Komisia zaslala spoločnosti Google oznámenie námietok týkajúce sa operačného systému a aplikácií Android

Európska Komisia informovala spoločnosť Google o svojom predbežnom stanovisku, že táto spoločnosť v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ zneužíva svoje dominantné postavenie tým, že obmedzuje výrobcov zariadení a operátorov mobilných sietí využívajúcich systém Android.

Podľa predbežného stanoviska Komisie vyvíjala spoločnosť Google v oblasti mobilných zariadení stratégiu na udržanie a posilnenie svojho dominantného postavenia v oblasti všeobecného internetového vyhľadávania. Po prvé, z uvedených praktík vyplýva, že sa vyhľadávač Google Search vopred nainštalováva a nastavuje ako prednastavená alebo výhradná vyhľadávacia služba do väčšiny zariadení využívajúcich systém Android predávaných v Európe. Po druhé, uvedené praktiky zároveň podľa všetkého znemožňovali konkurenčným vyhľadávačom prístup na trh prostredníctvom konkurenčných mobilných vyhľadávačov a konkurenčných operačných systémov. Okrem toho sa zdá, že poškodili aj spotrebiteľov, tým, že potláčali hospodársku súťaž a obmedzovali inováciu v širšom segmente mobilných zariadení.

Obavy Komisie sú uvedené v oznámení námietok adresovanom spoločnosti Google a jej materskej spoločnosti Alphabet. Zaslanie oznámenia námietok nemá nijaký vplyv na konečný výsledok vyšetrovania.

Komisárka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže k tomu uviedla:„Konkurencieschopné odvetvie mobilného internetu je pre spotrebiteľov a podniky v Európe čoraz dôležitejšie. Na základe nášho doterajšieho vyšetrovania sa domnievame, že postup spoločnosti Google je v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ, pretože neumožňuje spotrebiteľom širší výber mobilných aplikácií a služieb a ďalším subjektom bráni v inovácii. Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky spoločnosti pôsobiace v Európe. Google má teraz príležitosť reagovať na tieto obavy Komisie.

Smartfóny a tablety sa v súčasnosti podieľajú na viac než polovici celosvetovej internetovej prevádzky a očakáva sa, že tento podiel sa v budúcnosti ešte zvýši. Približne 80 % inteligentných mobilných zariadení v Európe a vo svete využíva Android, mobilný operačný systém vyvinutý spoločnosťou Google. Na využívanie mobilného operačného systému Android udeľuje spoločnosť Google výrobcom mobilných zariadení tretích strán povolenie.

V apríli 2015 začala Komisia konanie vo veci postupu spoločnosti Google týkajúceho sa operačného systému Android a jeho aplikácií. V tejto fáze zastáva Komisia názor, že spoločnosť Google má dominantné postavenie na trhoch všeobecných služieb vyhľadávania na internete, operačných systémov pre inteligentné mobilné zariadenia, na ktoré sa vydávajú povolenia, a obchodov s aplikáciami pre mobilný operačný systém Android. Na všetkých týchto troch trhoch v Európskom hospodárskom priestore (EHP) má spoločnosť Google podiel vyšší než 90 %.

V dnešnom oznámení námietok Komisia tvrdí, že spoločnosť Google porušila antitrustové pravidlá EÚ, a to tým, že:

  • ako podmienku na povolenie niektorých proprietárnych aplikácií spoločnosti Google požaduje, aby výrobcovia do svojich zariadení vopred nainštalovávali vyhľadávač Google Search a prehliadač Google Chrome a aby Google Search nastavili ako predvolený vyhľadávač;
  • nedovoľuje výrobcom predávať inteligentné mobilné zariadenia, ktoré využívajú konkurenčné operačné systémy založené na otvorenom zdrojovom kóde Android;
  • poskytuje finančné stimuly výrobcom a operátorom mobilných sietí pod podmienkou, že do svojich zariadení vopred nainštalujú na výhradnom základe vyhľadávač Google Search.

Komisia sa domnieva, že tieto obchodné praktiky môžu viesť k ďalšiemu posilneniu dominantného postavenia vyhľadávača Google Search v oblasti všeobecných služieb internetového vyhľadávania. Zároveň sa obáva, že tieto praktiky ovplyvňujú schopnosť konkurenčných mobilných prehliadačov súťažiť s prehliadačom Google Chrome a že sú prekážkou vývoja operačných systémov založených na otvorenom zdrojovom kóde Android, ako aj príležitostí, ktoré by mohli ponúknuť v oblasti vývoja nových aplikácií a služieb.

Takýto postup podľa predbežného stanoviska Komisie v konečnom dôsledku poškodzuje spotrebiteľov, pretože nemajú k dispozícii maximálne širokú možnosť výberu, a potláča to aj inováciu.

Obavy Komisie

Udeľovanie povolení pre proprietárne aplikácie spoločnosti Google

Vyšetrovanie Komisie ukázalo, že pre výrobcov zariadení využívajúcich operačný systém Android je z obchodného hľadiska dôležité vopred nainštalovať do týchto zariadení Play Store, obchod s aplikáciami spoločnosti Google pre systém Android. Do svojich zmlúv s výrobcami spoločnosť Google presadila, aby sa podmienkou pre povolenie nainštalovať Play Store do zariadení využívajúcich systém Android stala predinštalácia vyhľadávača Google Search a jeho nastavenie ako prednastavenej vyhľadávacej služby. V dôsledku toho nie sú konkurenčné vyhľadávače schopné stať sa prednastavenou vyhľadávacou službou vo väčšine zariadení predaných v EHP. Takisto sa znížila motivácia výrobcov vopred nainštalovávať konkurenčné vyhľadávacie aplikácie a zároveň aj motivácia spotrebiteľov sťahovať si takéto aplikácie.

Podobným spôsobom požadovala spoločnosť Google v zmluvách s výrobcami aj predinštaláciu svojho mobilného prehliadača Chrome výmenou za povolenie pre Play Store alebo vyhľadávač Google Search. Tým spoločnosť Google zároveň zabezpečila, že sa jej mobilný prehliadač vopred inštaloval do väčšiny zariadení predaných v EHP. Prehliadače predstavujú dôležitý východiskový bod pre vyhľadávanie na mobilných zariadeniach. Znížením motivácie výrobcov vopred nainštalovávať aplikácie konkurenčných prehľadávačov a znížením motivácie spotrebiteľov sťahovať si takéto aplikácie bola teda nepriaznivo ovplyvnená konkurencia v oblasti mobilných prehliadačov a všeobecného internetového vyhľadávania.

Viac..  V EÚ chcú zjednotiť definíciu znásilnenia. V krajinách sú rôzne tresty za ten istý čin

Dohody proti fragmentácii

Android je otvorený systém, čo znamená, že ho môže ktokoľvek voľne používať a vyvíjať na vytvorenie modifikovaného mobilného operačného systému (tzv. „odnož Androidu“). Ak si však výrobca želá do niektorého zo svojich zariadení vopred nainštalovať proprietárne aplikácie spoločnosti Google vrátane Google Play Store a vyhľadávača Google Search, spoločnosť Google požaduje, aby tento výrobca uzavrel „dohodu proti fragmentácii“, v súlade s ktorou sa zaväzuje nepredávať zariadenia využívajúce odnože Androidu.

Postup spoločnosti Google mal priamy vplyv na spotrebiteľov, pretože im bránil v prístupe k inovatívnym inteligentným mobilným zariadeniam založeným na alternatívnych a potenciálne dokonalejších verziách operačného systému Android. Napríklad Komisia našla dôkazy, že postup spoločnosti Google bránil výrobcom v predaji inteligentných mobilných zariadení založených na konkurenčnej odnoží Androidu, ktorá sa mohla stať dôveryhodnou alternatívou k operačnému systému Google Android. Tým spoločnosť Google svojej konkurencii zároveň zablokovala významný kanál na zavedenie aplikácií a služieb, najmä základných služieb vyhľadávania, ktoré by mohli byť vopred nainštalované v odnožiach Androidu.

Výhradnosť

Spoločnosť Google poskytla významné finančné stimuly niekoľkým najväčším výrobcom smartfónov a tabletov, ako aj operátorom mobilných sietí pod podmienkou, že do svojich zariadení vopred nainštalujú na výhradnom základe vyhľadávač Google Search.

Spoločnosť Google tým znížila motiváciu výrobcov a operátorov mobilných sietí predinštalovávať na zariadenia, ktoré uvádzajú na trh, konkurenčné služby vyhľadávania. Komisia má dôkazy, že podmienka výhradnosti ovplyvnila to, či niektorí výrobcovia zariadení a operátori mobilných sietí vopred nainštalovávali konkurenčné služby vyhľadávania.

Súvislosti

image EN

Toto vyšetrovanie nijako nesúvisí s formálnym vyšetrovaním Komisie podľa antitrustových predpisov EÚ, ktoré bolo otvorené v ďalších záležitostiach týkajúcich sa postupu spoločnosti Google v EHP, okrem iných vo veci priaznivého zaobchádzania, akému sa v Googli vo výsledkoch všeobecného vyhľadávania dostáva ďalším jeho špecializovaným vyhľadávacím službám, vo veci podozrení z kopírovania obsahu webových stránok konkurencie (známe ako „scraping“), vo veci výhradných zmlúv o reklame a vo veci neprimeraného obmedzovania inzerentov.

Východiská postupu preskúmania

Článkom 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie(ZFEÚ) sa zakazuje zneužívanie dominantného postavenia, ktoré môže ovplyvniť obchod a vylúčiť alebo obmedziť hospodársku súťaž. Vykonávanie tohto ustanovenia sa definuje v antitrustovom nariadení [nariadenie Rady (ES) č. 1/2003], ktoré môže uplatňovať Komisia a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže členských štátov EÚ.

Komisia dnes prijala rozhodnutie o začatí konania v súvislosti s vyšetrovaním systému Google Android aj voči spoločnosti Alphabet Inc., materskej spoločnosti Googlu, ktorá bola založená po začatí konania voči spoločnosti Google. Oznámenie námietok, ktoré je zhrnuté vyššie, bolo adresované spoločnosti Google aj spoločnosti Alphabet Inc.

Oznámenie námietok je formálnym krokom pri vyšetrovaní Komisie v súvislosti s podozreniami z porušenia antitrustových pravidiel EÚ. Komisia písomne informuje dotknuté strany o námietkach vznesených voči nim. Adresáti môžu preskúmať dokumenty vyšetrovacieho spisu Komisie, odpovedať písomne a požiadať o ústne vypočutie, počas ktorého môžu vyjadriť svoje pripomienky v danej veci pred zástupcami Komisie a vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže. Zaslaním oznámenia námietok nie je nijako dotknutý výsledok vyšetrovania, keďže Komisia prijme konečné rozhodnutie až po tom, ako zmluvné strany uplatnia svoje právo na obhajobu.

Nie je stanovená žiadna zákonná lehota, v ktorej by mala Komisia dokončiť antitrustové vyšetrovanie protisúťažného správania. Dĺžka antitrustového vyšetrovania závisí od viacerých okolností vrátane komplexnosti daného prípadu, rozsahu, v akom príslušný podnik spolupracuje s Komisiou, a uplatňovania práva na obhajobu.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices