiť (SK – 57 %, EÚ – 68 %).

Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

V porovnaní s Európanmi majú respondenti na Slovensku menšiu tendenciu zastávať názor, že rozvojová pomoc je účinným spôsobom boja proti nelegálnej migrácii (66 % oproti 73 %).

Viac ako Európania považujú respondenti na  Slovensku za jednu z najpálčivejších výziev, mier a bezpečnosť ktorým čelia rozvojové krajiny (50% SK, 41% EÚ).

Pozitívnejší postoj k rozvojovej pomoci ako starší respondenti (25+ rokov) má na Slovensku mladšia generácia (15 – 24 rokov). Mladší respondenti na Slovensku sú oproti starším respondentom potenciálne oveľa ochotnejší zaplatiť viac za výrobky z rozvojových krajín (40 % oproti 27 %) a súhlasia s tvrdením, že rozvojová pomoc by mala byť jednou z hlavných priorít EÚ (62 % oproti 52 %).

Prieskum sa uskutočnil koncom roka 2015, ktorý bol Európskym rokom rozvoja. Jedným z cieľov Európskeho roka rozvoja bolo zvýšiť informovanosť občanov o tom, ako funguje rozvojová pomoc EÚ a na čo sa tieto peniaze vynakladajú. Z prieskumu vyplýva, že kampaň splnila tento cieľ: takmer každá piata opýtaná osoba vedela, že rok 2015 bol Európskym rokom rozvoja (približne 50 % zvýšenie v porovnaní s výsledkami z roku 2014).

Niektoré hlavné výsledky prieskumu Eurobarometra o rozvojovej pomoci:

Čísla ukazujú, že sa zvýšil podiel osôb, podľa ktorých by boj proti chudobe v rozvojových krajinách mal byť jednou z hlavných priorít EÚ (nárast až o päť percentuálnych bodov na 69 %) a národných vlád (nárast až o päť percentuálnych bodov na 50 %). Takmer sedem respondentov z desiatich (68 %, čo je vyššie percento než v posledných rokoch,) podporuje zvýšenie rozvojovej pomoci, ktorú EÚ poskytuje.

Občania EÚ pokladajú mier a bezpečnosť v rozvojových krajinách za najdôležitejšiu výzvu roka rozvoja a spolupráce (41 %), čo môže byť spôsobené skutočnosťou, že ich možno považovať za dôležitý faktor pri riešení základných príčin neregulárnej migrácie. Za nimi nasledujú zdravotníctvo a vzdelávanie (obe 34 %).

Zatiaľ čo v súčasnosti už viac než tretina Európanov počula alebo čítala o cieľoch udržateľného rozvoja (36 %), v prieskume Eurobarometra z roku 2013 len 22 % opýtaných uviedlo, že počuli o miléniových rozvojových cieľoch.

O dac

Odporúčame pozrieť

dieta

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Europarlament vyzýva na lepšiu ochranu detí a ich rodín a nalieha na členské štáty, aby …

Consent choices