EÚ pripravila plán, ktorým chce bojovať proti násilnej radikalizácii

Európska komisia v súlade s Európskym programom v oblasti bezpečnosti predstavuje ďalšie kroky na podporu členských štátov pri predchádzaní násilnej radikalizácii vedúcej k terorizmu a boji proti nej.

Zodpovednosť za riešenie násilnej radikalizácie vedúcej k terorizmu nesú predovšetkým členské štáty a aktéri na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Avšak radikalizácia, akou je terorizmus, hranice nepozná. Ukázalo sa to pri udalostiach, ktoré viedli k útokom v Paríži a v Bruseli. Európska komisia preto predstavuje niekoľko iniciatív, ktorých cieľom je podporovať členské štáty v ich úsilí vo viacerých politických oblastiach, od podpory inkluzívneho vzdelávania a spoločných hodnôt, po boj proti extrémistickej propagande na internete a radikalizácii vo väzniciach.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans uviedol: „Nedávne teroristické útoky ukázali, ako sa niektorí mladí Európania stali obeťou ideológie smrti a ničenia, odvrátili sa od svojich rodín a priateľov a obrátili sa proti svojim vlastným spoločenstvám. To si vyžaduje rozhodnú reakciu celej našej spoločnosti, aby sme predchádzali radikalizácii a posilňovali väzby, ktoré nás spájajú. EÚ by mala pomôcť všade tam, kde to bude možné.“

Komisia načrtla opatrenia v siedmych konkrétnych oblastiach, v ktorých môže spolupráca na úrovni EÚ priniesť pridanú hodnotu:

  • Boj proti teroristickej propagande a nezákonným nenávistným prejavom na internete: spolupráca s odvetvím informačných technológií s cieľom zastaviť šírenie nezákonného obsahu podnecujúceho k násiliu, podpora rozvoja alternatívnej pozitívnej argumentácie zo strany občianskej spoločnosti a rozvoj mediálnej gramotnosti, aby mladí ľudia mohli informácie kriticky vyhodnocovať.
  • Riešenie radikalizácie vo väzniciach: výmena skúseností medzi členskými štátmi s cieľom vypracovať usmernenia o mechanizmoch a programoch na predchádzanie radikalizácii vo väzniciach a boj proti nej a pomoc pri rehabilitácii a reintegrácii.
  • Podpora inkluzívneho vzdelávania a spoločných hodnôt EÚ: použitie financovania z programu Erasmus+ na podporu projektov zameraných na sociálne začleňovanie, naše spoločné hodnoty a medzikultúrne porozumenie.
  • Podpora inkluzívnej, otvorenej a odolnej spoločnosti a oslovovanie mladých ľudí: Komisia napríklad vypracuje súbor nástrojov s cieľom pomôcť tým, ktorí sú v najužšom kontakte s mladými ľuďmi, aby vedeli odhaľovať násilnú radikalizáciu a bojovať proti nej.
  • Posilnenie medzinárodnej spolupráce: EÚ bude pomáhať tretím krajinám, ktoré čelia podobným výzvam, pri riešení radikalizácie presadzovaním práva a na základe opatrení, ktoré sú v súlade s ľudskými právami.
  • Posilnenie výskumu, získavanie dôkazov, monitorovanie a siete: príprava konkrétnych nástrojov a politických analýz pre lepšie pochopenie procesu radikalizácie, ktoré budú môcť odborníci v oblasti bezpečnosti a tvorcovia politík v členských štátoch priamo používať, pričom sa bude využívať aj z rámec centra excelentnosti RAN.
  • Zameranie na bezpečnostný rozmer: predchádzanie radikalizácii si vyžaduje aj základný bezpečnostný prístup prostredníctvom opatrení na riešenie okamžitých a dlhodobejších hrozieb, ako sú cestovné zákazy, a kriminalizácia cestovania do tretích krajín na teroristické účely, ako Komisia už navrhla. Členské štáty by mali zvýšiť výmenu informácií, plne využívať rámce spolupráce v oblasti bezpečnosti a informačné nástroje a posilniť vzájomné prepojenie informačných systémov.
Viac..  EÚ a Británia hlásia, že sú blízko k pobrexitovej dohode o Gibraltáre

Súvislosti

K dnešnému dňu sa podľa odhadov pripojilo k teroristickým organizáciám v krajinách postihnutých konfliktom, ako je Sýria a Irak, asi 4 000 občanov EÚ. Väčšina osôb podozrivých z terorizmu, ktoré majú na svedomí nedávne brutálne činy teroristov v EÚ, boli európski občania, ktorí sa narodili a vyrástli v našich spoločenstvách. EÚ posilňuje svoj bezpečnostný prístup k tomuto problému zlepšením výmeny informácií medzi databázami v oblasti bezpečnosti, hraníc a migrácie a posilnením Europolu a jeho Európskeho centra pre boj proti terorizmu.

EÚ podporuje prácu členských štátov v boji proti radikalizácii už viac ako desať rokov. Európska únia pomáha členským štátom rázne reagovať na násilný extrémizmus posilňovaním spolupráce v oblastiach, akými sú vzdelávanie a budovanie odolnosti našich spoločenstiev.Od roku 2005 sa úsilie v boji proti radikalizácii riadi stratégiou EÚ na boj proti radikalizácii a náboru teroristov. V Európskom programe v oblasti bezpečnosti, ktorý Európska komisia prijala 28. apríla 2015, sa stanovujú hlavné opatrenia na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby v EÚ v rokoch 2015 – 2020. Komisia vychádzala aj z činnosti siete EÚ na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN) a 1. októbra 2015 spustila prevádzku centra excelentnosti siete na zvyšovanie povedomia o radikalizácii. V októbri 2015 Komisia zorganizovala stretnutie na vysokej úrovni s účasťou ministrov spravodlivosti s cieľom rokovať o reakcii trestného súdnictva na radikalizáciu, čo vyústilo do záverov Rady, v ktorých sa vyzýva na výmenu najlepších postupov v oblasti deradikalizácie vo väzniciach, rehabilitačných programov, odbornej prípravy a financovania. Po útokoch v Paríži a Kodani Komisia a ministri školstva 17. marca 2015 podpísali „Parížsku deklaráciu“ o podpore občianstva a spoločných hodnôt.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices