Marie Arena
Marie Arena. PHOTO: © European Union 2016.

Chudoba žien je výsledkom celoživotnej diskriminácie, tvrdí poslankyňa Maria Arena

Jedným z následkov hospodárskej krízy bol okrem iného aj všeobecný nárast chudoby. No ani tu nie sú si muži a ženy rovní, ženám totiž riziko chudoby hrozí oveľa viac. Výbor pre práve žien prijal správu, ktorá pojednáva o chudobe z rodového hľadiska. O príčinách chudoby a o tom, čo je potrebné urobiť pre to, aby mali všetci rovnaké príležitosti sa z nej dostať, rozpráva spravodajkyňa Maria Arena (S&D, BE).

Je chudoba žien v EÚ špecifickým problémom, ktorý sa líši od chudoby mužov, alebo tu hovoríme skôr o chudobe ako jednotnom probléme?

V chudobe žije viac žien ako mužov. V EÚ je dnes v súčasnosti chudobných 65 miliónov žien a 57 miliónov mužov. Dôvody, prečo sú chudobní, sa však líšia. Po rozchode sa o deti väčšinou starajú ich matky, ktoré sú na to samé. A potom tu máme problém diskriminácie na pracovnom trhu. Aj úsporné opatrenia prijaté v súvislosti s hospodárskou krízou majú horší dopad na situáciu žien ako mužov. Ženy viac využívajú sociálne služby a veľa ich pracuje vo verejnom sektore. Obmedzenia a rozpočtové škrty vo verejnom sektore sa preto viac týkajú žien.

Existujú skupiny, ktorých sa tento problém týka viac ako ostatných?

Máme tu ženy, ktoré žijú samé so svojimi deťmi. A tu už nejde len o riešenie situácie žien, ale aj chudoby detí.

Potom tu sú neisté pracovné miesta. U žien existuje väčšie riziko neistých pracovných miest, ako je napríklad práca na polovičný úväzok. Niektorí ľudia síce tvrdia, že ženy chcú pracovať na polovičný úväzok, no ja som si tým nie moc istá. Možno to platí pre osoby s vyšším vzdelaním, no nie pre tých, ktorí majú len nižšie vzdelanie. Neisté pracovné miesto nie je otázkou voľby.

Po tretie je tu úloha, ktorú tradične prisudzujeme ženám. Diskriminácia, keď nemôžete dostať prácu, lebo máte alebo budete mať dieťa.

Viac..  Hlasovalo sa o budúcnosti našich potravín. Europoslanec Jozef Mihál je kritický

A po štvrté, rozdiel v dôchodkoch, kvôli ktorému sa ženy nad 65 rokov dostávajú do chudoby. Počas celého života boli konfrontované s platovými rozdielmi a rozdielmi v kariére a nemajú sociálne zabezpečenie na ich penziu. Diskriminácia sa so ženami vlečie počas celého ich života – počas štúdií, v zamestnaní, starostlivosti o deti alebo starších členov rodiny. Kvôli tomu sa dostávajú do chudoby.

Vo vašej správe hovoríte o feminizácii chudoby a dopade stereotypov. Treba hľadať dôvody chudoby žien v našej spoločnosti?

Naše tradičné chápanie hovorí, že hospodárstvo je pre mužov a sociálna oblasť pre ženy. Hospodárstvo prestavuje pracovné miesta a sociálna oblasť rodinu. Žiadame o legislatívny prístup k rodičovskej dovolenke, ktorý by dal mužom aj ženám rovnakú možnosť byť nielen s deťmi, ale i pracovať. Na príklade škandinávskych krajín vidieť, že rovnosť medzi mužmi a ženami môže existovať. Inak proti chudobe žien bojovať nemôžeme.

Aké kroky by tu mala podniknúť EÚ a jej členské štáty?

Myslím si, že ako prvé musíme chudobu žien v Európe lepšie spoznať. Potrebujeme tu viac štatistík a ukazovateľov. Proti chudobe detí potrebujeme systém záruk vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, kultúre a adekvátnej výžive. V systéme záruk pre mladých potrebujeme uplatniť rodové hľadisko. A nakoniec musíme bojovať za rodičovskú, čiže otcovskú i materskú dovolenku, aby ženy neboli opätovne diskriminované počas materstva.

O dac

Odporúčame pozrieť

dieta

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Europarlament vyzýva na lepšiu ochranu detí a ich rodín a nalieha na členské štáty, aby …

Consent choices