Komisia žiada väčšiu právnu jasnosť pre medzinárodné páry

Európska komisia prijala návrhy na vyjasnenie pravidiel platných pre majetkové režimy medzinárodne zosobášených párov alebo registrovaných partnerstiev.

Týmito návrhmi sa stanovia jasné pravidlá v prípadoch rozvodu alebo rozchodu a skončia prípady paralelných a niekedy aj protichodných konaní v rôznych členských štátoch, napríklad vo veci majetku alebo bankových účtov. Stručne povedané, prinesú väčšiu právnu jasnosť p re medzinárodné páry. Keďže sa nepodarilo dosiahnuť jednomyseľnosť medzi 28 členskými štátmi, pokiaľ ide o návrhy, ktoré boli pôvodne predložené v roku 2011, Komisia teraz pokračuje v postupe so 17 členskými štátmi, ktoré majú záujem pripojiť sa k tejto iniciatíve formou posilnenej spolupráce.

Prvý podpredseda Komisie Timmermans uviedol: „Ide o poskytnutie istoty pre tisíce párov v Európe – či už žijú v manželskom zväzku alebo registrovanom partnerstve – v otázke, čo sa udeje s nimi a ich rodinami, ak sa ich sen o spoločnom živote nenaplní. Želal by som si, aby sme túto otázku mohli riešiť so všetkými členskými štátmi, ako to pôvodne navrhovala Komisia, ale dnešné návrhy znamenajú, že môžeme pomôcť aspoň niektorým, ktorí sa v tejto ťažkej situácii ocitli.“

Věra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, uviedla: „V prípade rozvodu alebo smrti sa život 16 miliónov medzinárodných párov môže ešte viac skomplikovať zložitými administratívnymi postupmi a nejasnou právnou situáciou: čo sa stane s mojím domom, keď sa rozvediem a môj manželský partner má inú štátnu príslušnosť? Na ktorý súd sa mám obrátiť? Novo navrhnuté pravidlá prinesú právnu jednoznačnosť a uľahčia komplikovaný proces rozdelenia spoločného majetku bez ohľadu na to, kde sa nachádza. Uľahčí to život dotknutých párov a umožní im vyhnúť sa dodatočným nákladom vo výške 400 miliónov EUR ročne. Dnes pripravujeme pôdu pre členské štáty, ktoré si želajú pokročiť ďalej v tejto dôležitej iniciatíve.“

Týmito návrhmi sa:

  • objasní, ktorý vnútroštátny súd má právomoc pomôcť im spravovať ich majetok alebo ho medzi nich rozdeliť v prípade rozvodu, rozchodu alebo smrti (pravidlá týkajúce sa súdnej právomoci);
  • objasní, ktoré právo sa uplatní v prípade, že by sa v danej veci mohlo uplatňovať právo viacerých krajín (pravidlá týkajúce sa rozhodného práva);
  • uľahčí uznanie a výkon rozsudku v majetkových veciach vydaného v jednom členskom štáte v inom členskom štáte.

Keďže sa 28 členským štátom nepodarilo v Rade dosiahnuť jednomyseľnosť, ktorá bola potrebná na prijatie pôvodných návrhov predložených v roku 2011, 17 členských štátov požiadalo o posilnenú spoluprácu s cieľom prijať tieto legislatívne akty. Tieto štáty predstavujú 67 % obyvateľov EÚ a sú domovom väčšiny medzinárodných párov, ktoré žijú v Európskej únii.

Viac..  EK konzultácie: postupné rušenie ustanovení dočasného krízového a prechodného rámca pre štátnu pomoc

Nezúčastnené členské štáty budú naďalej uplatňovať svoje vnútroštátne právo (vrátane svojich pravidiel týkajúcich sa medzinárodného práva súkromného) na cezhraničné situácie pri riešení majetkových režimov manželov a majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev.

Súvislosti

Komisia 16. marca 2011 prijala dva pôvodné návrhy nariadení týkajúcich sa majetkových režimov medzinárodných párov, jeden pre manželské páry a druhý pre registrované partnerstvá. Keďže sa návrhy týkajú rodinného práva, na ich prijatie v Rade bola potrebná jednomyseľnosť.

V decembri 2015 Rada dospela k záveru, že 28 členských štátov nie je schopných dosiahnuť jednomyseľný súhlas s prijatím uvedených dvoch nariadení. Z tohto dôvodu 17 členských štátov (Švédsko, Belgicko, Grécko, Chorvátsko, Slovinsko, Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Malta, Luxembursko, Nemecko, Česká republika, Holandsko, Rakúsko, Bulharsko a Fínsko) požiadalo Komisiu, aby predložila návrh rozhodnutia, ktorým sa povoľuje zavedenie posilnenej spolupráce medzi nimi vo veci majetkových režimov medzinárodných párov, ktoré by zahŕňali manželstvá aj registrované partnerstvá.

Posilnená spolupráca umožňuje skupine aspoň deviatich členských štátov zaviesť opatrenia, na ktorých sa všetkých 28 členských štátov nedokázalo dohodnúť. Ostatné krajiny EÚ majú právo sa pripojiť, keď si to budú želať (článok 331 ZFEÚ).

Keďže čoraz viac občanov žije mimo svojej domoviny, v Európskej únii je v súčasnosti približne 16 miliónov medzinárodných párov. Z 2,4 milióna nových manželstiev uzatvorených v roku 2007 malo 13 % (310 000) medzinárodný charakter. Podobne z 211 000 registrovaných partnerstiev v EÚ v roku 2007 malo 41 000 medzinárodný charakter. Paralelné súdne konania v rôznych krajinách, zložité prípady a s tým súvisiace právne poplatky dosahujú približne 1,1 miliardy EUR ročne.

Ďalšie kroky

Prijatie rozhodnutia, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca, si vyžaduje kvalifikovanú väčšinu členských štátov v rámci Rady a súhlas Európskeho parlamentu. Prijatie dvoch nariadení, ktorými sa vykonáva posilnená spolupráca, si vyžaduje jednomyseľnosť zo strany 17 členských štátov zúčastňujúcich sa na posilnenej spolupráci a konzultáciu s Európskym parlamentom. Ostatných 11 členských štátov sa môže k posilnenej spolupráci pripojiť kedykoľvek.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices