„Európska komisia musí byť smelšia“, hovoria audítori EÚ

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov by Európska komisia mala byť smelšia pri podporovaní podnikov a spotrebiteľov v EÚ, ktorí si stále nemôžu kúpiť alebo predať cezhraničné služby tak ľahko, ako by to malo byť možné. Hoci je jednotný trh s tovarom dobre rozvinutý, vo všeobecnosti sa zastáva názor, že trh so službami stále nedosiahol svoj plný potenciál. Smernica o službách mala zvýšiť transparentnosť a uľahčiť podnikom a spotrebiteľom nakupovať a predávať. Niekoľko rokov po lehote na jej zavedenie však prekážky stále zostávajú.

Smernica o službách sa týka činností, ktoré predstavujú približne 46 % HDP EÚ, a mala odstrániť prekážky cezhraničnému obchodu v oblasti služieb. Transpozičná lehota bola stanovená na rok 2009, ale podľa správy Komisie z roku 2013 Európa ešte stále nedosiahla svoje ambície plne liberalizovať obchod v tejto oblasti.

„Európska komisia sa nestará o záujmy európskych spotrebiteľov a poskytovateľov služieb tak dobre, ako by sa mala“, povedal Neven Mates, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Zdráha sa viesť súdne konania, čiastočne z dôvodu dĺžky súdnych konaní, ale aj pre nedostatočnú dôveru v právne predpisy“.

Audítori navštívili sedem členských štátov: Portugalsko, Holandsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko, Nemecko a Slovensko. Zistili, že:

  • Komisia pomáhala s transpozíciou smernice do vnútroštátnych právnych predpisov a monitorovala ju, ale väčšina členských štátov ju netransponovala včas napriek „trojročnej“ lehote, • proces vzájomných hodnotení a kontroly výkonnosti preukázali, že pretrváva značný počet prekážok. To viedlo k ďalším legislatívnym návrhom, ale Komisia mohla využiť výsledky lepšie,
  • odporúčania pre jednotlivé krajiny mali obmedzený úspech,
  • Komisia a členské štáty nezačali zostavovať štatistiky o obchode v službách, ktorých sa týka smernica,
  • zriadenie miest jednotného kontaktu sa oneskorilo a ich kvalita v členských štátoch bola 2 rôzna. Informácie sa stále ťažko hľadali a informovanosť podnikov zostala nízka,
  • opatrenia, napríklad SOLVIT a EU Pilot, nezabezpečili rýchle výsledky, ktoré požadujú podniky aj príjemcovia služieb,
  • chýbajúca transparentnosť postupov EU Pilot pri riešení problémov súvisiacich so smernicou o službách nepomohla pri stanovení spoločných právnych postupov a informovanosti verejnosti v tejto oblasti, pretože odôvodnené stanoviská po ukončení konaní o nesplnení povinnosti sa neuverejňovali,
  • Komisia využila konania o nesplnení povinnosti zriedka a len jeden prípad postúpila Európskemu súdnemu dvoru.
Viac..  Hodnota obchodných dohôd EÚ predstavuje viac ako dva bilióny eur

Podľa údajov, ktoré poskytla Komisia, priemerné trvanie konaní o nesplnení povinnosti, ktoré sa týkali smernice, bolo 19,6 mesiaca.

Audítori povedali, že v jednom prípade Komisii trvalo 16 mesiacov po identifikovaní problému, kým zaslala administratívny list členskému štátu, a ďalších šesť mesiacov na začatie prípadu EU Pilot. V prípade iného členského štátu Komisii trvalo takmer 20 mesiacov od prijatia sťažnosti po začatie prípadu EU Pilot.

Odporúčania

Výsledky postupov EU Pilot v súvislosti so smernicou o službách by mali byť verejne dostupné.

Komisia by mala začať prípady EU Pilot čo najskôr po identifikovaní záležitosti a informácie o vyriešení by sa mali zdieľať. Zásadne dôležité je taktiež zníženie dĺžky konaní o nesplnení povinnosti a postupovanie dôležitých záležitostí Súdnemu dvoru.

Okrem toho by Komisia mala vypracovať usmernenia k transpozícii súbežne s právnymi predpismi a zabezpečiť, aby sa záležitosti týkajúce sa posúdenia dosahu právnych predpisov riešili v počiatočnej fáze legislatívneho postupu.

Členské štáty by mali dodržiavať chartu miest jednotného kontaktu sprístupnením dostupných informácií vo viacerých jazykoch a umožnením ukončiť všetky administratívne kroky potrebné na poskytovanie cezhraničných služieb.

O dac

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku klesla

Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku 2023 v medzikvartálnom porovnaní a na sezónne upravenej báze mierne …

Consent choices