Dubravka Šuica, podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu. PHOTO: © European Union 2019

D. Šuica: Presadzovanie práv detí – prísľub ochrany, rešpektu a posilnenia postavenia

Komentár Dubravky Šuicovej, podpredsedníčky Európskej komisie pre demokraciu a demografiu:

Pred tromi rokmi sme dali sľub. Predstavili sme komplexnú stratégiu EÚ v oblasti práv dieťaťa a Európsku záruku pre deti, ktoré boli vypracované spolu s deťmi pre deti. Východiskom bola zásada, že každé dieťa v Európe a na celom svete by malo mať rovnaké práva a žiť bez diskriminácie, zastrašovania a násilia akéhokoľvek druhu. Práva detí sme sa zaviazali nielen podporovať, ale budeme ich aj presadzovať, napĺňať obsahom a niesť zodpovednosť za ich uplatňovanie. V rýchlo sa meniacom svete na deti negatívne vplývajú pandémie, chudoba a nerovnosť, diskriminácia, ozbrojené konflikty, zmena klímy a virtuálny svet. Podnikli sme kolektívne kroky s našimi európskymi a medzinárodnými partnermi, ako aj s organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom pokračovať v posilňovaní práv a kvality života detí v EÚ aj mimo nej.

Napriek dosiahnutému pokroku musíme uznať, že násilie páchané na deťoch zostáva významnou výzvou v rámci EÚ aj mimo nej. Štatistiky zdôrazňujú naliehavosť našej misie. Napríklad: z dôkazov vyplýva, že podľa odhadov 20 % detí v Európe zažíva nejakú formu sexuálneho zneužívania, že samovražda je druhou najčastejšou príčinou smrti u osôb vo veku 15 – 19 rokov a že až 29 % 15-ročných detí uviedlo, že sú často šikanované. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie polovica detí sveta každoročne zažíva určitú formu násilia.

Násilie páchané na deťoch môže stáť hospodárstva až 8 % celosvetového HDP. Opatrenia a nečinnosť vlád majú väčší vplyv na deti ako na akúkoľvek inú skupinu v spoločnosti. Ich ochrana je právnym aj morálnym imperatívom. Je to aj strategická dlhodobá investícia do našich spoločností. Táto situácia nás prinútila vypracovať a prijať odporúčanie Komisie o integrovaných systémoch ochrany detí. Tento míľnik nie je len ďalším politickým dokumentom – je vyvrcholením pretrvávajúceho úsilia o zabezpečenie toho, aby sa právo každého dieťaťa na bezpečné a priaznivé prostredie stalo viac než len ideálom.

V tomto odporúčaní sa vyzýva na komplexný prístup, ktorý zahŕňa prevenciu, ochranu a účasť, pričom sa zabezpečí, aby systémy ochrany detí boli odolné a reagovali na rôzne potreby všetkých detí. Tento prístup má zásadný význam, keďže riešime pretrvávajúce výzvy, ako je sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie detí online, sociálno-ekonomické vylúčenie, ochrana migrujúcich detí a pretrvávajúce vplyvy pandémie COVID-19 na duševné zdravie a bezpečnosť.

Viac..  Prihlasovanie: súťaž o ekologické ocenenia EÚ za rok 2024

Naše opatrenia sa riadili jednoduchou, ale silnou zásadou: „Nič pre nás, bez nás“. Prostredníctvom našej novej platformy na zapojenie detí, ktorú sme spustili pred pár mesiacmi, viac ako 1 000 detí už aktívne prispelo k formovaniu politík, ktoré ovplyvňujú ich životy. Od digitálnej bezpečnosti k boju proti šikanovaniu a zneužívaniu online a offline a od násilia v školách až po situáciu detí v náhradnej starostlivosti. Ich hlasy nielen obohatili naše chápanie, ale aj nasmerovali EÚ na politiky viac zamerané na deti.

Znepokojujúce štatistiky o násilí páchanom na deťoch nie sú len čísla. Predstavujú individuálne životy a osudy, ktoré sme odhodlaní zlepšovať prostredníctvom rozhodných opatrení a integrovaných podporných systémov prostredníctvom celospoločenského prístupu.

Ako napredujeme, cieľom nášho odporúčania je posilniť existujúci rámec podporou väčšej spolupráce medzi členskými štátmi, posilnením prideľovania zdrojov a zabezpečením toho, aby sa naše právne a politické reformy premietli do ochrany v reálnom svete.

Vzhľadom na pokrok, ktorý Komisia dosiahla pri presadzovaní práv a ochrany detí, zanecháva odkaz, ktorý presahuje politické cykly. Je to kolektívny úspech, ktorý nielen zlepšuje ochranu, ale posilňuje postavenie našich najmladších občanov a podporuje ich aktívnu demokratickú účasť na formovaní spravodlivejšej a slušnejšej spoločnosti. V tomto úsilí treba pokračovať.

Stále máme pred sebou prácu, aby sa naša stratégia v oblasti práv dieťaťa stala realitou pre všetky deti všade, som však povzbudená našim pokrokom. Naša práca nikdy nebola zameraná na krátkodobé riešenia, ale na položenie základov udržateľnej zmeny – vízie, ktorá bude naďalej usmerňovať odhodlanie Komisie v oblasti práv detí, aby sme zabezpečili, že sa na žiadne dieťa nezabudne.

O mam

Odporúčame pozrieť

dieta

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Europarlament vyzýva na lepšiu ochranu detí a ich rodín a nalieha na členské štáty, aby …

Consent choices