Komisia spúšťa akčný plán na boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi

Európska komisia prijala akčný plán EÚ na boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi v rámci EÚ a na posilnenie úlohy EÚ v celosvetovom boji proti týmto nezákonným aktivitám. Akčný plán predstavuje ambiciózny program, ktorým sa mobilizujú všetky nástroje EÚ v oblasti diplomacie, obchodu a rozvojovej spolupráce s cieľom zamedziť jednej z najvýnosnejších trestných činností na svete.

V posledných rokoch sme svedkami dramatického nárastu nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi. Odhaduje sa, že rukami organizovaných zločineckých skupín ročne prejde 8 až 20 miliárd EUR, čo sa vyrovná obchodovaniu s drogami, ľuďmi a zbraňami. Nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi nielenže ohrozuje prežitie niektorých typických druhov, s ktorými sa typicky obchoduje, ale je tiež zdrojom korupcie, žiada si ľudské obete a pripravuje chudobnejšie komunity o veľmi potrebný príjem. Zároveň ohrozuje bezpečnosť v strednej Afrike, kde milície a teroristické skupiny čiastočne financujú svoju činnosť nezákonným obchodovaním s voľne žijúcimi druhmi.

Akčný plán vypracoval spoločne hlavný tím, ktorému predsedali vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová a komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vellav úzkej spolupráci s komisárom pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevenom Mimicom a komisárom pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitrisom Avramopoulosom.

Federica Mogheriniová, podpredsedníčka Európskej komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, povedala: „Nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi a pytliactvo zhoršujú bezpečnostnú situáciu a zvyšujú nestabilitu v mnohých krajinách a regiónoch. Môže byť zdrojom finančných prostriedkov pre ozbrojené skupiny a podporovať korupciu. Musíme budovať solídne partnerstvá s krajinami, ktoré sú súčasťou reťazca nezákonného obchodovania – miesto pôvodu, miesto určenia a tranzitný región. EÚ je pripravená spolupracovať so svojimi partnermi s cieľom zastaviť túto formu nezákonného obchodovania a podporiť zasiahnuté komunity.“

Karmenu Vella, komisár EÚ pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, povedal: „Nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi je významnou hrozbou pre našu udržateľnú budúcnosť a musíme s ním bojovať na viacerých frontoch. Pri tomto tempe dieťa narodené dnes bude svedkom vyhynutia posledných voľne žijúcich slonov a nosorožcov, kým dovŕši svoje 25. narodeniny. Nový akčný plán je výrazom nášho záväzku spojiť politickú vôľu s opatreniami na mieste a skoncovať s touto trestnou činnosťou.“

EÚ je miestom určenia, pôvodu a tranzitným regiónom pre nezákonné obchodovanie s ohrozenými druhmi, ktoré zahŕňa živé i mŕtve exempláre voľne žijúcich živočíchov a rastlín alebo časti výrobkov, ktoré sú z nich vyrobené. V roku 2014 bolo zabitých viac ako 20 000 slonov a 1 200 nosorožcov a po rokoch obnovy ich populácie opäť klesajú. Ako najväčší darca vo svete EÚ podporuje ochranárske úsilie v Afrike sumou 700 miliónov EUR na obdobie 2014 – 2020.

Akčný plán obsahuje 32 opatrení, ktoré má vykonať EÚ a jej 28 členských štátov do roku 2020. Sústredí sa na tri priority.

  • Predchádzať nezákonnému obchodovaniu a znížiť ponuku výrobkov, ktoré sú predmetom nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, a dopyt po nich: napríklad do konca roka 2016 Komisia vypracuje usmernenia, ktorých cieľom je pozastaviť vývoz starých predmetov zo slonoviny z EÚ.
  • Zlepšiť uplatňovanie existujúcich pravidiel a účinnejšie bojovať proti organizovanej trestnej činnosti zintenzívnením spolupráce medzi príslušnými orgánmi presadzovania práva, ako je Europol.
  • Posilniť spoluprácu medzi krajinami pôvodu, cieľovými a tranzitnými krajinami vrátane strategickej finančnej podpory EÚ na boj proti nezákonnému obchodovaniu v krajinách pôvodu, pomoci pri budovaní kapacít na presadzovanie práva a poskytovania dlhodobých zdrojov príjmu pre vidiecke spoločenstvá žijúce v oblastiach bohatých na voľne žijúce druhy.
Viac..  ESĽP: Klimatickí aktivisti zažalovali vlády v prípade klimatickej zmeny

V Európskom programe v oblasti bezpečnosti predloženom v máji 2015 Komisia navrhla, aby sa zintenzívnil boj proti environmentálnym trestným činom a nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. Akčný plán je súčasťou širšieho akčného plánu EÚ na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu, ktorý Komisia predložila vo februári 2016. Je tiež dôležitým príspevkom k dosahovaniu tzv. „Cieľa 15“ cieľov udržateľného rozvoja, ktorý sa venuje tejto problematike a ktorým je „prijať naliehavé opatrenia na zastavenie pytliactva a nezákonného obchodovania s chránenými druhmi rastlín a živočíchov a riešiť dopyt po výrobkoch, ktoré sú predmetom nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, ako aj ich ponuku“.

Akčný plán bude predložený členským štátom EÚ na schválenie v najbližších týždňoch.

Súvislosti

EÚ stojí na čele boja proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch, obhajuje prísne pravidlá podľa dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi (CITES), podporuje jeho uplatňovanie vo všetkých krajinách, ako aj ochranársku činnosť veľkého rozsahu.

Obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi v rámci EÚ, ich dovoz do EÚ a vývoz z nej sú regulované prostredníctvom súboru nariadení o obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi, ktorými sa vykonávajú ustanovenia dohovoru CITES. Smernicami EÚ o ochrane prírody sa zakazuje predaj a preprava určitého počtu prísne chránených voľne žijúcich druhov v EÚ. Nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi je takisto súčasťou smernice o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva, v ktorej sa požaduje od členských štátov, aby ho považovali za trestný čin.

V roku 2014 konzultácia o prístupe EÚ k nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi preukázala silnú podporu pre vypracovanie akčného plánu EÚ. Európsky parlament prijal v januári 2014 rozsiahle uznesenie vyzývajúce na prijatie akčného plánu EÚ proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch a proti nezákonnému obchodovaniu s nimi.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices