Rada prijala opatrenia na zlepšenie trestnej justície v kybernetickom priestore

Ministri spravodlivosti EÚ rokovali o ďalšom zlepšení trestnej justície v kybernetickom priestore. Prijali dva súbory záverov, v ktorých sa stanovujú praktické opatrenia na zlepšenie spolupráce, ako aj harmonogram ďalších krokov.

Minister van der Steur, člen holandského predsedníctva, povedal: „Dosiahnutím pokroku v týchto oblastiach sa prispeje k efektívnejšiemu zabezpečovaniu a získavaniu elektronických dôkazov, čo je mimoriadne dôležité na zintenzívnenie boja proti terorizmu a inej trestnej činnosti v kybernetickom priestore alebo prostredníctvom jeho používania.“

Závery Rady o zlepšení trestnej justície v kybernetickom priestore

V záveroch o zlepšení trestnej justície v kybernetickom priestore sa stanovujú konkrétne opatrenia pre nadväzujúci budúci postup a kroky v troch hlavných oblastiach práce:

  • zefektívnenie postupov vzájomnej právnej pomoci a prípadne vzájomného uznávania v súvislosti s kybernetickým priestorom, a to prostredníctvom štandardizovaných elektronických tlačív a nástrojov;
  • zlepšenie spolupráce s poskytovateľmi služieb vytvorením spoločného rámca (napr. používaním zjednotených tlačív a nástrojov) medzi nimi na účely vyžadovania konkrétnych kategórií údajov a
  • začatie procesu úvah o možných kolíznych kritériách právomoci presadzovania práva v kybernetickom priestore.

Zatiaľ čo niektoré opatrenia identifikované v záveroch by sa mohli implementovať okamžite, iné si vyžadujú ďalšie posúdenie a politické usmernenie. Z tohto dôvodu ministri viedli diskusiu o smerovaní o dvoch špecifických otázkach, konkrétne:

  • o možnom základe pre určenie právomoci presadzovania práva, ktorý by bolo možné použiť v kybernetickom priestore, napr. by išlo o základ, na ktorom príslušné orgány môžu vykonať vyšetrovacie opatrenie v kybernetickom priestore v prípade, že existujúce rámce sú nedostatočné, ako napríklad vtedy, keď sú relevantné elektronické dôkazy skryté alebo dochádza k ich rýchlemu pohybu medzi jurisdikciami a
  • o diferencovanom zaobchádzaní s osobitnými kategóriami údajov v trestnom konaní, t. j. ako by diferencovaný prístup – medzi inými údajmi, než sú údaje o obsahu (o účastníkoch alebo prevádzke), a údajmi o obsahu alebo medzi údajmi v reálnom čase a uchovávanými údajmi – ovplyvnil ich vnútroštátny právny rámec, aké prvky by boli relevantné pre spoločný prístup na úrovni EÚ a aké opatrenia by sa v tejto súvislosti mohli zvážiť.
Viac..  Druhá správa o stave digitálneho desaťročia: výzva na posilnenie kolektívnych opatrení na podporu digitálnej transformácie EÚ

Rada vyzvala Komisiu, aby výsledky týkajúce sa týchto troch pracovných oblastí predložila do júna 2017.

Závery Rady o Európskej justičnej sieti na boj proti počítačovej kriminalite

Závermi sa formalizuje a rozširuje sieť justičných orgánov a expertov v oblasti počítačovej kriminality podporovaná Eurojustom.

Cieľom siete je uľahčiť výmenu odborných znalostí, najlepších postupov a iných relevantných vedomostí a skúseností týkajúcich sa vyšetrovania a stíhania počítačovej kriminality.

Kontext

Ministri v decembri 2015 a na neformálnom zasadnutí ministrov 26. januára 2016 v Amsterdame vyjadrili politickú podporu pre vypracovanie riešení umožňujúcich účinné vyšetrovanie v kybernetickom priestore. V dôsledku teroristických útokov 22. marca 2016 v Bruseli ministri spravodlivosti a vnútorných vecí spoločne zdôraznili, že je potrebné zaoberať sa prioritne týmito otázkami.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices