studenti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Miera predčasného ukončenia vzdelávania a odbornej prípravy mladých ľudí vo veku 18-24 rokov v EÚ neustále klesá

Podiel osôb vo veku 30 až 34 rokov v Európskej únii (EÚ), ktorí ukončili terciárne vzdelanie sa konštantne zvyšoval, z 23,6% v roku 2002, kedy sa začalo s meraním až na 38,7% v roku 2015. Tento trend bol ešte viditeľnejší v prípade žien (z 24,5% v roku 2002 na 43,4% v roku 2015, teda viac než bolo stanovené v cieli stratégie Európa 2020), než v prípade mužov (z 22,6% na 34,0%, čiže pod hranicou celkového cieľa stratégie Európa 2020). Cieľom stratégie Európa 2020 je, aby aspoň 40% z ľudí vo veku 30-34 v EÚ malo do roku 2020 ukončené vysokoškolské vzdelanie.

Záznam na celú obrazovku 28. 4. 2016 205521.bmp

Miera predčasného ukončenia vzdelávania a odbornej prípravy mladých ľudí vo veku 18-24 rokov v EÚ neustále klesá, zo 17,0% v roku 2002 na 11,0% v roku 2015. Mladé ženy (9,5% v roku 2015) sú týmto fenoménom postihnuté menej ako mladí muži (12,4%). Cieľom stratégie Európa 2020 je do roku 2020 znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky v Európskej únii pod 10%.

Záznam na celú obrazovku 28. 4. 2016 205712.bmp

Najvyšší podiel osôb vo veku 30-34 rokov s terciárnym vzdelaním je v Litve, najnižší v Taliansku.

V roku 2015 sa podiel osôb vo veku 30 až 34, ktoré dokončili vysokoškolské vzdelanie zvýšil v porovnaní s rokom 2002 v každom členskom štáte, v ktorom sú k danej problematike k dispozícii údaje.

V roku 2015, najmenej polovica populácie vo veku 30 až 34 ukončila terciárne vzdelanie v Litve (57,6%), na Cypre (54,6%), v Írsku a Luxembursku (oba 52,3%), a vo Švédsku (50,2%). Na opačnom konci rebríčka sú Taliansko (25,3%), Rumunsko (25,6%), Malta (27,8%) a Slovensko (28,4%). Dvanásť členských štátov už splnilo alebo dokonca prekročilo svoj národný cieľ pre tento ukazovateľ, a to Dánsko, Estónsko, Grécko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Slovinsko, Fínsko a Švédsko.

V roku 2015 bol podiel osôb vo veku 30 až 34 rokov s ukončeným terciárnym vzdelaním výrazne vyšší u žien než u mužov vo všetkých členských štátoch, s výnimkou Nemecka.

Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie v členských krajinách EÚ (percentá z populácie vo veku 30-34, ktorí úspešne dokončili vysokoškolské vzdelanie)

Záznam na celú obrazovku 28. 4. 2016 205829.bmp

Najmenej tých, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku je v Chorvátsku, najviac v Španielsku

V roku 2015, v porovnaní s rokom 2006, klesol počet osôb, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu vo všetkých členských štátoch, z ktorých sú dostupné dáta, s výnimkou Českej republiky, Rumunska a Slovenska.

Viac..  Postavenie umelca: lepšie pracovné podmienky umelcov a kultúrnych pracovníkov

V roku 2015, bol najnižší podiel osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku pozorovaný v Chorvátsku (2,8%), v Slovinsku (5,0%), na Cypre a v Poľsku (oba 5,3%) a v Litve (5,5%), zatiaľ čo najvyšší podiel bol zaznamenaný v Španielsku (20,0%), na Malte (19,8%) a v Rumunsku (19,1%). Trinásť členských štátov už splnilo svoj národný cieľ pre tento indikátor, a to Dánsko, Írsko, Grécko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Rakúsko, Slovinsko a Švédsko.

V roku 2015 bol podiel osôb, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu nižší u žien ako u mužov takmer vo všetkých členských krajinách.

Osoby, ktoré predčasne ukončili vzdelávací proces a odbornú prípravu v rámci EÚ (percentá populácie v rozmedzí rokov 18-24 s najnižším stupňom sekundárneho vzdelania, ktoré nepokračovali v ďalšom štúdiu ani odbornej príprave)

Záznam na celú obrazovku 28. 4. 2016 210035.bmp

Metódy a definície

Ukazovatele stratégie Európa 2020 v oblasti vzdelávania uvedené v tejto tlačovej správe vychádzajú  z EU Labour Force Survey.

Indikátor súvisiaci so završovaním terciárneho vzdelania je definovaný ako percento populácie vo veku 30-34 rokov, ktoré úspešne dokončilo terciárne vzdelávanie (napr. univerzitu, vyššie odborné inštitúcie, atď.) Miera dosiahnutého vzdelania odpovedá Medzinárodnému štandardnému členeniu vzdelávania (ISCED) z roku 2011 na úrovni 5-8 pre dáta z roku 2014 a novšie a ISCED z roku 1997 na úrovni 5-6 pre dáta staršie ako 2013. Dáta sú však v priebehu rokov porovnateľné pre všetky členské štáty, s výnimkou Rakúska.

Indikátor osôb, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu je definovaný ako percento populácie vo veku 18-24 rokov na najnižšom stupni sekundárneho vzdelávania, ktorí neboli v priebehu posledných 4 týždňov pred výskumom zapojení do vzdelávacieho procesu. Nižšie sekundárne vzdelávanie odpovedá Medzinárodnému štandardnému členeniu vzdelávania (ISCED) z roku 2011 na úrovni 0-2 pre dáta z roku 2014 a novšie a ISCED z roku 1997 na úrovni 0-3C pre dáta do roku 2013. Dáta sú však v priebehu rokov porovnateľné pre všetky členské štáty.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices