Rada EÚ sa dohodla na pozícii k programu pre štrukturálne reformy

Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) sa v mene Rady dohodol na svojej rokovacej pozícii k navrhovanému nariadeniu o zriadení programu pre štrukturálne reformy, ktorého cieľom je pomôcť členským štátom pri realizácii reforiem.

Program sa zriaďuje na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2020 s vyčlenenými finančnými prostriedkami vo výške 142,8 mil. EUR.

Coreper požiadal holandské predsedníctvo, aby začalo rokovať s Európskym parlamentom.

Ciele

Cieľom programu je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym a štrukturálnym reformám v členských štátoch, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť, produktivita, zintenzívnil sa rast, tvorba pracovných miest, prehĺbila súdržnosť a podporili investície – predovšetkým v kontexte procesov správy hospodárskych záležitostí, a to aj prostredníctvom pomoci v záujme účinného a efektívneho využívania fondov EÚ. V rámci programu sa budú financovať opatrenia a činnosti s európskou pridanou hodnotou.

Financovanie

Členské štáty majú predkladať žiadosti o finančnú podporu do 31. októbra každého kalendárneho roka. Finančné zdroje dostupné v rámci programu sa presunú z iných programov technickej pomoci na základe nariadenia o spoločných ustanoveniach pre štrukturálne fondy a Fond pre rozvoj vidieka.

Viac..  Hodnota obchodných dohôd EÚ predstavuje viac ako dva bilióny eur

Monitorovanie a realizácia

Program bude na základe najlepších postupov realizovať Komisia s technickou pomocou zo strany Cypru a Grécka. Komisia bude tiež monitorovať realizáciu opatrení, ktoré sa financujú z programu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices