Komisia: Počet osôb, ktorí sa neregulárne dostávajú cez Egejské more z Turecka do Grécka klesá

Komisia vydala správu o vykonávaní dohody medzi EÚ a Tureckom a konštatuje v nej, že sa dosiahol významný pokrok. Na upevnenie tejto pozície je však potrebné vyvíjať neustále úsilie a systematicky realizovať operácie v oblasti návratu a presídľovania, keďže prevažná väčšina tohto aspektu vykonávania je ešte stále pred nami.

Dňa 18. marca 2016 hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ a Turecka súhlasili s ukončením nelegálnej migrácie z Turecka do EÚ a jej nahradením legálnymi kanálmi na presídlenie utečencov do Európskej únie. Tento nový prístup už začal prinášať výsledky v podobe prudkého poklesu počtu osôb, ktorí sa neregulárne dostávajú cez Egejské more z Turecka do Grécka. Správa je zároveň štvrtou správou o uplatňovaní smernice o spoločnom akčnom pláne EÚ a Turecka z 29. novembra 2015.

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans uviedol: „Prvým výsledkom našej spolupráce s Tureckom je, že začína prenikať správa, že obracať sa na prevádzačov je nesprávnou voľbou. V uplynulých troch týždňoch sme zaznamenali prudký pokles neregulárnych príchodov, čo teraz musí ísť ruka v ruke s otvorením legálnej cesty presídlenia pre tých, ktorí potrebujú ochranu. Hoci sme zaznamenali významný pokrok v prvej fáze vykonávania, Komisia sa bude naďalej usilovať zabezpečiť úplné a včasné plnenie všetkých prvkov vyhlásenia EÚ a Turecka, vrátane projektov pre sýrskych utečencov v Turecku, liberalizácie vízového režimu a súladu s právom EÚ a medzinárodným právom.“

Zo záverov dnešnej správy vyplýva, že od 18. marca sa dosiahol významný pokrok vďaka spoločnému úsiliu gréckych a tureckých orgánov, Komisie, členských štátov a agentúr EÚ, ktoré výrazne napredujú v praktickej realizácii vyhlásenia:

  • Návrat nelegálnych prisťahovalcov do Turecka sa začal 4. apríla. Doteraz sa do Turecka na základe uvedeného vyhlásenia vrátilo 325 nelegálnych migrantov, ktorí prišli do Grécka cez Turecko po 20. marci. Vítame skutočnosť, že Grécko aj Turecko prijali viaceré zmeny vo svojich právnych predpisoch s cieľom zabezpečiť plné dodržiavanie práva EÚ a medzinárodného práva. Agentúra Frontex nasadila 318 sprevádzajúcich úradníkov a 21 readmisných expertov na gréckych ostrovoch na podporu návratových operácií. Okrem toho bolo spolu 25 tureckých styčných dôstojníkov vyslaných do gréckych hotspotov a päť gréckych styčných dôstojníkov na miesta príchodov v Turecku.
  • Prvé presídlenia z Turecka po vyhlásení sa uskutočnili 4. – 5. apríla. Doteraz bolo do EÚ podľa schémy 1 : 1 presídlených 103 sýrskych utečencov. V úzkej spolupráci medzi Komisiou, členskými štátmi, EASO, UNHCR a Tureckom boli vypracované štandardné prevádzkové postupy pre presídlenie a teraz je ich potrebné sfinalizovať.
  • Grécko zaviedlo zrýchlené postupy na spracovanie všetkých žiadostí o azyl podaných na ostrovoch, od počiatočných rozhovorov až po odvolania. Grécko už v súlade s požiadavkami smernice o azylovom konaní vyslalo úradníkov a príslušníkov polície na ostrovy. Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) nasadil 60 azylových úradníkov a 67 tlmočníkov na gréckych ostrovoch na spracovanie žiadostí o azyl.
  • Komisia predloží svoju tretiu správu o pokroku pri liberalizácii vízového režimu pre Turecko 4. mája, a ak Turecko prijme potrebné opatrenia na splnenie zostávajúcich kritérií, k správe sa pripojí legislatívny návrh na presun Turecka do bezvízového zoznamu.
  • Plánovanie a prípravu projektov v rámci nástroja pre utečencov v Turecku zrýchlili. Okrem 1 miliárd EUR z rozpočtu EÚ 16 členských štátov už zaslalo osvedčenia o poskytnutí príspevkov, ktoré predstavujú 1,61 miliardy EUR zo sumy 2 miliárd EUR prisľúbených na roky 2016 – 2017. Prvé zmluvy v rámci nástroja v hodnote 77 miliónov EUR boli podpísané 4. marca a prvé platby boli vykonané 18. marca.Významný pokrok dosiahnutý v počiatočnej fáze vykonávania je teraz potrebné v ďalších fázach ešte urýchliť. Komisia bude naďalej plne zapojená do vykonávania všetkých prvkov vyhlásenia. Členské štáty musia zvýšiť svoje úsilie na podporu Grécka, predovšetkým vzhľadom na potrebu venovať osobitnú pozornosť deťom a zraniteľným skupinám; žiada sa viac záväzkov a prijatí, pokiaľ ide o presídľovanie, premiestnenie a podporu pre agentúry EÚ. Členské štáty, ktoré zatiaľ nezaslali svoje osvedčenie o poskytnutí príspevku v rámci nástroja pre utečencov v Turecko, by tak mali urýchlene urobiť.Rovnako je potrebné, aby Turecko vyvinulo ďalšie úsilie s cieľom zabezpečiť, aby osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, získali podporu, ktorú najviac potrebujú, a to aj prostredníctvom nástroja pre utečencov. Turecko musí prijať aj opatrenia potrebné na splnenie zostávajúcich kritérií stanovených v pláne liberalizácie vízového režimu do konca apríla s cieľom dosiahnuť zrušenie vízovej povinnosti pre tureckých občanov najneskôr do konca júna 2016.Komisia predloží svoju druhú správu o vykonávaní vyhlásenia EÚ a Turecka začiatkom júna 2016.
Viac..  Čína dúfa, že sa s EÚ dohodne na clách na EV, ktoré budú vyhovovať obom stranám

Súvislosti

V súlade s vyhlásením EÚ a Turecka z 20. marca 2016 by všetci noví neregulárni migranti a žiadatelia o azyl prichádzajúci z Turecka na grécke ostrovy a tí, ktorých žiadosť o azyl bola vyhlásená za neprípustnú, mali byť vrátení do Turecka. Toto dočasné a výnimočné opatrenie slúži na ukončenie ľudského utrpenia tým, že sa jasne preukáže, že trasy, ktoré ponúkajú prevádzači, nepredstavujú žiadnu výhodu.

Podľa uvedeného vyhlásenia EÚ presídli jedného Sýrčana z Turecka do EÚ za každého sýrskeho občana, ktorého vrátili do Turecka z gréckych ostrovov. V rámci existujúcich záväzkov majú prednosť migranti, ktorí predtým nevstúpili, ani sa nepokúsili vstúpiť na územie EÚ neregulárne.

Vykonávanie dohody si vyžaduje obrovské operačné úsilie od všetkých zainteresovaných strán, a predovšetkým od Grécka. Grécko a Turecko sú štáty zodpovedné za vykonávanie dohody. Sú to ich štátne orgány, ktoré majú právne a operačne zabezpečiť, aby sa dodržiavalo právo EÚ a medzinárodné právo vo všetkých štádiách procesu. Komisia úzko spolupracuje s gréckymi a tureckými orgánmi, aby sa zabezpečilo potrebné zlepšenie v podobe praktických a logistických opatrení a ľudských zdrojov s cieľom zaistiť bezproblémové vykonávanie návratov, a pomáha Grécku formou poradenstva, odborných znalostí a podpory z rozpočtu EÚ. Predseda Juncker promptne vymenoval koordinátora EÚ a posilnil existujúci tím Komisie, ktorý je už na mieste v Grécku. Koordinátor EÚ zodpovedá za koordináciu podpory, ktorú gréckym orgánom poskytuje Komisia, agentúry EÚ a členské štáty EÚ, a za koordináciu opatrení členských štátov zameraných na vykonávanie programu presídľovania z Turecka.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices