EÚ je pripravená pomôcť pri riešení chýbajúcich financií v oblasti humanitárnej pomoci

Na Svetovom humanitárnom samite v Istanbule sa Európska únia zaviazala zlepšiť predchádzanie krízam, pripravenosť na krízy, medzinárodnú reakciu a prispieť k riešeniam, ktorými sa odbremení preťažený systém humanitárnej pomoci.

Európska únia (EÚ) sa zasadzuje za výrazný pokrok v rámci všetkých piatich základných oblastí zodpovednosti, pre ktoré OSN sformulovala základné záväzky. Na Svetovom humanitárnom samite (WHS) prijala individuálne záväzky k politikám, programom a finančným prostriedkom, za ktoré je zodpovedná. K prioritám, za ktoré sa EÚ vyslovila na samite, patria: investície do odolnosti, efektívne a účinné financovanie, dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva, predchádzanie krízam a ich ukončovanie a preklenutie priepasti medzi humanitárnou a rozvojovou pomocou.

Svetový humanitárny samit sa koná prvýkrát a pre svetové spoločenstvo predstavuje šancu posilniť a zreformovať humanitárnu činnosť v nasledujúcich rokoch. Zástupcovia Európskej únie – podpredsedníčka Európskej komisie Kristalina Georgieva, komisár EÚ pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christos Stylianides a európsky komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica – oznámili na samite konkrétne opatrenia.

EÚ privítala, že na samite bola odštartovaná tzv. „veľká dohoda“ a je pripravená pomôcť pri riešení chýbajúcich financií v oblasti humanitárnej pomoci, keď podľa odhadu skupiny na vysokej úrovni pre financovanie humanitárnej pomoci (HLP) generálneho tajomníka OSN je na tento účel potrebných 15 miliárd USD. Vďaka tejto dohode sa počas nasledujúcich piatich rokov presmeruje do prvej línie humanitárnej činnosti aspoň miliarda USD. Veľká dohoda, ktorú HLP navrhla a prerokovala s hlavnými darcami a humanitárnymi organizáciami, umožní väčšiemu počtu darcov a vykonávateľov pomoci spojiť sa a dať zelenú vyše päťdesiatim záväzkom, ku ktorým okrem iného patrí posilnenie programov hotovostnej pomoci, zvýšená miera priameho financovania vnútroštátnych a miestnych aktérov, zlepšenie spoločného a nestranného posudzovania potrieb a harmonizácia požiadaviek na predkladanie správ, ktorou sa odbúra administratívna záťaž.

EÚ je jedným z prvých darcov, ktorým sa v roku 2016 podarilo dosiahnuť globálny cieľ, aby 4 % prostriedkov vynaložených na humanitárnu pomoc putovali na vzdelávanie. Európska únia ohlásila, že vyčlení 5 milióny EUR na podporu platformy „Vzdelanie neznesie odklad – fond pre vzdelávanie v núdzových situáciách“ (Education Cannot Wait – A Fund for Education in Emergencies), čo predstavuje ďalší konkrétny krok na podporu tejto priority na Svetovom humanitárnom samite. Platformu zo začiatku zastreší UNICEF. Má slúžiť na to, aby sa spoločná politická, prevádzková a finančná pomoc čoraz viac zameriavala na vzdelávanie detí a mladých ľudí v oblastiach postihnutých krízami. Cieľovou sumou na prvý rok je približne 150 miliónov USD; do piateho roku sa táto suma plánuje zvýšiť na 1,5 miliardy EUR. Vďaka tomu by získalo vzdelanie celkovo 75 miliónov detí a mladých ľudí v oblastiach zasiahnutých krízou.

Viac..  Ivan Štefanec: Výrobu áut zbytočne nepredražujme

EÚ na záver na samite potvrdila, že mobilizuje grantové príspevky vo výške viac ako 500 miliónov EUR na podporu krajín, ktoré sú najviac postihnuté súčasnou potravinovou krízou, ktorú zapríčinil El Niño. V rámci Komisie ide o spoločnú iniciatívu riaditeľstva pre rozvoj a riaditeľstva pre humanitárnu pomoc. V decembri 2015 bol schválený prvý balík na financovanie núdzových opatrení v objeme 125 miliónov EUR. V súčasnosti prebieha schvaľovací proces pre druhý balík v objeme 414 miliónov EUR na podporu humanitárnej aj rozvojovej pomoci v súvislosti s El Niño.

Súvislosti

V dňoch 23. až 24. mája sa v Istanbule koná prvý Svetový humanitárny samit, na ktorom sa zišlo viac ako 50 svetových lídrov a 5 000 zástupcov z oblastí humanitárnej a rozvojovej pomoci a politiky, ktorí si dali za úlohu nájsť spôsob, ako zvrátiť trend neustále narastajúcich humanitárnych potrieb a dosiahnuť vyššiu efektivitu a účinnosť systému medzinárodnej pomoci.

Príprava samitu trvala dva roky a EÚ sa na nej aktívne podieľala. Počas príprav bolo v záujme hľadania lepších spôsobov riešenia narastajúcich humanitárnych potrieb konzultovaných vyše 23 000 zainteresovaných strán, napríklad vlády, obchodné spoločnosti, humanitárne organizácie, občianska spoločnosť, spoločenstvá postihnuté krízou a mládežnícke organizácie.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices