Valdis Dombrovskis
Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union 2016 - Source : EP.

Komisia otvára verejnú konzultáciu o európskom pilieri sociálnych práv

Európska komisia predstavuje prvý predbežný návrh európskeho piliera sociálnych práv, ktorého zriadenie oznámil predseda Komisie Juncker v septembri minulého roka, a otvára rozsiahlu verejnú konzultáciu.

Európska komisia predstavuje prvý predbežný návrh európskeho piliera sociálnych práv, ktorý oznámil predseda Komisie Juncker v septembri minulého roka, a otvára rozsiahlu verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory a spätnú väzbu od ostatných európskych inštitúcií, národných orgánov a parlamentov, sociálnych partnerov, zainteresovaných strán, občianskej spoločnosti, odborníkov z akademickej obce a občanov. Táto iniciatíva sa zameriava na eurozónu, pričom ostatné členské štáty EÚ majú možnosť sa k nej pripojiť, ak si to želajú. Online konzultácia bude prebiehať do konca roka 2016.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis uviedol: „Európa stále čelí problémom vyplývajúcim z finančnej krízy a krízy štátneho dlhu: chudoba, sociálne vylúčenie, nerovnosť a vysoká nezamestnanosť. Zároveň potrebujeme aktualizovať sociálnu agendu a naše sociálne acquis, aby zodpovedali hospodárskemu a sociálnemu vývoju v 21. storočí. Ide o zložitú úlohu, ktorá si vyžaduje rozsiahly konzultačný proces s cieľom zaručiť, aby sa zohľadnili všetky názory. Pilier sociálnych práv je súčasťou nášho úsilia o posilnenie hospodárskej a menovej únie a je zameraný na eurozónu. Zabezpečíme však, aby aj členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, boli plne zapojené do konzultačného procesu a aby sa mohli do tejto iniciatívy zapojiť, ak si to želajú.“

Marianne Thyssenová, komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, uviedla: „Najväčšou výzvou 21. storočia je meniaci sa svet práce. Globalizácia spolu s digitálnou revolúciou a nástupom nových obchodných modelov majú bezprecedentný vplyv na náš spôsob práce. Musíme byť pripravení na to, aby sme mohli predvídať tieto trendy a vývoj a aby sme ich vedeli ovplyvniť. Musíme si položiť základné otázky: zodpovedajú politiky Európskej únie a jednotlivých členských štátov v sociálnej oblasti v širokom zmysle slova vývoju v 21. storočí? Ako môžeme zabezpečiť, aby európsky sociálny model obstál v budúcnosti? Konzultácia, ktorú dnes otvárame, predstavuje prvý krok na ceste k vybudovaniu európskeho piliera sociálnych práv“.

Európsky pilier sociálnych práv stanoví niekoľko kľúčových zásad s cieľom podporiť dobre fungujúce a spravodlivé trhy práce a systémy sociálneho zabezpečenia.

Skúsenosti z posledných pätnástich rokov ukázali, že pretrvávajúce nerovnováhy v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, môžu ohroziť stabilitu eurozóny ako celku. Ako sa uvádza v správe piatich predsedov „Dobudovanie európskej hospodárskej a menovej únie“, je potrebné klásť silnejší dôraz na výkonnosť v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí ako súčasť širšieho procesu vzostupnej konvergencie smerom k odolnejším hospodárskym štruktúram v rámci eurozóny.

Viac..  Oprava namiesto výmeny: nové pravidlá EÚ pre udržateľnejšiu spotrebu

Ďalšie kroky

Cieľom konzultácií, ktoré sa začali dnes, je posúdiť súčasné sociálne acquis EÚ, preskúmať nové trendy v pracovných modeloch a spoločnosti s cieľom zhromaždiť názory a spätnú väzbu na zásady vymedzené v predbežnom návrhu piliera. Výsledky konzultácie prispejú k zaverečnému návrhu piliera a pomôžu určiť rozsah budúcich opatrení tam, kde to bude potrebné. Konzultácia bude prebiehať do 31. decembra 2016 a konsolidované znenie európskeho piliera sociálnych práv by sa malo predložiť začiatkom roku 2017.

Po prijatí by sa pilier mal stať referenčným rámcom na posudzovanie výkonnosti zúčastnených členských štátov v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí a na podporu reforiem na vnútroštátnej úrovni. Konkrétnejšie by mal slúžil ako usmernenie pre obnovenú konvergenciu v eurozóne.

Súvislosti

Predseda Komisie Juncker oznámil zriadenie európskeho piliera sociálnych práv počas svojho prejavu o stave Únie 9. septembra 2015: Musíme zintenzívniť snahu o vybudovanie spravodlivého a skutočne celoeurópskeho trhu práce. (…) V rámci tohto úsilia budem presadzovať vytvorenie európskeho piliera sociálnych práv, ktorý by zohľadňoval meniacu sa realitu európskej spoločnosti a sveta práce a ktorý by slúžil ako usmernenie pre obnovenú konvergenciu v eurozóne. Európsky pilier sociálnych práv by mal dopĺňať to, čo sme už spoločne dosiahli v oblasti ochrany pracovníkov v EÚ. Očakávam, že sociálni partneri budú v tomto procese zohrávať kľúčovú úlohu. Som presvedčený, že robíme dobre, ak túto iniciatívu začíname v eurozóne, pričom ostatné členské štáty EÚ majú možnosť sa k nej pripojiť, ak si to želajú.“

Dňa 27. januára 2016 kolégium komisárov uskutočnilo prvú orientačnú diskusiu o pilieri. V prezentácii po skončení diskusie podpredseda Komisie Dombrovskis a komisárka Thyssenová načrtli prvé obrysy európskeho piliera sociálnych práv a vyjadrili úmysel začať rozsiahlu konzultáciu o tejto otázke.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices