Komisia chce, aby spotrebitelia nakupovali online s takou dôverou, s akou nakupujú v tradičných obchodoch

Európska komisia predložila balík opatrení, ktoré majú umožniť spotrebiteľom a spoločnostiam kupovať a predávať výrobky a služby v celej EÚ cez internet ľahšie a s väčšou istotou.

 

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Až príliš často sa stáva, že ľudia pri nákupe na internete nemôžu využiť najvýhodnejšie ponuky, alebo radšej z inej krajiny nič nekupujú, pretože ceny za dodanie sú privysoké, alebo majú obavy, ako si v prípade nespokojnosti s nákupom uplatnia svoje práva. Tieto problémy, ktoré bránia spotrebiteľom a podnikom naplno využívať príležitosti nakupovať a predávať výrobky a služby online, chceme odstrániť.“

Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, vyhlásil: Iniciatíva v oblasti geografického blokovania zabezpečuje tú správnu rovnováhu medzi záujmom spotrebiteľov môcť bez hraníc nakupovať online a poskytnutím dostatočnej miery právnej istoty pre podniky. Verím, že týmto prístupom, v ktorom sú náležite zohľadnené špecifiká určitých odvetví, sa nám vhodným spôsobom podarí stimulovať v EÚ cezhraničné elektronické obchodovanie.“

Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, dodala: „Diskriminácia spotrebiteľov v EÚ založená na segmentácii trhov podľa štátnych hraníc nemá na jednotnom trhu čo hľadať. S jasnejšími pravidlami, ich lepším presadzovaním a cenovo dostupnejším cezhraničným dodávaním balíkov bude pre spotrebiteľov a spoločnosti (najmä MSP) jednoduchšie naplno využiť jednotný trh EÚ a cezhraničný elektronický obchod.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová vyhlásila: „Príliš mnoho obyvateľov Európy váha s nákupom cez internet, lebo nepoznajú svoje práva alebo si myslia, že sa ich len ťažko dovolajú. Chcem, aby spotrebitelia nakupovali online s takou dôverou, s akou nakupujú v tradičných obchodoch. Orgánom bdejúcim nad ochranou spotrebiteľov dáme nové právomoci, aby lepšie presadzovali práva spotrebiteľov na internete a aby odhaľovali podvodné konanie. Predstavený balík opatrení je dôležitým krokom v snahe prispôsobiť ochranu spotrebiteľov internetovému prostrediu a poskytnúť obchodníkom právnu istotu.“

Predstavený balík opatrení v oblasti elektronického obchodovania sa skladá z týchto prvkov:

  • legislatívny návrh, ktorého cieľom je riešiť neopodstatnené geografické blokovanie a iné formy diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, bydliska či miesta usadenia;
  • legislatívny návrh týkajúci sa služieb cezhraničného dodávania balíkov, ktorého snahou je zvýšiť transparentnosť cien a zlepšiť regulačný dohľad;
  • legislatívny návrh, ktorého cieľom je posilniť presadzovanie práv spotrebiteľov a poskytnúť usmernenie, ktoré by malo objasniť okrem iného to, čo sa v digitálnom prostredí považuje za nekalú obchodnú praktiku.

Predchádzanie geografickému blokovaniu a iným formám diskriminácie na základe štátnej príslušnosti či bydliska

Komisia navrhuje prijať právne predpisy, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby spotrebitelia snažiaci sa nakúpiť výrobky alebo služby v inej krajine EÚ – či už online alebo osobne v kamennom obchode – neboli diskriminovaní, pokiaľ ide o dostupnosť cien, obchodné či platobné podmienky, ak na to neexistujú objektívne opodstatnené dôvody, napríklad DPH alebo určité právne ustanovenia týkajúce sa verejného záujmu.

Keď spotrebiteľ vstúpi do kamenného obchodu v inej krajine EÚ, vlastník nepodmieňuje svoj súhlas s predajom alebo úpravou ceny či podmienok tým, aby spotrebiteľ predložil preukaz totožnosti. V online prostredí sa však až príliš často stáva, že prístup spotrebiteľov k ponukám v iných krajinách je geograficky blokovaný, napríklad presmerovaním spotrebiteľa späť na webové stránky jeho krajiny alebo tým, že ho daná stránka vyzve, aby platbu uhradil debetnou či kreditnou kartou vydanou v určitej krajine. Takáto diskriminácia nemá na jednotnom trhu čo hľadať.

Zatiaľ čo zásada nediskriminácie je v súčasnosti už etablovaná na základe smernice o službách a Komisia ju uplatňuje v sektoroch služieb, ako napríklad autopožičovne či zábavné parky, spoločnosti i spotrebitelia by ocenili, keby existovala väčšia miera právnej istoty v súvislosti s tým, ktoré praktiky sú povolené a ktoré povolené nie sú. Túto právnu istotu a presaditeľnosť predpisov pri výrobkoch a službách online i v tradičných obchodoch prinesie práve toto nariadenie.

Aby sa týmto nariadením na plecia spoločností nekládlo neúmerne zaťaženie, neukladá sa ním povinnosť dodávať výrobky a služby v celej EÚ a od určitých ustanovení sú oslobodené tie malé podniky, ktoré nedosahujú určitú vnútroštátnu prahovú hodnotu DPH.

Viac..  Komisár EÚ obhajuje poskytnutie systému Copernicus na hľadanie Raísího vrtuľníka

Zefektívnenie a cenové zatraktívnenie cezhraničného dodávania balíkov

Nariadením, ktorého návrh sa predkladá, sa zvýši cenová transparentnosť a regulačný dohľad nad službami cezhraničného dodávania balíkov tak, aby aj spotrebitelia a maloobchodníci z okrajových regiónov mohli využívať cenovo dostupné dodávanie a možnosti bezproblémového vrátenia tovaru.

Spotrebitelia a malé podniky sa často sťažujú, že problémy s dodávaním balíkov, najmä vysoké poplatky za dodanie pri cezhraničných dodaniach, im bránia v tom, aby sa ich výrobky viac predávali a kupovali v celej EÚ. Ceny, ktoré si účtujú poštoví prevádzkovatelia za dodanie malého balíka do iného členského štátu, sú často až päťnásobne vyššie než domáce ceny, a to bez zjavného súvisu so skutočnými nákladmi.

Nariadením sa preto posilní hospodárska súťaž, keďže dôjde k zavedeniu väčšej cenovej transparentnosti. Komisia nenavrhuje zaviesť strop cien za dodávanie. Regulácia cien je len posledným možným opatrením, keď hospodárska súťaž neprináša uspokojivé výsledky. Komisia v roku 2019 zhodnotí dosiahnutý pokrok a posúdi, či sú potrebné ďalšie opatrenia.

Nariadenie poskytne vnútroštátnym poštovým regulačným orgánom údaje, ktoré potrebujú na monitorovanie cezhraničných trhov a kontrolu cenovej dostupnosti a nákladovej orientácie cien. Zároveň sa ním povzbudí hospodárska súťaž, keďže sa zavedie požiadavka transparentného a nediskriminačného prístupu tretích strán k službám a infraštruktúre cezhraničného dodávania balíkov. Komisia bude uverejňovať verejné kótované ceny poskytovateľov univerzálnych služieb, aby sa zvýšila hospodárska súťaž zo strany partnerov a cenová transparentnosť.

Návrh je doplnením samoregulačných iniciatív, ktoré prijali poštoví prevádzkovatelia s cieľom zlepšiť kvalitu a pohodlnosť služieb cezhraničného dodávania balíkov.

Zvyšovanie dôvery spotrebiteľov v elektronický obchod

Navrhovanou revíziou nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľov sa vnútroštátnym orgánom udelia rozsiahlejšie právomoci, ktoré tak budú môcť lepšie presadzovať práva spotrebiteľov. Po novom budú môcť:

  • kontrolovať, či webové stránky geograficky blokujú spotrebiteľov alebo či ponúkajú popredajné podmienky, ktoré sú v rozpore s pravidlami EÚ (napr. právo odstúpenia od zmluvy);
  • nariadiť okamžité znefunkčnenie webových stránok, ktoré obsahujú podvodné praktiky;
  • požadovať od registrov domén a bánk informácie, aby dokázali identifikovať totožnosť príslušného zodpovedného obchodníka.

Ak dôjde k celoeurópskemu porušeniu práv spotrebiteľa, Komisia bude môcť koordinovať spoločné kroky s vnútroštátnymi orgánmi na presadzovanie právnych predpisov s cieľom zastaviť takéto konanie. Zabezpečí sa tým svižnejšia ochrana spotrebiteľov a členským štátom a podnikom sa zároveň ušetrí čas a prostriedky.

Komisia zároveň uverejňuje aktualizované usmernenia o nekalých obchodných praktikách, ktorými okrem iného reaguje na problémy, ktoré so sebou prinieslo digitálne prostredie. Objasňuje sa v nich uplatňovanie smernice o nekalých obchodných praktikách. Napríklad akákoľvek online platforma, ktorá spĺňa charakteristiku „obchodníka“ a propaguje či predáva spotrebiteľom tovar, služby alebo digitálny obsah, musí zabezpečiť, aby jej vlastné obchodné praktiky boli v plnom súlade so spotrebiteľským právom EÚ. Platformy musia jasne uviesť, že pravidlá týkajúce sa nekalých obchodných praktík sa nevzťahujú na súkromné osoby predávajúce tovar, pričom internetové vyhľadávače by museli jasne odlišovať platené reklamy od prirodzených výsledkov vyhľadávania.

Revidované usmernenie zahŕňa aj dva súbory samoregulačných zásad, ktoré schválili zainteresované strany: jeden súbor bude podporovať porovnávacie nástroje na lepšie dodržiavanie smernice a druhý bude napomáhať pri presadzovaní pravidiel v oblasti nekalých obchodných praktík, aby nedochádzalo k zavádzajúcim a neopodstatneným environmentálnym nárokom.

Súvislosti

Predstavený balík opatrení v oblasti elektronického obchodu dopĺňa dva legislatívne návrhy o poskytovaní digitálneho obsahu a o predaji tovaru cez internet a inými prostriedkami na diaľku, ktoré Komisia navrhla v decembri 2015, ako aj nadchádzajúci návrh na zjednodušenie DPH, ktorý je plánovaný na jeseň 2016.

Paralelne s prijatím balíka opatrení v oblasti elektronického obchodu Komisia predložila aktualizované audiovizuálne pravidlá EÚ a jej prístup k online platformám.

O dac

Odporúčame pozrieť

Grécko vyzýva EÚ, aby chránila spotrebiteľov pred nadnárodnými firmami

Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyzval Európsku úniu (EÚ), aby sa postavila nadnárodným spoločnostiam, ktoré nespravodlivo …

Consent choices