Komisia „nie je dostatočne prísna“, varujú audítori EÚ

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov nie je Európska komisia dostatočne prísna vo vykonávaní postupu pri nadmernom deficite, ktorého cieľom je udržať verejné financie EÚ v poriadku. Audítori varujú, že Komisia nezachádza dostatočne ďaleko v zásadnej oblasti monitorovania štrukturálnych reforiem: zameriava sa skôr na legislatívne aspekty postupu než na skutočnú realizáciu reforiem. Audítori zaznamenali veľmi pozitívne známky úsilia Komisie o prispôsobenie a racionalizáciu postupu pri nadmernom deficite, ale dospeli k záveru, že Komisia nie je dostatočne účinná v získavaní spoľahlivých údajov od členských štátov a neuplatňuje postup jednotne.

Krajiny EÚ súhlasili, že každý rok obmedzia verejný deficit na 3 % HDP a celkový verejný dlh na 60 % HDP. Postup pri nadmernom deficite je sled jednotlivých krokov na nápravu mier deficitu, ktoré sú príliš vysoké. Audítori preskúmali, ako Komisia vykonávala postup pri nadmernom deficite v rokoch 2008 až 2015, pričom sa zamerali na šesť členských štátov: Cyprus, Českú republiku, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Maltu.

Zistili, že hoci pre väčšinu oblastí existujú podrobné postupy a usmernenia, vyskytli sa problémy s vykonávaním postupu pri nadmernom deficite. Komisia nevyužila v plnej miere svoje právomoci presadiť požiadavku poskytovať ucelené údaje a dodržiavať odporúčania pre nápravné opatrenia. Taktiež neposkytovala primeranú spätnú väzbu na správy členských štátov, na analýzu vyčlenila príliš málo zdrojov a mala zlú evidenciu.

Napriek zlepšeniam v uplynulých rokoch audítori povedali, že je stále k dispozícii veľmi málo informácií o predpokladoch údajov a parametroch zo strany Komisie a o pochopení kľúčových konceptov. Okrem toho aj v prípade, keď Komisia stanovila jasné vnútorné pravidlá, sa môže rozhodnúť, že sa odchýli od stanoveného postupu, čo vyvoláva otázky o celkovej spoľahlivosti jej hodnotení.

Komisia zohráva zásadnú úlohu pri zabezpečení správneho fungovania postupu pri nadmernom deficite“, povedal Milan Martin Cvikl, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. Musí byť však prísnejšia. Nie si je dostatočne vedomá, čo sa deje v teréne, a neuplatňuje pravidlá jednotne.“

Audítori zaznamenali veľmi pozitívne známky úsilia Komisie v priebehu rokov o prispôsobenie a racionalizáciu postupu pri nadmernom deficite. Legislatívny základ je pevný a vo všeobecnosti sa opiera o jasné vnútorné pravidlá a usmernenia. Chýba však konzistentnosť a transparentnosť pri uplatňovaní týchto pravidiel. Komisia nezaznamenáva dostatočne svoje východiskové predpoklady ani nezdieľa svoje zistenia v oblasti dohľadu, čo by malo väčší prínos pre všetky členské štáty. Komisia v nedávnych vyhláseniach uznala tieto nedostatky a uviedla, že je pripravená vykonať potrebné zlepšenia.

Viac..  EÚ schválila šiesty investičný balík pre západný Balkán vo výške 1,2 mld. eur

Audítori vyjadrili odporúčania pre dva útvary Komisie: Eurostat a GR pre hospodárske a finančné záležitosti. Eurostat by mal:

• posilniť svoje postupy hodnotenia kvality a lepšie dokumentovať svoju prácu;

• posúdiť vlastné systémy kontroly členských štátov;

• zlepšiť účinnosť svojich kontrol na mieste;

• plne využívať svoje právomoci s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty zrealizovali body následných opatrení;

• zverejňovať všetky rady a usmernenia pre členské štáty;

• a lepšie dokumentovať svoje vnútorné postupy a kritériá na stanovenie výhrad či vykonanie úprav údajov.

GR pre hospodárske a finančné záležitosti, ktoré hodnotí situáciu v členských štátoch, by malo:

• používať jasné vymedzenia, zverejňovaním všetkých výpočtov a údajov o hodnotení;

• presadzovať zapojenie vnútroštátnych fiškálnych rád do preskúmania použitých národných údajov;

• dôkladne sa zamerať na zníženie verejného dlhu, obzvlášť vo veľmi zadlžených členských štátoch;

• posilniť svoje monitorovanie vykonávania štrukturálnych reforiem a zabezpečiť, aby si členské štáty plnili svoje záväzky;

• prísnejšie presadzovať pravidlá o podávaní správ členskými štátmi;

• tam, kde je to vhodné, využívať možnosti vo forme odporúčaní, aby Rada prijala prísnejšie opatrenia a uložila sankcie.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices