Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Komisia uvoľní 700 miliónov EUR na poskytnutie pomoci tam, kde je to najviac potrebné

Keďže utečenecká kríza naďalej vytvára tlak na mnohé členské štáty EÚ, Komisia navrhuje rýchlejší spôsob poskytovania podpory pri riešení rozsiahlych humanitárnych kríz na území EÚ.

Európska komisia navrhla nástroj núdzovej pomoci, ktorý sa má použiť v rámci Európskej únie, s cieľom zabezpečiť rýchlejšiu a cielenejšiu reakciu na veľké krízy vrátane pomoci členským štátom pri zvládaní veľkého počtu utečencov.

Iniciatíva prichádza v čase, keď utečenecká kríza dosiahla bezprecedentný rozsah, a vznikla tak potreba poskytnúť okamžitú núdzovú podporu vo viacerých členských štátoch, ktoré na svojom území prijímajú vysoký počet utečencov.

Komisia sa už na samom začiatku zaviazala všetkými možnými prostriedkami podporovať členské štáty. Tento návrh priamo nadväzuje na zasadnutie Európskej rady z 18. a 19. februára, počas ktorého vlády vyzvali Komisiu, aby vybudovala interné kapacity EÚ na poskytovanie núdzovej pomoci.

Európsky komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christos Stylianides uviedol: „Na základe tohto návrhu budeme v prípade kríz schopní poskytnúť núdzovú pomoc vnútri Európskej únie omnoho rýchlejšie ako predtým. Teraz už niet pochýb o tom, že v záujme podpory utečencov budeme potrebovať práve toto riešenie. Nesmieme strácať čas, musíme využiť všetky možné prostriedky, aby sa predišlo utrpeniu ľudí na našom území. Na základe dnešného návrhu sa uvoľní 700 miliónov EUR na poskytnutie pomoci tam, kde je to najviac potrebné. Teraz sú na rade európske vlády a Európsky parlament, aby tento návrh urýchlene podporili.“

Tento nový nástroj by mohli využívať členské štáty, ktorých vlastné kapacity reagovať na danú situáciu sú preťažené v dôsledku výnimočných okolností, ako je náhly prílev utečencov alebo iné kritické situácie. Základom poskytnutia núdzovej pomoci je článok 122 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Vďaka tomu dôjde k čo najrýchlejšiemu a najširšiemu poskytnutiu podpory v duchu solidarity medzi členskými štátmi.

Núdzová pomoc by sa tak poskytovala v úzkej spolupráci s členskými štátmi a organizáciami, akými sú agentúry OSN, mimovládne a medzinárodné organizácie, a jej súčasťou by bolo poskytovanie základných potrieb, ako sú potraviny, prístrešie a lieky, veľkému počtu detí, žien a mužov, ktorí v súčasnosti prichádzajú do krajín EÚ.

Komisia bezodkladne navrhne Európskemu parlamentu a Rade v úlohe rozpočtových orgánov opravný rozpočet na rok 2016 s cieľom vytvoriť rozpočtový riadok pre tento nástroj. Odhad potrieb na rok 2016 predstavuje 300 miliónov EUR spolu s ďalšími prostriedkami na roky 2017 a 2018, a to v objeme 200 miliónov EUR na každý z týchto rokov.

Viac..  Monitor vzdelávania a odbornej prípravy Európskej komisie za rok 2023

Financovanie by teda nebolo presmerované z existujúcich programov vonkajšej humanitárnej pomoci mimo EÚ. EÚ je naďalej odhodlaná viesť medzinárodnú humanitárnu reakciu na krízu v Sýrii popri riešení ďalších globálnych núdzových situácií na celom svete, kde sa vďaka humanitárnej pomoci EÚ zachraňujú životy.

Súvislosti

Komisia už 10. februára ohlásila svoj plán vybudovať kapacity EÚ na poskytovanie humanitárnej pomoci vnútri EÚ a v záveroch Európskej rady z 19. februára sa tento plán podporil. Na základe skúseností Generálneho riaditeľstva pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu by sa humanitárna pomoc nasmerovala na pokrytie rozsiahlych humanitárnych potrieb utečencov a migrantov v členských štátoch EÚ.

V rámci reakcie na utečeneckú krízu v EÚ sa prostredníctvom niekoľkých ďalších nástrojov, ako je Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) či Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), podarilo zabezpečiť značné finančné prostriedky určené na pomoc v rámci Európy. Tieto nástroje sa osvedčili, ale neboli určené na riešenie rozsiahlych humanitárnych potrieb.

V záujme mobilizácie materiálnej pomoci vrátane zabezpečenia prístrešia, hygienických a zdravotných potrieb či škály odborných znalostí i praktických skúseností na podporu Maďarska, Grécka, Slovinska, Chorvátska a Srbska v ich úsilí vyrovnať sa so zvýšeným počtom prichádzajúcich migrantov sa zase využil mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany (EUCPM). Tento mechanizmus solidarity bol však navrhnutý pre situácie, keď sa v núdzovej situácii nachádza jeden členský štát – neslúži na financovanie a závisí od dobrovoľnej ponuky pomoci zo strany členských štátov, ktorých vlastné kapacity podpory môžu byť momentálne preťažené.

Účelom tohto návrhu nástroja núdzovej podpory je preto vyplniť medzeru a mať na úrovni Únie k dispozícii primeranejší nástroj na riešenie humanitárnych potrieb na území EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices