Boj proti podvodom v oblasti DPH: „čas zvýšiť úsilie“

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov súčasný systém EÚ na boj proti cezhraničným podvodom v oblasti DPH nie je dostatočne účinný a obmedzuje ho nedostatok porovnateľných údajov a ukazovateľov. Audítori EÚ hovoria, že EÚ má rad nástrojov na boj proti podvodom v oblasti DPH vnútri Spoločenstva, ale niektoré z nich je nutné posilniť alebo konzistentnejšie uplatňovať. Zlepšenie tohto systému si bude vyžadovať opatrenia zo strany členských štátov, Európskeho parlamentu a Európskej komisie.

Podvody v oblasti DPH sú často spojené s organizovanou trestnou činnosťou. Podľa Europolu 40 – 60 mld. EUR ročnej straty členských štátov na príjmoch z DPH zapríčinia organizované zločinecké skupiny. Keďže je vývoz tovarov a služieb z jedného členského štátu do iného oslobodený od DPH, zločinci sa môžu podvodom vyhnúť daniam v oboch krajinách. Výsledkom je strata príjmov príslušných krajín, ako aj EÚ.

Počas nášho auditu sa zistili významné nedostatky, ktoré poukazujú na to, že systém nie je dostatočne účinný. Tieto nedostatky sa musia riešiť,“ povedal Neven Mates, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Audítori navštívili päť členských štátov: Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Lotyšsko a Spojené kráľovstvo. Zistili, že:

Viac..  Katarína Roth Neveďalová o pomoci pre Moldavsko: Cieľom je podporiť energetický trh a zabrániť zvyšovaniu cien

• neexistujú účinné krížové kontroly colných a daňových údajov vo väčšine kontrolovaných členských štátov;

• informácie o DPH sa zdieľajú medzi daňovými úradmi členských štátov, ale vyskytujú sa problémy s ich presnosťou, úplnosťou a včasnosťou;

• administratívne a súdne orgány a orgány presadzovania práva nedostatočne spolupracujú a ich právomoci sa prekrývajú.

Podľa audítorov v jednom prípade členský štát poslal chybovú správu o nesprávnom identifikačnom čísle DPH o viac než dva roky a päť mesiacov neskôr. Audítori zistili, že s výnimkou Talianska kontrolované členské štáty nemali k dispozícií automatické kontrolné systémy identifikačných čísel DPH v ich elektronických systémoch týkajúcich sa colného vybavenia.

Europol ani OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom) nemajú prístup k údajom zo siete členských štátov proti podvodom či k údajom z výmeny informácií o DPH.

O dac

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: O Klusovi

Je veľmi sexi kopnúť si do niekoho, kto je už na zemi. Hlavne na Slovensku. …

Consent choices